Čj. UKMFF/298145/2023


Opatření děkana č. 9/2023

Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK


Čl. 1
Výše poplatků

V souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Řádem celoživotního vzdělávání UK stanovuje děkan výši úplaty za jednotlivé programy celoživotního vzdělávání takto:

Typ programuČástkaVar. symbol
Kurzy Univerzity třetího věku – dvousemestrální500,- Kč za kurz,
členové spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK: 200,- Kč za kurz
7
Kurzy Univerzity třetího věku – jednosemestrální250,- Kč za kurz,
členové spolku Matfyz Alumni a klubu Alumni UK: 100,- Kč za kurz
7
Mimořádné studium – jednosemestrálníPředměty vyučované v českém jazyce:
600,- Kč za každý zapsaný kredit;
předměty vyučované v anglickém jazyce:
2.000,- Kč za každý zapsaný kredit
2
Přípravné kurzy k maturitě a k přijímacím zkouškám1.500,- Kč za kurz4
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
21
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
22
Kurz vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika5.000,- Kč za rok
absolventi MFF UK – Mgr. učitelství mají poplatek prominut
23
Kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele5.000,- Kč za rok
studenti odborných programů M, F, I a absolventi těchto programů na MFF UK mají poplatek prominut
27
Jazyková zkouška v rámci programu English for Mathematicians, UNIcert III1.500,- Kč za zkoušku24


Čl. 2
Způsob úhrady poplatků

Uchazeč o studium, kterého se poplatek týká, uhradí příslušnou částku poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet číslo 21210277/0100, specifickým symbolem je rodné číslo bez lomítka, variabilní symbol je uveden v tabulce.

Název a sídlo banky: KB Praha východ, adresa: Václavské nám. 42, Praha 1.

Termín splatnosti poplatku je k datu zápisu zvoleného studia programu celoživotního vzdělávání. Doklad o zaplacení musí být předložen u zápisu ke studiu na studijním oddělení MFF UK.


Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 26. 5. 2023.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 18/2020.


Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, PhD., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 8. 5. 2023,
Akademickým senátem MFF UK dne 24. 5. 2023.

Schválil dne 25. 5. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK