Čj. UKMFF/586995/2023


Opatření děkana č. 17/2023

Vymezení relevantní entity a výzkumných infrastruktur


Čl. 1
Úvodní ustanovení

  1. Toto opatření vymezuje relevantní entity a výzkumné infrastruktury v rámci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) za účelem provedení Opatření rektora č. 6/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na Univerzitě Karlově, ve znění Opatření rektora č. 40/2015, za použití Informace ekonomického odboru RUK č. 28/2015 Hospodářská a nehospodářská činnost na UK.


Čl. 2
Vymezení relevantní entity

  1. Na MFF UK se vymezuje tato relevantní entita: MFF UK jako celek.
  2. Relevantní entita je definována jako samostatně vymezená organizační jednotka, které je umožněno účinně disponovat majetkem a dalšími zdroji účelově využívanými pro realizaci činnosti nezávislého základního výzkumu nebo experimentálního vývoje, nebo veřejného šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací, transferu znalostí, tj. činností definovaných bodem 20 Sdělení komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 (dále „Rámec“).
  3. MFF UK vykonává činnost nehospodářskou (bod 20 Rámce) a činnost hospodářskou, kterou vykonává jako činnost vedlejší povahy a v omezeném rozsahu. Tím je míněno, že veškerá hospodářská činnost realizovaná fakultou v pozici celkové relevantní entity je neoddělitelně spojena s jejím hlavním nehospodářským využitím, tj. s jejím výkonem činností dle bodu 20 Rámce, a je omezena co do rozsahu (kapacita využití zdrojů relevantní entity pro hospodářskou činnost nepřesáhne 20 % celkové roční kapacity).


Čl. 3
Vymezení výzkumných infrastruktur

  1. Výzkumnou infrastrukturou se rozumí zařízení, zdroje a související služby, které vědecká obec využívá k provádění výzkumu v příslušných oborech, zahrnující vědecké vybavení a výzkumný materiál, zdroje založené na znalostech, např. sbírky, archivy a strukturované vědecké informace, infrastruktury informačních a komunikačních technologií, např. sítě GRID, počítačové a programové vybavení, komunikační prostředky, jakož i veškeré další prvky jedinečné povahy, které jsou nezbytné k provádění výzkumu. Tyto infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě nebo mohou být „rozmístěny“ v rámci sítě.
  2. V případě, že bude výzkumná infrastruktura s relevantní entitou MFF UK začleněna do Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR, bude tato stanovena přílohou tohoto opatření.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 27. 11. 2023.
  2. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucí Oddělení pod-pory grantů a projektů. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí OGAP
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 22. 11. 2023.

Schválil dne 24. 11. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK