čj. UKMFF/3790/2020


Směrnice děkana č. 2/2020

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení v oborech „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“


Čl. 1

Tato směrnice doplňuje doporučená hlediska, uvedená v příloze 1.3 Opatření rektora UK č. 35/2019, pro následující obory habilitačního řízení na MFF UK:
„Didaktika a historie matematiky a informatiky“ (akreditován od 7. 1. 2020 do 6. 1. 2030),
„Fyzika – didaktika fyziky“ (akreditován od 1. 10. 2015 do 1. 11. 2023).

Čl. 2

Pro habilitační řízení v oborech uvedených v čl. 1 se stanovují následující doporučené počty publikací a citací prací uchazeče:

Počet publikacíPublikace s IF nebo ekvivalentní*První autorCitace
153neurčeno5 v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích

* Ekvivalentními publikacemi se rozumějí takové publikace, které jsou v příslušném vědním oboru považovány za stejně hodnotné jako publikace s IF.

Celkový počet publikací může být menší než požadovaný v tabulce v případě, že počet publikací v periodikách s IF nebo ekvivalentních bude podstatně větší než požadovaný počet. Nejsou započítávány publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor (Group Author).

Citace uváděné podle WoS musejí být jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením autocitací. Pokud nejsou uváděny citace podle WOS, je třeba specifikovat metodiku zjištění citací (SCOPUS a další doložitelné citace).

 

Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan MFF UK pro vědeckou činnost a zahraniční styky.

Směrnice byla schválena dne 22. ledna 2020,
vydána dne 3. února 2020,
účinnosti nabývá dnem 3. února 2020.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan MFF UK