Neplatí od 23. 11. 2022

Čj. UKMFF/454939/2022


Opatření děkana č. 17/2022

K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří 2022


Část I
Základní vymezení

Čl. 1
Termín a místo konání

 1. Den otevřených dveří MFF UK (dále jen „DOD“) proběhne v úterý 22. listopadu 2022 v pavilonu IMPAKT a dalších budovách v areálu MFF UK v Praze – Troji. Jednotlivé části programu se uskuteční v čase 9:00 – 16:00.

Čl. 2
Organizační tým

 1. Hlavní organizační tým jmenuji ve složení:
  • Mgr. Luboš Veverka (OPMK),
  • Anna Kotěšovcová (OPMK),
  • dr. Naďa Žaludová (OPMK),
  • doc. Vladislav Kuboň (ÚFAL, proděkan pro koncepci studia).
 2. Dalšími členy týmu jsou jmenováni:
  • dr. David Bednárek (KSI),
  • dr. Dana Macharová (studijní oddělení),
  • Martina Novotná (SKAS),
  • doc. Stanislav Daniš (KFKL) – koordinátor programu Fyzika (Karlov),
  • doc. Vojtěch Žák (KDF) – koordinátor programu Fyzika (Troja),
  • doc. Cyril Brom (KSVI) – koordinátor programu Informatika,
  • dr. Petra Surynková (KDM) – koordinátorka programu Matematika,
  • dr. Peter Žilavý (KDF) – technické zajištění záznamů a přenosů.


Část II
Realizace a průběh DOD

Čl. 1
Realizační podmínky

 1. S ohledem na nutné přípravy DOD je zrušena v pondělí 21. listopadu 2022 od 17:10 výuka v posluchárnách N1, T1 a T2. Počínaje 16:00 je navíc potřeba počítat se zvýšeným hlukem a provozem na chodbách pavilonu IMPAKT a ve foyer katedrového objektu.
 2. S ohledem na konání DOD je dále zrušena výuka v pavilonu IMPAKT a budovách A a T areálu MFF UK v Troji po celý den 22. listopadu 2022.
 3. Dílčí termíny a realizační pokyny stanovené samostatným dokumentem organizačního týmu (viz Část I, čl. 2) jsou tímto uznány za závazné a zainteresovaní zaměstnanci jsou povinni je v mezích svých možností plnit.
 4. Účast pracovišť na prezentačních stáncích je dobrovolná, řídí se však dokumentem zmíněným v odst. 3 tohoto článku.

Čl. 2
Program DOD

 1. Program DOD se skládá z besedy o studiu a prezentací pracovišť. Beseda proběhne jednorázově ve velkém auditoriu N1 pavilonu IMPAKT a bude současně přenášena do poslucháren T1 a T2 s možností kladení dotazů prostřednictvím webové aplikace. Prezentace pracovišť proběhnou formou informačních stánků na chodbách pavilonu IMPAKT a v dalších prostorách areálu Troja, ve volných posluchárnách formou popularizačních přednášek a v případě trojských pracovišť formou exkurzí přímo na pracovištích.
 2. Po dohodě s organizačním týmem je možné prezentovat také další aktivity a součásti fakulty (např. SKAS, korespondenční semináře, kariérní a firemní poradenství).
 3. Besedy o studiu se zúčastní společně proděkan pro koncepci studia (doc. Vladislav Kuboň), proděkan pro studijní záležitosti (doc. Michal Kulich) a dále vybraní garanti či koordinátoři studijních programů a zástupce SKAS:
  • Fyzika: doc. Helena Valentová (garantka),
  • Matematika: doc. Štěpán Holub (koordinátor),
  • Informatika: doc. Ondřej Čepek (garant),
  • Učitelství: doc. Jarmila Robová (koordinátorka),
  • zástupce SKAS.
 4. Moderováním besedy o studiu pověřuji Mgr. Luboše Veverku.
 5. Součástí DOD je také setkání se zástupci fakultních škol, které proběhne nezávisle na hlavním programu, neboť není primárně určeno široké veřejnosti. Jeho organizací pověřuji dr. Danu Mandíkovou (KDF) v koordinaci s organizačním týmem.

Čl. 3
Přípravné práce

 1. Pracovištím MFF UK bude zaslán odkaz na elektronický formulář, jehož prostřednictvím se příslušné pracoviště přihlásí k účasti na DOD a zároveň nahlásí své požadavky na technické vybavení prezentačního stánku formou výběru z nabízených možností.
 2. Formulář se uzavírá v pondělí 24. října 2022 v 15:00. Registrace vyplněné po tomto datu nebudou brány v úvahu a později registrovaná pracoviště nebudou z organizačních důvodů zařazena do programu DOD.
 3. Vedoucí prezentujících se pracovišť zajistí včasnou přípravu prezentačních stánků a průběžnou účast prezentátorů na stáncích tak, aby byly připraveny 30 minut před začátkem akce (tj. 22. listopadu 2022 v 8:30) a otevřeny po celou dobu jejího konání (tj. do 16:00 téhož dne).
 4. Dílčí problémy řeší pracovníci pověření přípravou prezentace pracoviště s příslušnými koordinátory (viz Část I, čl. 2, odst. 2).
 5. Organizační dotazy je možno posílat na e-mail pr@mff.cuni.cz s předmětem zprávy „DOD“.


Část III
Náhradní program

Čl. 1
Průběh DOD v případě zhoršené pandemické situace

 1. Pokud epidemická situace neumožní prezenční průběh DOD, bude realizován náhradní program distanční formou.
 2. Náhradní program DOD proběhne formou on-line besedy o studiu s dotazy. Beseda proběhne podle výše definovaného standardního programu (viz Část II, čl. 2) od 17:00 do 19:00 v den konání DOD.
 3. Moderováním on-line besedy, pokud tato proběhne, pověřuji Mgr. Luboše Veverku (OPMK).

Čl. 2
Rozhodnutí o náhradním programu

 1. O konání náhradního programu rozhodne vedení MFF UK podle situace nejpozději 14 dní před datem konání akce, tj. 8. 11. 2022.
 2. V případě realizace náhradního programu se ruší veškeré prezenční aktivity bez ohledu na stadium jejich příprav.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 6. září 2022.
 2. Toto opatření pozbývá platnosti 23. listopadu 2022.


Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D., proděkan pro PRopagaci.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 31. srpna 2022.

Schválil dne 5. září 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK