Čj. UKMFF/61350/2024


Opatření děkana č. 4/2024

Krizový štáb MFF UK


Čl. 1
Zřízení Krizového štábu MFF UK

  1. V souvislosti s možným výskytem krizových situací na MFF UK a za účelem jejich řešení zřizuji ke dni účinnosti tohoto opatření Krizový štáb (KŠ) MFF UK v tomto složení:
1.vedoucí KŠděkan
2.zástupce vedoucího KŠtajemník MFF UK
3.člen KŠproděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
4.člen KŠproděkan pro studijní záležitosti
5.člen KŠproděkan pro koncepci studia
6.člen KŠproděkan pro rozvoj
7.člen KŠproděkan pro fyzikální sekci
8.člen KŠproděkan pro informatickou sekci
9.člen KŠproděkan pro matematickou sekci
10.člen KŠproděkan pro PRopagaci
11.člen KŠpředseda AS MFF UK
12.člen KŠpředseda SKAS MFF UK
13.člen KŠvedoucí správy budov
14.člen KŠkoordinátor celofakultních aktivit IT
15.člen KŠpožární a bezpečnostní technik
  1. KŠ MFF UK je ve smyslu Přílohy č. I Statutu MFF UK, Organizační řád, čl. 8, odst. 9, poradním orgánem vedení MFF UK.
  2. Aktuální personální složení KŠ MFF UK, včetně kontaktních údajů na jeho členy, uvádí MFF UK na svých veřejně přístupných internetových stránkách a jako volnou přílohu tohoto opatření. Vedoucí KŠ MFF UK může za účelem projednávání a řešení krizových situací nebo pořízení zápisu z takových jednání přivolat k jednáním jakékoli další osoby.
  3. Plán krizové připravenosti MFF UK popisující možná krizová rizika a organizaci krizového řízení je součástí samostatného opatření děkana.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 16. 2. 2024.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Příkaz č. 9/2020 včetně tří jeho Dodatků.
  3. Osobami odpovědnými za provádění tohoto opatření stanovuji požárního a bezpečnostního technika a tajemnici fakulty. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 14. 2. 2024.

Schválil dne 15. 2. 2024:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UKVolná příloha

Aktuální personální složení KŠ MFF UK