Čj. UKMFF/31722/2022


Opatření děkana č. 4/2022

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 6/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

  1. V souvislosti se zřízením funkce koordinátora pro Partnerský program (Opatření děkana č. 2/2022) a se změnami v dělení výnosů Partnerského programu (PP) se v Opatření děkana č. 6/2021 zrušuje text čl. 3, odst. 4, a nahrazuje se textem následujícím:

    „Za řádné plnění práv a povinností plynoucích z partnerské smlouvy týkající se sekce či sekcí MFF UK odpovídají kontaktní osoby, které jsou ve smlouvě za fakultu jmenovitě stanoveny. Výnosy z PP pro smlouvy uzavřené po 1. 2. 2022 jsou časově rozlišeny a děleny takto:
    • 25 % výnosu na účet TA 12 (tj. 100-12/R100, 200-12/R200 a 300-12/R300) příslušné sekce či sekcí, na kterých jsou k výkonu práce zařazeny dané kontaktní osoby;
    • 50 % výnosu na účet koordinátora pro Partnerský program (tj. 923-12/R923), z něhož je financován provoz a další rozvoj PP;
    • 25 % výnosu ve prospěch účtu tajemníka 902-12/R902.“

Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 1. 2. 2022.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro Propagaci,
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK

Dodatek byl projednán vedením fakulty dne 26. 1. 2022.

Schválil dne 28. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK