Neplatí od 16. 2. 2024

viz Opatření děkana č. 4/2024

Čj. UKMFF/416123/2021


DODATEK č. 2 k příkazu děkana č. 9/2020

Jmenování krizového štábu MFF UK


V důsledku změny obsazení funkce předsedy Studentské komory Akademického senátu Matematicko-fyzikální fakulty UK jmenuji členem krizového štábu Františka Zajíce a současně ze štábu uvolňuji Bc. Patrícii Schmidtovou. Složení krizového štábu je tedy následující:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda AS MFF UK
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., člen AS MFF UK a AS UK
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., proděkan pro matematickou sekci
prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkan pro fyzikální sekci
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., proděkan pro informatickou sekci
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., koordinátor studia v anglickém jazyce
RNDr. David Bednárek, Ph.D., předseda rozvrhové komise
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení
Pavel Michálek, vedoucí správy budov
František Zajíc, předseda SKAS MFF UK.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 30. 9. 2021.

Všechna ustanovení příkazu děkana č. 9/2020 zůstávají v platnosti s výjimkou jmenného seznamu v bodě 1 uvedeného příkazu.


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK