Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta

Směrnice děkana č. 1/2019
o realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK

 

Obsah:
I. Předmět úpravy
II. Povinnosti původců a spolupůvodců
III. Zajištění právní ochrany průmyslového vlastnictví
IV. Odměna původce
V. Povinnosti vedoucích pracovníků

 

I. Předmět úpravy

Tato směrnice stanovuje podmínky realizace Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018, o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově, (dále jen OR) na MFF UK. OR upravuje zejména díla autorská a výsledky technické tvůrčí činnosti.

Výsledkem technické tvůrčí činnosti se pro účely této směrnice rozumí vynález, biotechnologický vynález, užitný vzor, průmyslový vzor a výrobně-technické poznatky (know-how), jakožto i technické řešení či design nezařaditelný do žádné z výše uvedených kategorií, a také další zvláštní předměty sui generis, zejména předměty průmyslového vlastnictví dle příslušného zahraničního právního řádu, a sice státu, na jehož území jim byla ochrana, či ve vztahu k nim jiná práva, udělena. Výsledkem technické tvůrčí činnosti může být také počítačový program v případě, že naplňuje podmínky patentovatelnosti dle příslušného právního řádu.

 

II. Povinnosti původce a spolupůvodce

Fyzická osoba, která výsledek technické tvůrčí činnosti vytvořila vlastní tvůrčí prací (dále jen původce) či společně s jiným původcem či původci (dále jen spolupůvodce) v rámci zaměstnaneckého poměru na MFF UK, je povinna bezprostředně po vytvoření výsledku (vynálezu) oznámit tuto skutečnost k rukám děkana prostřednictvím Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství MFF UK (dále jen OFSKP). Oznámení se provádí vyplněním a odevzdáním aktuálně platného formuláře Oznámení o vynálezu vydaného Centrem pro přenos poznatků a technologií UK (dále jen CPPT UK).

 

III. Zajištění právní ochrany průmyslového vlastnictví

1. CPPT UK poskytuje zaměstnancům a studentům MFF UK informační, právní a případně další servis v záležitostech průmyslově právní ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti a případného obchodního využití těchto výsledků. Tyto případy musí evidovat OFSKP, a proto mohou zaměstnanci a studenti MFF UK kontaktovat CPPT UK výhradně prostřednictvím OFSKP.

2. Zaměstnanci a studenti MFF UK jsou povinni s OFSKP konzultovat projektové návrhy, v nichž je navrhován vznik průmyslově právní ochrany v podobě patentů, nebo zápisu užitných vzorů či průmyslových vzorů.

3. Náklady na průmyslově právní ochranu nese fakulta, případně CPPT UK po dohodě děkana a ředitele CPPT UK, nebo výše uvedené náklady nese CPPT UK, pokud vyjádření podle OR, čl. 7, odst. 3, učinil rektor UK. Pokud náklady hradí pouze fakulta, dělí se mezi sekci, pracoviště původce (spolupůvodce) a děkanát, a to v následujícím poměru: 30 % sekce, 55 % pracoviště původce (spolupůvodce) a 15 % děkanát, pokud není předem zainteresovanými zodpovědnými osobami domluveno jinak.

 

IV. Odměna původce

1. Původce, který vytvořil zaměstnanecký vynález, příp. jiný výsledek technické tvůrčí činnosti, na který univerzita uplatnila právo na patent, má nárok na přiměřenou odměnu s přihlédnutím k hodnotě výsledku (vynálezu).

2. Původce zaměstnaneckého vynálezu případně jiného výsledku technické tvůrčí činnosti dle odst. 1 tohoto článku má nárok na dodatečnou odměnu v případě, kdy se již vyplacená odměna dostane do zjevného nepoměru s přínosem dosaženým pozdějším využitím univerzitou. Výše dodatečné odměny, která je určena procentuálně z čistých výnosů komercializace, se dělí mezi původce, fakultu a UK. Podíl fakulty je rozdělen mezi sekci, pracoviště původce a děkanát ve stejném poměru, ve kterém se podílely na financování nákladů komercializace.

3. Podrobněji odměny původce upravuje OR v článku 11.

 

V. Povinnosti vedoucích pracovišť

Vedoucí jednotlivých pracovišť fakulty zajistí, aby zaměstnanci, studenti a další osoby, jejichž práv se OR dotýká, byli vhodným způsobem s obsahem OR a této směrnice seznámeni.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj.

Směrnice byla schválena dne 6. 2. 2019,
vydána dne 11. 2. 2019.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK