Směrnice děkana č. 5/2019
O vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů


Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Vymezení daňově neuznatelných nákladů
III. Stanovení limitů nákladů na reprezentaci a schvalování daňově neuznatelných nákladů
IV. Postup při schvalování nákladů na reprezentaci z účelových zdrojů


I. Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje pravidla pro jednotné vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů podle § 25 Zákona o daních z příjmů.


II. Vymezení daňově neuznatelných nákladů

Za daňově uznatelné náklady, které jsou fakultou vykazovány nelze uznat zejména:

 1. penále, úroky z prodlení, pokuty;
 2. příspěvky na kulturní a sportovní akce;
 3. výdaje na reprezentaci - pohoštění, občerstvení a dary (za dar se nepovažují propagační předměty podle Zákona o dani z příjmů);
 4. manka a škody;
 5. nealkoholické nápoje poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnancům;
 6. výdaje nad limity stravného při pracovních cestách (večeře, rauty, kulturní akce apod.);
 7. další náklady podle § 25 Zákona o dani z příjmů.

Zdrojem pro čerpání těchto druhů nákladů jsou výnosy z hospodářské činnosti a nesmí být hrazeny z veřejných prostředků fakulty.


III. Stanovení limitů nákladů na reprezentaci a schvalování daňově neuznatelných nákladů

Limity pro čerpání nákladů na reprezentaci budou předmětem schválení vedení fakulty při sestavování rozpočtu MFF.

Jednotlivé daňově neuznatelné náklady schvaluje:

 1. děkan,
 2. sekční proděkani a proděkan pro PRopagaci,
 3. tajemník fakulty,
 4. příkazce operace účelového zdroje (projektu, grantu).


IV. Postup při schvalování nákladů na reprezentaci z účelových zdrojů

Pokud zadávací dokumentace poskytovatele připouští čerpání nákladů na reprezentaci, (při jednáních se zahraničními účastníky, seminářích, workshopech apod.) poskytne pořadatel nezbytné občerstvení, případně oběd nebo večeři při zachování podmínky hospodárnosti a účelnosti.
Tento náklad je sice způsobilým nákladem projektu, nikoliv daňově uznatelným nákladem fakulty. Náklad schvaluje příkazce operace a správce rozpočtu projektu nebo grantu.
Daňový doklad bude doložen zprávou o účelu jednání (souvislost s cílem projektu nebo grantu), počtu účastníků apod.


Navrhovatelky: Ing. Dana Lanková, Mgr. Milada Menšíková

Směrnice byla schválena dne 27. 3. 2019.
vydána dne 1. 4. 2019, účinnosti nabývá dnem vydání.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK