Čj. UKMFF/477626/2020


Směrnice děkana č. 24/2020

Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku


S ohledem na čl. 66a až 66d Statutu Univerzity Karlovy stanovuji v této směrnici potřebná pravidla pro jednání a hlasování VR MFF UK distančním způsobem (prostřednictvím prostředků komunikace na dálku) v případě vyhlášení mimořádného stavu na Univerzitě Karlově rektorem univerzity nebo vyhlášení mimořádného stavu na Matematicko-fyzikální fakultě děkanem fakulty, a to takto:

1. Jednání probíhá za podpory vhodného systému umožňujícího členům vědecké rady i veřejnosti společnou účast na jednání, a to s obrazem a zvukem přenášeným v reálném čase (např. aplikace Zoom, Microsoft Teams apod.).

2. Zasedání musí být svoláno v souladu s Jednacím řádem VR MFF UK, s tím, že pokud má být jednání veřejné, musí být včas a obvyklým způsobem zveřejněn čas jednání a místo (virtuální místnost), kde bude jednání probíhat, a také to, jak je umožněn přístup na toto místo.

3. Svolání a řízení zasedání se i nadále děje podle příslušných ustanovení Jednacího řádu VR MFF UK s tím, že děkan či jím pověřený proděkan může přiměřeně pověřit další osoby k provádění technických úkonů potřebných k řádnému průběhu jednání vědecké rady.

4. Způsob konkrétního hlasování vždy předem sdělí předseda vědecké rady nebo jím pověřený proděkan. V případech, kdy je vyžadováno tajné hlasování, probíhá toto pomocí univerzitního systému CHRES pro tajné elektronické hlasování, případně pomocí jiného ověřeného systému tajného distančního hlasování. V ostatních případech hlasování může probíhat jak za použití nástrojů daného systému komunikace na dálku, tak prostřednictvím e-mailu apod., ale vždy tak, aby se předešlo pochybnostem o výsledcích hlasování.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021,
současně se zrušuje Směrnice děkana č. 10/2020.

Navrhovatelé:
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky,
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., předseda VR MFF UK.

Směrnice byla schválena vedením fakulty per rollam dne 22. 12. 2020, vydána dne 22. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK