Neplatí od 23. 5. 2019.

Čj. UKMFF/111073/2019

Příkaz děkana č. 5/2019
Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK


V souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. § 108, odst. 5., se ukládá v roce 2019 provedení kontroly požární prevence a bezpečnosti práce.

K tomuto účelu ustanovuji komisi ve složení:

předseda:

 • prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., děkan

členové:

 • Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika
 • Pavel Thér, referát energetika.

Kontroly se zúčastní požární preventisté:

 • Radka Vrbová (Ke Karlovu 3)
 • Ing. Jaromír Buriánek (Ke Karlovu 5)
 • Ivan Trnka (katedrový objekt A a posluchárny T)
 • Zdeněk Ježek (Vývojové dílny Troja V)
 • Miroslav Siva (Těžké laboratoře Troja L)
 • Martin Ečer (Malostranské nám. 25)
 • Martin Unterműller (Sokolovská 83).

Kontrola bude provedena v následujících termínech:
15. 5. 2019 od 9:00 hod. – Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 5,
16. 5. 2019 od 9:00 hod. – katedrový objekt A, posluchárny T a objekt skladů v areálu Troja,
16. 5. 2019 od 13:00 hod. – objekty V, L, Kryogenní pavilon v areálu Troja,
20. 5. 2019 od 9:00 hod. – Malostranské nám. 25
22. 5. 2019 od 9.00 hod. – Sokolovská 83.

Pro provedení kontroly vedoucí pracovišť a správci jednotlivých budov zajistí přístup do všech prostor pracovišť a budov.

Vedoucí pracovišť soustředí u sekretářek tyto materiály:

 • záznamy o školení požární ochrany,
 • záznamy o školení BOZP,
 • záznamy o provedených zkouškách na RA pracovištích,
 • záznamy o provedené revizi elektrických spotřebičů podle Pokynu tajemníka č. 3/2014,
 • záznamy o provedené kontrole skladových regálů a žebříků podle Pokynu tajemníka č. 1/2010.

Správci jednotlivých budov předloží doklady o všech prováděných revizích, kontrolách a školeních.

Nájemci umožní komisi vstup do pronajatých prostor pro provedení požární kontroly. Navrhovatel zpracuje protokol o provedené kontrole a předá jej všem členům komise.


Navrhovatel: Ing. Oldřich Zoubek, referát požárního a bezpečnostního technika.
Příkaz byl schválen dne 17. 4. 2019, účinnosti nabývá dnem vydání, tj. 18. 4. 2019.


Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK