Opatření děkana

Vypisují se pouze platné předpisy. (Zobrazit i neplatné.)

Z roku 2024

Opatření děkana č. 1/2024Používání platební karty k bankovnímu účtu Matematicko-fyzikální fakulty UK
Opatření děkana č. 2/2024Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 8/2023
Opatření děkana č. 3/2024Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní, pobytové a vedlejší výdaje nezaměstnancům vyslaným Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 4/2024Krizový štáb MFF UK
Opatření děkana č. 5/2024O poskytování dnů osobního volna a rozvoje na MFF UK
Opatření děkana č. 6/2024Výkon práce na dálku na MFF UK
Opatření děkana č. 7/2024Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025
Opatření děkana č. 8/2024Ombudsman Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 9/2024Změny ve znění Etického kodexu MFF UK
Opatření děkana č. 10/2024Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 1/2021
Opatření děkana č. 11/2024Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 2/2021

Z roku 2023

Opatření děkana č. 1/2023Pravidla k pracovním cestám a poskytovaným cestovním náhradám zaměstnancům Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 2/2023Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 13/2021
Opatření děkana č. 3/2023Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK
Opatření děkana č. 4/2023Dislokační výměr
Opatření děkana č. 5/2023Dislokační výměr
Opatření děkana č. 6/2023O plánování, odvodu a stanovení výše nákladů ze zdrojů pro účelovou a institucionální podporu
Opatření děkana č. 7/2023Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 3/2023 Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 24/2023)
Opatření děkana č. 8/2023Opatření k harmonogramu akademického roku 2023/2024
Opatření děkana č. 9/2023Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK
Opatření děkana č. 10/2023Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 (neplatí od 11. 8. 2023)
Opatření děkana č. 11/2023O uveřejňování smluv v Registru smluv
Opatření děkana č. 12/2023Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro dynamický nákupní systém na MFF UK
Opatření děkana č. 13/2023K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří 2023 (neplatí od 22. 11. 2023)
Opatření děkana č. 14/2023Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro studijní programy uskutečňované v cizím jazyce
Opatření děkana č. 15/2023Podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu
Opatření děkana č. 16/2023K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK (neplatí od 21. 1. 2024)
Opatření děkana č. 17/2023Vymezení relevantní entity a výzkumných infrastruktur
Opatření děkana č. 18/2023Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
Opatření děkana č. 19/2023Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Opatření děkana č. 20/2023Rozpočtové provizorium pro rok 2024
Opatření děkana č. 21/2023Dislokační výměr
Opatření děkana č. 22/2023Stanovení procesu schvalování a pravidel zastupování pro vybrané pracovněprávní agendy
Opatření děkana č. 23/2023Stanovení tarifních rozmezí a výše osobního ohodnocení
Opatření děkana č. 24/2023Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 3/2023 Zásady tvorby a čerpání fondů MFF UK
Opatření děkana č. 25/2023Určení metodiky některých způsobilých nákladů projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING
Opatření děkana č. 26/2023Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Opatření děkana č. 27/2023Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce
Opatření děkana č. 28/2023Zveřejnění Etického kodexu Matematicko-fyzikální fakulty UK

Z roku 2022

Opatření děkana č. 1/2022Začleňování mzdových grantových prostředků do mezd
Opatření děkana č. 2/2022Koordinátor pro Partnerský program
Opatření děkana č. 3/2022Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 1/2021
Opatření děkana č. 4/2022Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 6/2021
Opatření děkana č. 5/2022Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 1/2007
Opatření děkana č. 6/2022Stanovení tarifních rozmezí a výše osobního ohodnocení (neplatí od 1. 1. 2023, viz Opatření děkana č. 29/2022)
Opatření děkana č. 7/2022Pravidla pro vypisování závěrečných prací ve sdruženém studiu pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 8/2022Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 7/2021
Opatření děkana č. 9/2022Dodatek č. 2 k Opatření děkana č. 6/2021
Opatření děkana č. 10/2022K administraci grantových projektů
Opatření děkana č. 11/2022Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023 (neplatí od 12. 8. 2022)
Opatření děkana č. 12/2022Opatření k harmonogramu akademického roku 2022/2023
Opatření děkana č. 13/2022Dislokační výměr
Opatření děkana č. 14/2022K zajištění školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 18/2023)
Opatření děkana č. 15/2022Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 1/2022
Opatření děkana č. 16/2022Stanovení limitů na ubytování při pracovních cestách
Opatření děkana č. 17/2022K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří 2022 (neplatí od 23. 11. 2022)
Opatření děkana č. 18/2022Dislokační výměr
Opatření děkana č. 19/2022Dislokační výměr
Opatření děkana č. 20/2022Závazné pokyny pro uzavírání, změnu a ukončení pracovního poměru na Matematicko-fyzikální fakultě
Opatření děkana č. 21/2022O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
Opatření děkana č. 22/2022Určení metodiky některých způsobilých nákladů projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 25/2023)
DODATEK č. 3 k příkazu děkana č. 9/2020Jmenování krizového štábu MFF UK (neplatí od 16. 2. 2024, viz Opatření děkana č. 4/2024)
Opatření děkana č. 23/2022Dislokační výměr
Opatření děkana č. 24/2022K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK (neplatí od 21. 1. 2023)
Opatření děkana č. 25/2022Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 3/2021
Opatření děkana č. 26/2022Opatření o industriálním studentovi
Opatření děkana č. 27/2022Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 28/2022Rozpočtové provizorium pro rok 2023 (neplatí od 10. 5. 2023)
Opatření děkana č. 29/2022Stanovení tarifních rozmezí a výše osobního ohodnocení (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 23/2023)

Z roku 2021

DODATEK č. 1 k příkazu děkana č. 9/2020Jmenování krizového štábu MFF UK (neplatí od 16. 2. 2024, viz Opatření děkana č. 4/2024)
Směrnice děkana č. 1/2021O organizaci provozu webových stránek Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Směrnice děkana č. 2/2021Soutěž o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci
Směrnice děkana č. 3/2021O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK
Směrnice děkana č. 4/2021Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 10. 2021)
Příkaz děkana č. 1/2021Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 (neplatí od 13. 8. 2021)
Směrnice děkana č. 5/2021Opatření k harmonogramu akademického roku 2021/2022 (neplatí od 1. 10. 2022)
Směrnice děkana č. 6/2021O vydávání interních předpisů na MFF UK
Opatření děkana č. 1/2021Organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Opatření děkana č. 2/2021Číselník středisek (kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení, oddělení a referátů děkanátu)
Opatření děkana č. 3/2021O čerpání dovolené
Opatření děkana č. 4/2021K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří 2021 (neplatí od 24. 11. 2021)
Opatření děkana č. 5/2021O transferu znalostí a technologií na MFF UK
Opatření děkana č. 6/2021O sponzorské a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK
Opatření děkana č. 7/2021Rozsah oprávnění tajemníka Matematicko-fyzikální fakulty UK
DODATEK č. 2 k příkazu děkana č. 9/2020Jmenování krizového štábu MFF UK (neplatí od 16. 2. 2024, viz Opatření děkana č. 4/2024)
Opatření děkana č. 8/2021Stanovení limitů na ubytování při pracovních cestách (neplatí od 13. 7. 2022, viz Opatření děkana č. 16/2022)
Opatření děkana č. 9/2021Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro dynamický nákupní systém na MFF UK (neplatí od 1. 9. 2023, viz Opatření děkana č. 12/2023)
Opatření děkana č. 10/2021Dislokační výměr
Opatření děkana č. 11/2021K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK (neplatí od 21. 1. 2022)
Opatření děkana č. 12/2021Rozpočtové provizorium pro rok 2022 (neplatí od 8. 6. 2022)
Opatření děkana č. 13/2021Opatření o provádění pracovnělékařských prohlídek a posouzení zdravotní způsobilosti k práci
Opatření děkana č. 14/2021Zrušení směrnic děkana č. 12/2017 a č. 13/2019
Opatření děkana č. 15/2021Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF UK

 

Z roku 2020

Směrnice děkana č. 1/2020O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu pro studenty oboru „Pravděpodobnost a matematická statistika“ studijního programu Matematika
Příkaz děkana č. 1/2020Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 (neplatí od 20. 8. 2020)
Směrnice děkana č. 2/2020Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení v oborech „Didaktika a historie matematiky a informatiky“ a „Fyzika – didaktika fyziky“
Směrnice děkana č. 3/2020O poskytování dnů osobního rozvoje (neplatí od 19. 3. 2024, viz Opatření děkana č. 5/2024)
Směrnice děkana č. 4/2020Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 26/2023)
Směrnice děkana č. 5/2020Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro dynamický nákupní systém na MFF UK (neplatí od 21. 10. 2021, viz Opatření děkana č. 9/2021)
Směrnice děkana č. 6/2020Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK (neplatí od 23. 11. 2020, viz Směrnice děkana č. 18/2020)
Směrnice děkana č. 7/2020Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 8/2020ZMĚNA č. 2 Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 10. 2020)
Směrnice děkana č. 9/2020Opatření děkana ke zvláštním pravidlům studia na MFF UK pro akademický rok 2019/2020 (neplatí od 14. 4. 2021)
Příkaz děkana č. 2/2020Výkon práce z domova (home office) (neplatí od 21. 3. 2024, viz Opatření děkana č. 6/2024)
Směrnice děkana č. 10/2020Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (neplatí od 1. 1. 2021, viz Směrnice děkana č. 24/2020)
Směrnice děkana č. 11/2020Výplata stipendií
Směrnice děkana č. 12/2020Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium
Směrnice děkana č. 13/2020Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021 (neplatí od 23. 12. 2020, viz Směrnice děkana č. 25/2020)
Směrnice děkana č. 14/2020O kontrole a evidenci jaderných materiálů
Směrnice děkana č. 15/2020Vnitřní kontrolní systém a vnitřní audit
Příkaz děkana č. 3/2020Zřízení Rozšířeného kolegia děkana
Příkaz děkana č. 4/2020Zřízení Krizového štábu COV-MFF (neplatí od 13. 11. 2020, viz Příkaz děkana č. 9/2020)
Příkaz děkana č. 5/2020Zřízení Komise pro informační systémy a technologie
Příkaz děkana č. 6/2020K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2020 (neplatí od 27. 11. 2020)
Příkaz děkana č. 7/2020Dislokační výměr (neplatí od 29. 7. 2021)
Příkaz děkana č. 8/2020K provedení inventarizace majetku a závazků na MFF UK (neplatí od 5. 1. 2021)
Příkaz děkana č. 9/2020Jmenování krizového štábu MFF UK (neplatí od 16. 2. 2024, viz Opatření děkana č. 4/2024)
Směrnice děkana č. 16/2020Působnost vedoucích učitelů studijních skupin
Směrnice děkana č. 17/2020Pravidla pro kalkulaci nákladů za plnění poskytované mezi útvary a činnostmi MFF UK
Směrnice děkana č. 18/2020Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF UK (neplatí od 26. 5. 2023, viz Opatření děkana č. 9/2023)
Příkaz děkana č. 10/2020Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK (neplatí od 16. 12. 2020)
Směrnice děkana č. 19/2020O stanovení výše nepřímých nákladů metodou Flat Rate (neplatí od 14. 4. 2023, viz Opatření děkana č. 6/2023)
Příkaz děkana č. 11/2020Rozpočtové provizorium (neplatí od 31. 5. 2021)
Směrnice děkana č. 20/2020Poskytování tvůrčího volna
Směrnice děkana č. 21/2020Změna Směrnice děkana č. 4/2019 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 23. 4. 2021, viz Směrnice děkana č. 4/2021)
Směrnice děkana č. 22/2020Ustanovení koordinátorů studijních programů v oblastech vzdělávání
Směrnice děkana č. 23/2020Skládání zkoušky studenty v posledním opravném termínu před zkušební komisí
Směrnice děkana č. 24/2020Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku
Směrnice děkana č. 25/2020Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021 (neplatí od 1. 10. 2021)

 

Z roku 2019

Směrnice děkana č. 1/2019O realizaci práv duševního vlastnictví na MFF UK
Směrnice děkana č. 2/2019O transferu znalostí a technologií a partnerském programu na MFF UK (neplatí od 17. 9. 2021, viz Opatření děkana č. 5/2021)
Příkaz děkana č. 1/2019Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 (neplatí od 22. 8. 2019)
Příkaz děkana č. 2/2019Dislokační výměr (neplatí od 29. 7. 2021)
Směrnice děkana č. 3/2019Podoba vysokoškolského diplomu na MFF UK
Směrnice děkana č. 4/2019Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 26/2023)
Příkaz děkana č. 3/2019Dislokační výměr (neplatí od 29. 7. 2021)
Směrnice děkana č. 5/2019O vykazování a schvalování daňově neuznatelných nákladů
Směrnice děkana č. 6/2019Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (neplatí od 1. 12. 2022, viz Opatření děkana č. 27/2022)
Příkaz děkana č. 4/2019Bezpečné mazání datových nosičů
Příkaz děkana č. 5/2019Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF UK (neplatí od 23. 5. 2019)
Směrnice děkana č. 7/2019Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 1. 7. 2019, viz Směrnice děkana č. 9/2019)
Směrnice děkana č. 8/2019Zásady pro odesílání fakultní elektronické pošty
Směrnice děkana č. 9/2019Opatření k harmonogramu akademického roku 2019/2020 (neplatí od 20. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 7/2020)
Směrnice děkana č. 10/2019Působnost koordinátorů specializací studijních programů
Směrnice děkana č. 11/2019O poskytování a čerpání dnů zdravotního volna (neplatí od 1. 2. 2020, viz Směrnice děkana č. 3/2020)
Směrnice děkana č. 12/2019Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 19/2023)
Příkaz děkana č. 6/2019K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2019 (neplatí od 22. 11. 2019)
Příkaz děkana č. 7/2019Plán inventarizací (neplatí od 4. 1. 2020)
Směrnice děkana č. 13/2019K hodnocení originality habilitačních prací (neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 14/2021)
Směrnice děkana č. 14/2019O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu
Příkaz děkana č. 8/2019Rozpočtové provizorium (neplatí od 30. 4. 2020)
Směrnice děkana č. 15/2019Oběh dokladů MFF UK

 

Z roku 2018

Příkaz děkana č. 1/2018Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2018Výplata stipendií (neplatí od 25. 9. 2018, viz Směrnice děkana č. 13/2018)
Směrnice děkana č. 2/2018O podrobnostech hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy MFF UK (neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 3/2021)
Příkaz děkana č. 2/2018Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 24. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2018Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (neplatí od 25. 8. 2018)
Směrnice děkana č. 3/2018Používání jednotného formuláře pro mzdový návrh
Směrnice děkana č. 4/2018Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK
Směrnice děkana č. 5/2018Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 15/2021)
Směrnice děkana č. 6/2018Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 26. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 9/2018)
Směrnice děkana č. 7/2018Číselník středisek (kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení, oddělení a referátů děkanátu) (neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 2/2021)
Směrnice děkana č. 8/2018Působnost poradců pro studium v anglickém jazyce
Směrnice děkana č. 9/2018Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 6. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 18/2018)
Příkaz děkana č. 4/2018K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2018 (neplatí od 23. 11. 2018)
Směrnice děkana č. 10/2018Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK (neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022)
Směrnice děkana č. 11/2018Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd (neplatí od 28. 1. 2022, viz Opatření děkana č. 1/2022)
Směrnice děkana č. 12/2018K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení (neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022)
Směrnice děkana č. 13/2018Výplata stipendií (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 11/2020)
Směrnice děkana č. 14/2018Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2020, viz Směrnice děkana č. 12/2020)
Směrnice děkana č. 15/2018Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Směrnice děkana č. 16/2018Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 17/2018Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK
Směrnice děkana č. 18/2018Opatření k harmonogramu akademického roku 2018/2019 (neplatí od 1. 10. 2019)
Příkaz děkana č. 5/2018Plán inventarizací (neplatí od 1. 2. 2019)
Směrnice děkana č. 19/2018Opatření děkana ke stanovení a výběru poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu na Matematicko-fyzikální fakultě UK
Příkaz děkana č. 6/2018K přechodu fakultního webu na nový redakční systém (neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021)
Směrnice děkana č. 20/2018Webová prezentace MFF UK (neplatí od 17. 2. 2021, viz Směrnice děkana č. 1/2021)
Směrnice děkana č. 21/2018O kontrole a evidenci jaderných materiálů (neplatí od 20. 7. 2020, viz Směrnice děkana č. 14/2020)
Příkaz děkana č. 7/2018Rozpočtové provizorium  (neplatí od 18. 4. 2019)

 

Z roku 2017

Směrnice děkana č. 1/2017Zavedení poplatků za habilitační řízení a za řízení ke jmenování profesorem
Směrnice děkana č. 2/2017O sjednávání dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (neplatí od 1. 10. 2022, viz Opatření děkana č. 21/2022)
Příkaz děkana č. 1/2017Organizačně administrativní opatření pro nahlížení do spisu uchazečů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (neplatí od 25. 8. 2017)
Směrnice děkana č. 3/2017Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace
Směrnice děkana č. 4/2017Pracovně lékařské služby na MFF UK (neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 13/2021)
Směrnice děkana č. 5/2017Používání poštovních adres v doméně mff.cuni.cz
Směrnice děkana č. 6/2017Opatření k harmonogramu akademického roku 2017/2018 (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 6/2018)
Příkaz děkana č. 2/2017Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2017O organizační změně děkanátních oddělení propagace a přechodném období (neplatí od 31. 12. 2017)
Směrnice děkana č. 7/2017Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 18/2023)
Směrnice děkana č. 8/2017Ediční řád a ediční činnost MFF UK
Směrnice děkana č. 9/2017Stanovení maximálních studijních průměrů pro určení nároku studentů na prospěchové stipendium (neplatí od 1. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 14/2018)
Příkaz děkana č. 4/2017Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2017K přípravě implementace elektronického systému pořizování objednávek a likvidace faktur (ESOF) (neplatí od 1. 11. 2017)
Zásady č. 1/2017Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 2. 2023, viz Opatření děkana č. 3/2023)
Směrnice děkana č. 10/2017Opatření upřesňující podrobnosti a lhůty pro stanovení podmínek pro získání zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu (neplatí od 16. 10. 2023, viz Opatření děkana č. 15/2023)
Směrnice děkana č. 11/2017Výplata stipendií (neplatí od 23. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 1/2018)
Směrnice děkana č. 12/2017O využívání webové aplikace CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (neplatí od 17. 12. 2021, viz Opatření děkana č. 14/2021)
Příkaz děkana č. 6/2017O vystavení dodatků k pracovním smlouvám (neplatí od 1. 1. 2018)
Příkaz děkana č. 7/2017K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2017 (neplatí od 24. 11. 2017)
Příkaz děkana č. 8/2017 K provedení a zpracování inventarizace na Matematicko-fyzikální fakultě pro rok 2017 (neplatí od 1. 2. 2018)
Směrnice děkana č. 13/2017Pravidla pro zadávání Veřejných zakázek malého rozsahu na MFF UK (neplatí od 1. 3. 2020, viz Směrnice děkana č. 5/2020)
Příkaz děkana č. 9/2017Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 10/2017Rozpočtové provizorium (neplatí od 18. 4. 2018)

 

Z roku 2016

Příkaz děkana č. 1/2016Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 1/2016Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 1. 10. 2022, viz Opatření děkana č. 20/2022)
Směrnice děkana č. 2/2016Stanovení výše úhrad od absolventů a bývalých studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 16/2018)
Směrnice děkana č. 3/2016Stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 17/2018)
Příkaz děkana č. 2/2016Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 3/2016Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 27. 4. 2016)
Směrnice děkana č. 4/2016Opatření k harmonogramu akademického roku 2016/2017 (neplatí od 1. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 6/2017)
Směrnice děkana č. 5/2016Jednotná grafická a vizuální prezentace Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
Směrnice děkana č. 6/2016O stanovení výše nepřímých nákladů (neplatí od 14. 4. 2023, viz Opatření děkana č. 6/2023)
Příkaz děkana č. 4/2016Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 7/2016Změna Směrnice děkana č. 1/2015 Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, rigorózní, dizertační) práce (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 27/2023)
Směrnice děkana č. 8/2016Provozní řád a přístupový systém do budov MFF UK
Příkaz děkana č. 5/2016K transformaci fakultního webu a zavádění CMS (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Směrnice děkana č. 9/2016O uveřejňování smluv v Registru smluv (neplatí od 1. 7. 2023, viz Opatření děkana č. 11/2023)
Příkaz děkana č. 6/2016K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2016 (neplatí od 23. 11. 2016)
Směrnice děkana č. 10/2016Změna Směrnice děkana č. 10/2015 Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech  (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Příkaz děkana č. 7/2016K provedení a zpracování inventarizace (neplatí od 1. 2. 2017)
Směrnice děkana č. 11/2016K zavedení personálních identifikátorů autorů z MFF UK (neplatí od 10. 10. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2016Rozpočtové provizorium (neplatí od 4. 5. 2017)
Směrnice děkana č. 12/2016Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (neplatí od 5. 4. 2019, viz Směrnice děkana č. 6/2019)

 

Z roku 2015

Směrnice děkana č. 1/2015Formální náležitosti závěrečné (tj. bakalářské, magisterské, rigorózní, dizertační) práce (neplatí od 1. 1. 2024, viz Opatření děkana č. 27/2023)
Směrnice děkana č. 2/2015Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Příkaz děkana č. 1/2015Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 (neplatí od 2. 10. 2015)
Směrnice děkana č. 3/2015O evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 21/2018)
Příkaz děkana č. 2/2015Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)
Směrnice děkana č. 4/2015Uvádění rodného příjmení na vysokoškolském diplomu vydaném Univerzitou Karlovou v Praze  (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 3/2019)
Směrnice děkana č. 5/2015O vykazování hospodářské a nehospodářské činnosti
Směrnice děkana č. 6/2015Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Příkaz děkana č. 3/2015Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 21. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 7/2015Závazné pokyny pro uzavírání pracovně právních vztahů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 1. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 1/2016)
Směrnice děkana č. 8/2015Opatření k harmonogramu akademického roku 2015/2016 (neplatí od 1. 10. 2016, viz Směrnice děkana č. 4/2016)
Směrnice děkana č. 9/2015Výplata stipendií (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 11/2017)
Směrnice děkana č. 10/2015Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 10. 2017, viz Pravidla pro organizaci studia ze dne 14. června 2017 (aktuální))
Směrnice děkana č. 11/2015Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší knižní publikace (neplatí od 5. 5. 2017, viz Směrnice děkana č. 3/2017)
Zásady č. 1/2015Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 1. 2018, viz Zásady č. 1/2017)
Směrnice děkana č. 12/2015O ediční činnosti MFF UK (neplatí od 17. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 8/2017)
Příkaz děkana č. 4/2015K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2015 (neplatí od 26. 11. 2015)
Směrnice děkana č. 13/2015Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 4. 2020, viz Směrnice děkana č. 6/2020)
Příkaz děkana č. 5/2015Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 14/2015Plán krizové připravenosti Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
Směrnice děkana č. 15/2015Organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 1/2021)
Příkaz děkana č. 6/2015Rozpočtové provizorium (neplatí od 14. 4. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2015Dislokační výměr (neplatí od 6. 6. 2018)

 

Z roku 2014

Směrnice děkana č. 0/2014Statut Ceny za reprezentaci a propagaci
Příkaz děkana č. 1/2014Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2014Směrnice děkana č. 1/2014 o doplňkových (režijních) nákladech (neplatí od 14. 4. 2023, viz Opatření děkana č. 6/2023)
Příkaz děkana č. 2/2014Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 3/2014Organizační změna na pracovišti 102 – Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 2/2014Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci (neplatí od 25. 3. 2021, viz Směrnice děkana č. 2/2021)
Směrnice děkana č. 3/2014Opatření k harmonogramu akademického roku 2014/2015 (neplatí od 1. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 8/2015)
Směrnice děkana č. 4/2014Opatření k evidenci, účtování a vykazování Smluvního výzkumu (SMV) (neplatí od 3. 4. 2014, viz Směrnice děkana č. 5/2015)
Příkaz děkana č. 4/2014K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2014 (neplatí od 26. 11. 2014)
Směrnice děkana č. 5/2014Využití papírové podoby výkazu o studiu (neplatí od 14. 6. 2017)
Směrnice děkana č. 6/2014Výplata stipendií (neplatí od 15. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 9/2015)
Směrnice děkana č. 7/2014Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 10/2015)
Příkaz děkana č. 5/2014O zrušení Směrnice č. 7/2010 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2014Plán inventarizací (neplatí od 26. 8. 2016)
Příkaz děkana č. 7/2014Organizační změna útvaru 721 Sekretariát (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/2014Rozpočtové provizorium (neplatí od 16. 4. 2015)
Příkaz děkana č. 9/2014Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana č. 10/2014Změna názvu pracoviště

 

Z roku 2013

Směrnice děkana č. 1/2013Výplata stipendií (neplatí od 20. 5. 2013, viz Směrnice děkana č. 7/2013)
Příkaz děkana č. 1/2013Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2013Opatření k evidenci výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti na MFF UK (neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022)
Směrnice děkana č. 3/2013Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 27. 4. 2018, viz Směrnice děkana č. 5/2018)
Příkaz děkana č. 2/2013Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 3/2013Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 13. 3. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2013Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Statut UK, Příloha č. 6)
Směrnice děkana č. 5/2013Opatření k začleňování mzdových grantových prostředků do mezd (neplatí od 28. 1. 2022, viz Opatření děkana č. 1/2022)
Příkaz děkana č. 4/2013Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Dodatek č.1k Zásadám č. 1/2009 pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015)
Směrnice děkana č. 6/2013Opatření k harmonogramu akademického roku 2013/2014 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 3/2014)
Příkaz děkana č. 5/2013Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2013Výplata stipendií (neplatí od 11. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 12/2013)
Směrnice děkana č. 8/2013Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany  (neplatí od 16. 9. 2019, viz Směrnice děkana č. 12/2019)
Směrnice děkana č. 9/2013O využívání webové aplikace Habilion při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem (neplatí od 5. 10. 2017, viz Směrnice děkana č. 12/2017)
Příkaz děkana č. 6/2013Úprava studijních záležitostí vzhledem k povodním (neplatí od 1. 10. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2013O přesměrování domény (neplatí od 28. 11. 2018, viz Směrnice děkana č. 20/2018)
Příkaz děkana č. 8/2013Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2013K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2013 (neplatí od 28. 11. 2013)
Směrnice děkana č. 10/2013Změna Směrnic děkana č. 7/2010 a č. 10/2010 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 18)
Směrnice děkana č. 11/2013K podávání návrhů grantových projektů, nakládání s podporou poskytnutou na jejich řešení a k jejich průběžnému a závěrečnému hodnocení (neplatí od 1. 5. 2022, viz Opatření děkana č. 10/2022)
Směrnice děkana č. 12/2013Výplata stipendií (neplatí od 2. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2014)
Příkaz děkana č. 10/2013Inventarizace majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Příkaz děkana č. 11/2013Pravidelná revize knihovních výpůjček zaměstnanců fakulty z Knihovny MFF UK (neplatí od 1. 12. 2022, viz Opatření děkana č. 27/2022)
Příkaz děkana č. 12/2013Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2012

Příkaz děkana č. 1/2012Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 30. 9. 2012)
Směrnice děkana č. 1/2012Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 4/2013)
Příkaz děkana č. 2/2012Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 26. 8. 2016)
Směrnice děkana č. 2/2012Opatření k harmonogramu akademického roku 2012/2013 (neplatí od 1. 10. 2014, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Dodatek č. 1/2012 ke Směrnici děkana č. 5/2009Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 7/2017)
Směrnice děkana č. 3/2012Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 9. 10. 2015, viz Směrnice děkana č. 13/2015)
Směrnice děkana č. 4/2012Opatření o čerpání dovolené (neplatí od 14. 11. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2012)
Směrnice děkana č. 5/2012Opatření děkana upřesňující nakládání s prerekvizitami a korekvizitami při zápisu předmětů (neplatí od 1. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UK, čl. 8, písm. a)
Příkaz děkana č. 3/2012K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2012 (neplatí od 29. 11. 2012)
Příkaz děkana č. 4/2012Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 27. 7. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2012Opatření o čerpání dovolené (neplatí od 1. 7. 2021, viz Opatření děkana č. 3/2021)
Směrnice děkana č. 7/2012o doplňkových (režijních) nákladech (neplatí od 27. 3. 2014, viz Směrnice děkana č. 1/2014)
Příkaz děkana č. 5/2012Rozpočtové provizorium (neplatí od 27. 7. 2014)

 

Z roku 2011

Příkaz děkana 1/2011Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 1/2011Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 1/2012)
Směrnice děkana č. 2/2011Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd
Příkaz děkana 2/2011Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 3/2011Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 (neplatí od 15. 10. 2011)
Příkaz děkana 4/2011Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 1. 1. 2012)
Směrnice děkana č. 3/2011Opatření k harmonogramu akademického roku 2011/2012 (neplatí od 1. 10. 2012, viz Směrnice děkana č. 6/2013)
Směrnice děkana č. 4/2011Opatření děkana - elektronický zápis předmětů (neplatí od 19. 6. 2013)
Směrnice děkana č. 5/2011Výplata stipendií (neplatí od 11. 1. 2013, viz Směrnice děkana č. 1/2013)
Příkaz děkana 5/2011Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 31. 3. 2012)
Příkaz děkana 6/2011Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2011 (neplatí od 2. 12. 2011)
Příkaz děkana 7/2011Zřízení Informatického ústavu Univerzity Karlovy (IÚ UK) (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana 8/2011Rozpočtové provizorium (neplatí od 5. 4. 2012)

 

Z roku 2010

Příkaz děkana 1/2010Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2010Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 1/2011)
Příkaz děkana 2/2010Zřízení Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů
Příkaz děkana 3/2010Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 (neplatí od 31. 12. 2010)
Dodatek ke Směrnici děkana 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2010Úplaty za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 3/2012)
Příkaz děkana 4/2010Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na MFF (neplatí od 31. 12. 2010)
Směrnice děkana č. 3/2010Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 3. 3. 2016, viz Směrnice děkana č. 2/2016Směrnice děkana č. 3/2016)
Směrnice děkana č. 4/2010Opatření k harmonogramu akademického roku 2010/2011 (neplatí od 1. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Příkaz děkana č. 5/2010Rozhodnutí o přebytečnosti movitého majetku a jeho prodeji (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 5/2010Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 7/2010)
Směrnice děkana č. 6/2010Opatření děkana o uznávání dříve vykonaných zkoušek pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů (neplatí od 8. 6. 2011)
Příkaz děkana č. 6/2010Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/2010Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 7/2010Opatření děkana pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (neplatí od 2. 10. 2014, viz Pravidla pro organizaci studia na MFF UKSměrnice děkana č. 7/2014)
Směrnice děkana č. 8/2010Opatření děkana upravující pravidla pro odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)
Směrnice děkana č. 9/2010Opatření děkana o konání státních rigorózních zkoušek na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze (neplatí od 11. 10. 2018, viz Směrnice děkana č. 15/2018)
Směrnice děkana č. 10/2010Změna Směrnice děkana č. 7/2010 (neplatí od 1. 10. 2013, viz Směrnice děkana č. 10/2013)
Příkaz děkana č. 8/2010Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2010Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2010K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2010 (neplatí od 26. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 11/2010Změna Směrnice děkana č. 5/2009 (neplatí od 1. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 7/2017)
Příkaz děkana č. 11/2010Organizační změna útvaru 612 Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 12/2010Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 12/2010Změna Směrnice děkana č. 8/2010 (neplatí od 1. 3. 2019, viz Směrnice děkana č. 4/2019)

 

Z roku 2009

Směrnice děkana č. 1/2009Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 6. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2009)
Směrnice děkana č. 2/2009Stanovení výše úhrad od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 21. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 3/2010)
Směrnice děkana č. 3/2009Stipendium v doktorském studiu (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Příkaz děkana 1/2009Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 4/2009Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Směrnice děkana č. 5/2009Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 7. 2017, viz Směrnice děkana č. 7/2017)
 Přílohy: 1234
Příkaz děkana 2/2009Kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce na UK v Praze, MFF (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 3/2009Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 13. 10. 2009)
Příkaz děkana 4/2009Prodej movitého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 6/2009Elektronický zápis předmětů (neplatí od 1. 7. 2011, viz Směrnice děkana č. 4/2011)
Směrnice děkana č. 7/2009Poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2009/2010 (neplatí od 12. 3. 2010, viz Směrnice děkana č. 1/2010)
Příkaz děkana 6/2009Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK 2009 (neplatí od 1. 1. 2010)
Příkaz děkana 5/2009Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2009Pro tvorbu a čerpání dílčích fondů UK (neplatí od 1. 9. 2015, viz Zásady č. 1/2015)

 

Z roku 2008

Směrnice děkana č. 1/2008Výplata stipendia za vynikající studijní výsledky (neplatí od 14. 10. 2011, viz Směrnice děkana č. 5/2011)
Směrnice děkana č. 2/2008O vykazování účelových prostředků v rámci zahraniční pomoci a ze zdrojů Evropské unie poskytnutých na podporu projektů výzkumu a vývoje (neplatí od 7. 5. 2018)
Příkaz děkana 1/2008Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Zásady č. 1/2008Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 13. 10. 2008, viz Zásady č. 2/2008)
Příkaz děkana 2/2008Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 (neplatí od 13. 7. 2009, viz Příkaz děkana 3/2009)
Pokyn děkana č. 1/2008k provedení jazykových zkoušek na bakalářské a navazující magisterské studium (neplatí od 1. 10. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2008Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 1. 6. 2017, viz Směrnice děkana č. 4/2017)
Příkaz děkana 3/2008Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 4/2008Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2018, viz Směrnice děkana č. 4/2018)
Směrnice děkana č. 5/2008Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad za úkony od studentů a absolventů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 2. 2009, viz Směrnice děkana č. 2/2009)
Příkaz děkana 4/2008Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 6/2008Opatření děkana pro organizaci studia (neplatí od 28. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 5/2010)
Zásady č. 2/2008Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 1. 1. 2010, viz Zásady č. 1/2009)
Příkaz děkana 5/2008Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 3. 12. 2008)
Příkaz děkana 6/2008Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 7/2008Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 4. 2010, viz Směrnice děkana č. 2/2010)
Směrnice děkana č. 8/2008Zahraniční styky
Příkaz děkana 7/2008Rozpočtové provizrium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2007

Směrnice děkana č. 1/2007O ekonomické a doplňkové činnosti
Směrnice děkana č. 2/2007Opatření děkana MFF UK pro stanovení výše úhrad od studentů MFF UK v Praze (neplatí od 1. 5. 2008, viz Směrnice děkana č. 5/2008)
Směrnice děkana č. 3/2007Opatření děkana MFF UK o konání státních rigorózních zkoušek na MFF UK v Praze (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 9/2010)
Směrnice děkana č. 4/2007Organizačně administrativní náležitosti k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 (neplatí od 10. 3. 2008, viz Příkaz děkana 2/2008)
Příkaz děkana 1/2007Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 5/2007Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší učebnici a nejlepší monografii (neplatí od 1. 6. 2015, viz Směrnice děkana č. 11/2015)
Příkaz děkana 2/2007Organizační změna útvaru 612 – Reprografické středisko fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Pokyn děkana č. 1/2007O zajištění evidence informačních zdrojů
Směrnice děkana č. 6/2007Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2015, viz Směrnice děkana č. 12/2015)
Příkaz děkana 3/2007Organizační změna útvaru 721 – Sekretariát (neplatí od 15. 8. 2011)
Zásady č. 1/2007Pro tvorbu a čerpání fondů MFF (neplatí od 25. 2. 2008, viz Zásady č. 1/2008)
Směrnice děkana č. 7/2007Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 1. 10. 2008, viz Směrnice děkana č. 6/2008)
Příkaz děkana 4/2007Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2008)
Příkaz děkana 5/2007Inventarizace dluhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 6/2007Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 7/2007Rozpočtové provizrium (neplatí od 1. 4. 2008)

 

Z roku 2006

Příkaz děkana 1/2006Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 1/2006o doplňkových (režijních) nákladech, odpisech a povinných zákonných odvodech (neplatí od 31. 12. 2012, viz Směrnice děkana č. 7/2012)
Příkaz děkana 2/2006K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2006O zabezpečení interního auditu a finanční kontroly (neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020)
Příkaz děkana 3/2006Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 3/2006Zveřejňování dizertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací (neplatí od 29. 9. 2010, viz Směrnice děkana č. 8/2010)
Příkaz děkana 4/2006Organizačně administrativní opatření k nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 (neplatí od 30. 9. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2006Poplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 1. 2009, viz Směrnice děkana č. 7/2008)
Zásady č. 1/2006Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2006 (neplatí od 31. 12. 2006)
Směrnice děkana č. 5/2006Výpočet průměrného výdělku pro účely výpočtu náhrad za dovolenou (neplatí od 26. 9. 2012)
Opatření děkanaVnitřní kontrolní systém (kontrolní řád) (neplatí od 14. 8. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2020)
Pokyn děkana č. 1/2006K zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovištích MFF (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Příkaz děkana 5/2006K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Směrnice děkana č. 6/2006Pravidla pro organizaci studia (neplatí od 25. 6. 2007, viz Směrnice děkana č. 7/2007)
Příkaz děkana 6/2006Změna názvů kateder
Příkaz děkana 7/2006K provedení kontrolní akce (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 8/2006Provádění inventarizací majetku a závazků (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 9/2006k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 20. 2. 2007)
Směrnice děkana č. 7/2006Statut soutěže o Cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci (neplatí od 16. 5. 2014, viz Směrnice děkana č. 2/2014)
Příkaz děkana 10/2006Změna názvu pracoviště
Příkaz děkana 11/2006Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana 12/2006K odstranění závad, zjištěných při kontrole, zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Příkaz děkana 2/2009)
Zásady č. 2/2006Pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a fondu účelových prostředků pro rok 2007 (neplatí od 15. 6. 2006, viz Zásady č. 1/2007)
Příkaz děkana 13/2006Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)

 

Z roku 2005

Příkaz děkana 1/2005Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana 5/2005k provádění studentské ankety (neplatí od 17. 4. 2013)
Dodatek č.1/2005 k Příkazu č.1/2002Stanovení organizace k zabezpečení požární ochrany (neplatí od 29. 5. 2018)
Směrnice děkana č. 1/2005Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2005 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.)Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 2/2005Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č. 6/2005 ke Směrnici č. 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2005Rozsah pedagogických a vědeckých povinností akademických pracovníků a vědeckých povinností vědeckých pracovníků
Příkaz děkana 3/2005Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 29. 8. 2006, viz Pokyn děkana č. 1/2006)
Příkaz děkana 4/2005Inventarizace dlouhodobého majetku a drobného dlouhodobého majetku (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana 5/2005Dočasná změna provozního řádu budov Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Směrnice děkana 6/2005Zadávání studentských prací (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 6/2005k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana 7/2005Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2005Oběh dokladů UK MFF + přílohy (neplatí od 1. 1. 2020, viz Směrnice děkana č. 15/2019)
Směrnice děkana č. 4/2005O vydávání interních předpisů (neplatí od 21. 6. 2021, viz Směrnice děkana č. 6/2021)
Dodatek č. 7/2005 ke Směrnici č. 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č. 3/2005 k Příkazu děkana č. 9/1999Referát interního auditu a právních služeb (neplatí od 29. 5. 2018)

 

Z roku 2004

Příkaz děkana 1/2004Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 1/2004Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2004 (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkanaOrganizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 (neplatí od 1. 4. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2004Provozní řád objektů Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana 2/2004Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek č.2/2004 ke Směrnici č.3/2003 - Elektronický zápisElektronický zápis studentů doktorského studia (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana 3/2004Úprava provozu budovy MFF v Praze 8 - Karlíně, Sokolovská 83, během stavebních úprav (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana 4/2004Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
 Přílohy: 1 (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana 5/2004Dočerpání dovolené za rok 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2004Stanovení závazné adresy pracoviště na publikacích zaměstnanců MFF (neplatí od 7. 2. 2013, viz Směrnice děkana č. 3/2013)
Směrnice děkana č. 4/2004Zásady požární bezpečnosti pro provoz prostorů s výskytem lahví se stlačenými nebo zkapalněnými plyny
Příkaz děkana 6/2004Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 1. 4. 2006)
Dodatek č.1/2004 k Příkazu č.1/2004Stanovení organizace zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (neplatí od 1. 4. 2009, viz Směrnice děkana č. 5/2009)
Směrnice děkana č. 5/2004Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 31. 5. 2007)

 

Z roku 2003

Směrnice děkana č. 1/2003Grafická prezentace fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 1/2003Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana č. 2/2003Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2003 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2003Opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou SÚJB (neplatí od 15. 8. 2011)
Opatření děkanaPoplatky za studium v rámci celoživotního vzdělávání na MFF (neplatí od 1. 6. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2006)
Směrnice děkana č. 3/2003Elektronický zápis (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 3/2003Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Opatření děkana (Nahlížení do materiálů v rámci př. říz.)Organizačně administrativní podmínky nahlížení do materiálů v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2003/2004 (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2003Provoz budovy v Karlíně během rekonstrukce (neplatí od 24. 7. 2015)
Dodatek č. 5/2003 ke směrnici děkana č. 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob'); (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek č.1/2003 ke Směrnici č.3/2003k elektronickému zapisování výsledků zkoušek (neplatí od 9. 9. 2015)
Příkaz děkana č. 5/2003k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Opatření děkana (provádění studentské ankety)k provádění studentské ankety (neplatí od 1. 4. 2006)
Příkaz děkana č. 6/2003Rozpočtové provizorium (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 2002

Směrnice děkana č. 1/2002Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2002 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2002Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (neplatí od 20. 5. 2013)
Příkaz děkana č. 2/2002Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 2/2002Závodní preventivní péče na MFF (neplatí od 9. 4. 2008, viz Směrnice děkana č. 3/2008)
Příkaz děkana č. 3/2002Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 4/2002Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/2002O stanovení platových podmínek v době povodní a po povodních (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 6/2002Zrušení výuky v budovách Ke Karlovu 3 a Ke Karlovu 5 a omezení provozu v těchto budovách (neplatí od 1. 10. 2011)
Příkaz děkana č. 7/2002k organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Dodatek 4/2002 ke směrnici děkana č. 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)

 

Z roku 2001

Směrnice děkana č. 1/2001Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2001 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/2001O čerpání dovolených důchodců (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2001Náhrada nákladů na státní rigorózní zkoušku (neplatí od 15. 2. 2001)
Dodatek 1/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Dodatek 2/2001 k příkazu děkana č. 9/1999Centrum materiálového výzkumu (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 2/2001Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/2001Dislokační rozhodnutí (neplatí od 6. 6. 2018)
Příkaz děkana č. 4/2001Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Dodatek 3/2001 ke směrnici děkana č. 4/2000Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Dodatek 4/2001 ke směrnici děkana č. 2/1999Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 5/2001Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Směrnice děkana č. 2/2001Ediční činnost Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 15. 12. 2004, viz Směrnice děkana č. 5/2004)
Příkaz děkana č. 6/2001Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
 Přílohy: Evidenční list (neplatí od 9. 6. 2001)
Směrnice děkana č. 4/2001Grafická prezentace fakulty v jubilejním roce (neplatí od 23. 12. 2003, viz Směrnice děkana č. 1/2003)
Směrnice děkana č. 5/2001Používání znaku Matematicko-fyzikální fakulty (neplatí od 1. 6. 2016, viz Směrnice děkana č. 5/2016)
Příkaz děkana č. 7/2001Rozpočtové provizorium (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice děkana č. 3/2001Poskytování informací na Matematicko-fyzikální fakultě (neplatí od 3. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 6/2015)

 

Z roku 2000

Dodatek 2/2000 ke směrnici děkana 2/1999Dodatek číselníku nákladových středisek (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 1/2000Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2000 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/2000Vedoucím pracovišť (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 3/2000Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/2000Organizační opatření - sloučení kateder (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/2000Zrušení příkazu děkana č. 2/2000 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/2000Zákaz kouření ve veřejných prostorách fakulty (neplatí od 1. 7. 2016, viz Směrnice děkana č. 8/2016)
Příkaz děkana č. 7/2000Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana č. 1/2000Zásady hospodaření a vedení hospodářské agendy v účetním roce 2000 (neplatí od 17. 4. 2001, viz Směrnice děkana č. 1/2001)
Dodatek 1/2000 ke směrnici děkana 2/1999Organizační změna pracovišť KVOF a děkanátu fakulty (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Směrnice děkana č. 2/2000Přijímání vědeckých pracovníků a jejich zařazování do mzdových tříd (neplatí od 1. 4. 2011, viz Směrnice děkana č. 2/2011)
Příkaz děkana č. 8/2000Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/2000Organizační změna útvaru 612 - Reprografické středisko fakulty (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 10/2000Organizační zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana č. 4/2000Zadávání veřejných zakázek (neplatí od 31. 8. 2006)
Směrnice děkana č. 3/2000Doplňková činnost (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/2000Rozpočtové provizorium pro počátek roku 2001 (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Z roku 1999

Směrnice děkana 2/1999Číselník středisek s uvedením odpovědných osob (neplatí od 25. 5. 2018, viz Směrnice děkana č. 7/2018)
Příkaz děkana č. 12/1999Ke kontrole zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 199/94 Sb. a zákona č. 148/96 Sb. a čerpání grantových prostředků (neplatí od 31. 8. 2006)
Příkaz děkana č. 11/1999K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 1/1999Poskytování tvůrčího volna (neplatí od 3. 12. 2020, viz Směrnice děkana č. 20/2020)
Příkaz děkana č. 10/1999Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 9/1999Úprava organizačních pravidel (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1999Dislokační výměr (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1999Organizační změna pracovišť děkanátu fakulty (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1999Regulační opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 5/1999Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Interní směrniceStanovení míry vyučovacích povinností a specifikace charakteristik a výstupů vědecké činnosti akademických a vědeckých pracovníků MFF ve smyslu Vnitřního platového předpisu UK(neplatí od 1. 7. 2005, viz Směrnice děkana č. 2/2005)
Příkaz děkana č. 4/1999Zabezpečení pracovněprávní a mzdové agendy MFF v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a s vnitřními předpisy UK a MFF (neplatí od 22. 7. 2011)
Směrnice děkana 3/1999Závazné pokyny pro uzavírání pracovního poměru na MFF (neplatí od 16. 4. 2015, viz Směrnice děkana č. 7/2015)
Příkaz děkana č. 3/1999Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 2/1999Změny na KFES a KMF (neplatí od 22. 7. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1999Změny na KFK a KFPo (neplatí od 22. 7. 2011)

 

Starší příkazy a směrnice

Příkaz děkana č. 10/1998Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1999 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 9/1998K organizačnímu zajištění Dne otevřených dveří MFF UK (neplatí od 9. 6. 2006)
Směrnice děkana 2/1998Úprava povinností pracovišť fakulty při zabezpečení rekonstrukčních a stavebních prací hrazených z centrálních zdrojů (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 8/1998Dočasné dislokační opatření (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 7/1998Reorganizace fyzikálního praktika KVOF (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1998Změna názvu katedry (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/1998Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1998Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 1. 6. 2008, viz Směrnice děkana č. 4/2008)
Příkaz děkana č. 3/1998Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Směrnice děkana 1/1998Informační služby MFF poskytované prostřednictvím WWW (neplatí od 1. 7. 2016, viz Příkaz děkana č. 5/2016)
Interní směrniceVedení rozpočtové a hospodářské agendy MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1998Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 1/1998Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1998 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 8/1997Úpravy rozpočtu na pracoviště (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 7/1997Dočasné pozastavení výplat odměn z rozpočtových zdrojů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 6/1997Odložení výplat odměn z grantů a hospodářské činnosti (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 5/1997Závěry z prohlídky zaměřené na požární prevenci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1997Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 3/1997Provádění, organizace, řízení a kontrola požární ochrany (neplatí od 30. 4. 2002, viz Příkaz děkana č. 1/2002)
Příkaz děkana č. 2/1997Zavedení Finančního řádu na MFF UK, rozpočtové provizorium pro počátek roku 1997, úprava mzdových tarifů (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 1/1997Finanční řád MFF UK (neplatí od 15. 8. 2011)
Směrnice pro ediční činnost MFF UKEdiční činnost MFF UK (neplatí od 1. 6. 2001, viz Směrnice děkana č. 2/2001)
Příkaz děkana č. 10/1996Pokyny vedoucím pracovišť a řešitelům grantových projektů pro hospodaření se mzdovými prostředky v roce 1996 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 9/1996Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1996Závěry prohlídky zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární prevenci (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 7/1996Počítačová učebna v Troji (neplatí od 31. 1. 2018)
Příkaz děkana č. 6/1996Organizační opatření (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 5/96Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1996Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 7. 4. 1998, viz Příkaz děkana č. 4/1998)
Příkaz děkana č. 3/1996Pravidla pro odvody z finančních zdrojů získaných mimo státní příspěvek (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 2/1996Změny a doplňky Příkazu děkana č. 2/1994 (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 1/1996Rozpočtové provizorium pro počátek roku 1996 (neplatí od 15. 8. 2011)
Příkaz děkana č. 11/1995Dislokační výměr (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 10/1995Dovolená během semestru (neplatí od 1. 7. 2012, viz Směrnice děkana č. 4/2012)
Příkaz děkana č. 9/1995Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 8/1995Ukončení atestací (neplatí od 29. 5. 2018)
Příkaz děkana č. 7/1995Dislokační rozhodnutí (neplatí od 21. 5. 2014)
Příkaz děkana č. 6/1995Výsledky prohlídky BOZP a PO (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 5/1995Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrola požární ochrany (neplatí od 8. 11. 2006)
Příkaz děkana č. 4/1995Zásady pro provozování výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK (neplatí od 28. 2. 1996, viz Příkaz děkana č. 4/1996)
Příkaz děkana č. 3/1995Změna názvu katedry
Příkaz děkana č. 2/1995KATO-1995 (neplatí od 24. 7. 2015)
Příkaz děkana č. 1/1995Režim přístupu studentů do počítačových laboratoří (neplatí od 9. 9. 2015)