Neplatí od 16. 2. 2024

viz Opatření děkana č. 4/2024

Čj. UKMFF/498519/2022


DODATEK č. 3 k příkazu děkana č. 9/2020

Jmenování krizového štábu MFF UK


V důsledku změn v obsazení funkce proděkana pro PRopagaci, funkce předsedy Studentské komory Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty UK a změny v obsazení pozice vedoucího hospodářského oddělení děkanátu jmenuji nově členy krizového štábu doc. RNDr. Michala Žáka, Ph.D., Martinu NovotnouIng. Miroslava Dykase. Současně z krizového štábu uvolňuji doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., Bc. Františka ZajíceIng. Alenu Pelikánovou. Složení krizového štábu je tedy následující:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda AS MFF UK
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., člen AS MFF UK a AS UK
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., proděkan pro matematickou sekci
prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkan pro fyzikální sekci
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., proděkan pro informatickou sekci
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj
doc. RNDr. Michal Žák, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., koordinátor studia v anglickém jazyce
RNDr. David Bednárek, Ph.D., předseda rozvrhové komise
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí hospodářského oddělení
Pavel Michálek, vedoucí správy budov
Martina Novotná, předsedkyně SKAS MFF UK.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 6. října 2022.

Všechna ustanovení příkazu děkana č. 9/2020 zůstávají v platnosti s výjimkou jmenného seznamu v bodě 1 uvedeného příkazu.


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK