Neplatí od 16. 12. 2020

Čj. UKMFF/442087/2020


Příkaz děkana č. 10/2020

Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK


V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, § 108, odst. 5, ukládám v roce 2020 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce. K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:

  • doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan

členové:

  • Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika
  • Marcel Průša, referát energetika.

Vzhledem k existenci opatření ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 a vyhlášení mimořádného stavu na UK od 5. 11. 2020 do odvolání bude kontrola provedena následujícím způsobem.

Sekretariáty pracovišť fyzikální sekce, informatické sekce, matematické sekce, katedry jazykové přípravy, katedry tělesné výchovy, a dále vedoucí Reprografického střediska, Konferenčního a společenského centra, oddělení knihovny fakulty a oddělení děkanátu zašlou referátu požárního a bezpečnostního technika na adresu <pbt@dekanat.mff.cuni.cz> informace o termínech, kdy byla provedena školení požární ochrany, BOZP, zkoušky na RA pracovištích, revize elektrických spotřebičů podle Pokynu tajemníka č. 3/2014, a kontrola skladových regálů a žebříků podle Pokynu tajemníka č. 1/2010. Termín: do 15. 12. 2020.

Správci jednotlivých budov zašlou referátu požárního a bezpečnostního technika na tutéž adresu termíny všech provedených revizí, kontrol a školení. Termín: do 15. 12. 2020.

Fyzická kontrola budov a jednotlivých pracovišť, které se zúčastní správci budov a preventisté požární ochrany, bude provedena po ukončení mimořádného stavu na UK.

Tento příkaz nabývá účinnost dnem vydání.

 

Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika.
Příkaz byl schválen vedením fakulty dne 18. 11. 2020,
vydán dne 24. 11. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK


Příloha:
Zápisy z kontrol v jednotlivých objektech (vzor, DOCX)
Zápisy z kontrol v jednotlivých objektech (vzor, PDF)
Zápisy z kontrol v jednotlivých objektech (vzor, RTF)