Neplatí od 14. 4. 2021

Čj. UKMFF/133279/2020


Směrnice děkana č. 9/2020

Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK
pro akademický rok 2019/2020


K provedení zvláštních pravidel studia pro akademický rok 2019/2020 na Univerzitě Karlově

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice upravuje některé podrobnosti zvláštních pravidel studia pro akademický rok 2019/2020 na Matematicko-fyzikální fakultě UK (dále jen „fakulta“) v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, a to i s ohledem na přijatý zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, a přijatá Zvláštní pravidla studia na UK schválená AS UK (dále také vše společně jen jako „mimořádná situace“).

 

Čl. 2

Výuka

  1. Výuka v rámci všech studijních programů na fakultě se provádí prostřednictvím prostředků komunikace na dálku tehdy, pokud osobní přítomnost studenta při výuce není možná, ale tato forma může být zachována do konce uvedeného akademického roku i tehdy, pokud bude osobní přítomnost studenta při výuce v jakékoliv formě umožněna.
  2. Výuka ve všech programech celoživotního vzdělávání je a bude uskutečňována prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud příslušný vedoucí daného programu nesdělí se souhlasem děkana výslovně jinak.
  3. Výuka v rámci Univerzity třetího věku je do konce akademického roku 2019/2020 zrušena.
 

Čl. 3

Kontroly studia

  1. Kontroly studia studijního předmětu (dále jen „předmět“) se mohou uskutečnit též prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. O podobě a pravidlech takové kontroly studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu (pro dobíhající akreditace též garant studijního oboru) po dohodě s garantem předmětu.
  2. Státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”) se mohou uskutečnit rovněž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. O konkrétním způsobu a pravidlech provedení státních zkoušek rozhoduje garant příslušného studijního programu (pro dobíhající akreditace též garant studijního oboru), a to po předchozím projednání s děkanem s tím, že děkan může v této věci rozhodnout sám a jeho rozhodnutí má přednost.
  3. Veřejnost státních zkoušek konaných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku fakulta zajistí vyhlášením jejich přesného termínu na úřední desce fakulty alespoň 15 dní před jejich konáním. Součástí vyhlášky musí být údaje umožňující veřejnosti přistoupení ke sledování průběhu veřejné části státní zkoušky.
  4. Pokud má být příslušná státní zkouška konaná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve výjimečném případě neveřejná, studijní oddělení fakulty zajistí zvukový nebo zvukový a obrazový záznam a jeho předání do elektronické spisové služby.
  5. Pokud bude v důsledku mimořádné situace a přijatých opatření nutné změnit podmínky splnění určitého předmětu odlišně od podmínek stanovených podle čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu UK, je garant předmětu oprávněn takové změny podmínek uskutečnit, pokud budou řádně ohlášeny bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 30. 4. 2020.
 

Čl. 4

Pověření proděkana pro studijní záležitosti

Veškeré úkony svěřené děkanovi, které vyplývají z čl. 2 a 3 Zvláštních pravidel studia na UK a z této směrnice, může provádět proděkan pro studijní záležitosti v rámci výkonu jemu svěřené studijní agendy.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. RNDr. František Chmelík, CSc., proděkan pro studijní záležitosti,

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 17. 4. 2020, projednána Akademickým senátem MFF dne 22. 4. 2020, vydána dne 24. 4. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK