Často kladené dotazy

(Bc. a Mgr. studium)

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium:
31. 3. 2024

Pro magisterské studium:
29. 2. 2024

Přihláška

Kam mám zaslat přihlášku?

Nikam. Přihlášku podáváte pouze elektronicky, poštou ji už nezasíláte.

Kam mám dodat doklady o ukončeném SŠ nebo VŠ vzdělání?

Doklady zašlete co nejdříve (!) poštou na adresu studijního oddělení formou úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení – pro bakalářské studium (nejpozději do 31. 7. 2024), či diplomu – pro magisterské studium (nejpozději do 30. 9. 2024). Podrobné termíny jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení. Bez tohoto doložení nebudete přijati ke studiu ani pozvání k zápisu.

Provádí MFF úřední ověřování dokladů?

Ne, neprovádí.

Kdy obdržím informace o zaevidování přihlášky?

Průběh přijímacího řízení můžete okamžitě sledovat ve Studijním informačním systému. O průběhu procesu zpracování přihlášky budete navíc postupně informován/a e-maily.

Mohu si podat přihlášky na více studijních programů zároveň?

Ano, můžete se přihlásit, na kolik programů chcete. Pro každý studijní program, na který se hlásíte, podáte samostatnou přihlášku, a za každou podanou přihlášku provedete samostatnou platbu administrativního poplatku (informační systém Vám pro každou podanou přihlášku vygeneruje samostatný specifický symbol).

Co je to ID?

ID je identifikační číslo přihlášky, které je přiděleno každé podané přihlášce. Pokud tedy podáváte více přihlášek, každá přihláška má svoje vlastní ID.

Co se stane, když si podám elektronickou přihlášku, uzavřu ji a zjistím, že tam mám chybu?

V takovém případě je nutné poslat e-mail s ID přihlášky na studijní oddělení (andrea.kadlecova@matfyz.cuni.cz), kde zajistí její storno.

Platby za přihlášku

Na jaký účet, s jakým variabilním a specifickým symbolem mám poslat administrativní poplatek za přihlášku?

Veškeré údaje k platbě Vám budou zaslány e-mailem po uzavření elektronické přihlášky. Nezapomeňte, že poplatek je splatný k 29. 2. 2024 pro magisterské studium a k 31. 3. 2024 pro bakalářské studium. MFF UK upřednostňuje platbu kartou přes internet. Při takové platbě proběhne bezproblémové spárování s Vaší přihláškou. Pokud ale budete platit platebním převodem, proveďte platbu s dostatečným předstihem! Upozorňujeme, že pokud nebudou správně vyplněny všechny platební symboly, platbu nebude možné správně identifikovat.

Budu potřebovat doklad o zaplacení administrativního poplatku?

V případě, že budete platit bankovním převodem ze zahraničí (včetně SR), je vždy nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Platby uskutečněné týden a méně před koncem splatnosti musí doložit každý uchazeč (z ČR i ze zahraničí) viz podmínky přijímacího řízení. Tento doklad zašlete na studijní oddělení MFF UK nejpozději k 29. 2. 2024 pro magisterské studium a k 31. 3. 2024 pro bakalářské studium. Rovněž v případě neidentifikovatelnosti Vaší platby (tj. když uvedete špatné platební symboly nebo neuvedete žádné ap.) ho budete potřebovat. Nedoložíte-li svou platbu ani dodatečně na vyžádání, bude Vaše přihláška považována za nepodanou.

Kolik mám zaplatit (administrativní poplatek za přihlášku), pokud posílám platbu z ciziny, např. ze SR?

Platba se navyšuje o poplatek za převod a řídí se aktuálním kurzem měny. Výše základního poplatku za přihlášku do bakalářského i do navazujícího magisterského studia je v obou případech v letošním roce 880 Kč.

Jsem v tíživé sociální situaci, mohu to nějak řešit?

Univerzita Karlova Vám umožní podat si jednu přihlášku ke studiu zdarma. Veškeré informace a podmínky i návod na podání žádosti najdete na webu Centra Carolina.

Přijímací zkouška a její možné prominutí

Jakým způsobem mám požádat o prominutí přijímací zkoušky?

Poštou (nikoliv elektronicky) pošlete žádost o upuštění od přijímací zkoušky (vzor žádosti pro Bc. studium, vzor žádosti pro NMgr. studium), vyplňte formulář dle pokynů a doložte jeden důvod uvedený ve vyhlášených podmínkách pro prominutí. Nezapomeňte žádost podepsat. Bližší podmínky: pro bakalářské studiumpro navazující magisterské studium.

Kdy mám podat žádost o prominutí přijímací zkoušky?

Žádost doporučujeme podat co nejdříve. Konkrétní termíny pro podání žádostí jsou uvedeny v podmínkách pro přijetí s upuštěním od odborné přijímací zkoušky: pro uchazeče o bakalářské studiumpro uchazeče o navazující magisterské studium. Z administrativních důvodů velice uvítáme, když zašlete Vaši žádost co nejdříve to bude možné.

Studuji pětileté gymnázium. Z kterých ročníků se počítá průměr známek z matematiky podle bodu 1. podmínek pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky?

Průměr známek se počítá za poslední 4 roky studia. Ve Vašem případě tedy uveďte 2. až 4. ročník konečné vysvědčení, 5. ročník pololetní vysvědčení. Ve formuláři žádosti jen škrtněte a opravte příslušné ročníky a nechte potvrdit školou.

Kromě hodin matematiky máme také hodiny semináře z matematiky a cvičení z matematiky. Počítají se do průměru i známky z těchto předmětů?

Ne. Průměr známek se počítá pouze z předmětu matematika. Pouze v případě, že předmět matematika jako takový v některém ročníku nemáte, lze nahradit známkou za matematický seminář.

Pokud si podám přihlášku na studijní program v kombinaci s programem uskutečňovaným na Filozofické fakultě UK, budu mít prominutou přijímací zkoušku jak na MFF, tak na FF?

Ne. V případě Bc. studijních programů „Matematika zaměřená na vzdělávání – program na FF UK“ nebo NMgr. studijních programů „Učitelství matematiky pro střední školy se sdruženým studiem – program na FF UK“ se týká možnost podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky pouze na MFF, ale již ne na FF. Uchazeč tedy může mít prominutou přijímací zkoušku na MFF, ale přijímací zkoušku na FF musí absolvovat dle podmínek vyhlášených Filozofickou fakultou UK viz podmínky FF UK.

Poslal jsem žádost o upuštění od přijímací zkoušky. U své elektronické přihlášky ale nevidím, že by nějaká žádost byla evidována.

V systému se zobrazuje počet podání pouze elektronických žádostí prostřednictvím SIS. MFF však vyžaduje podání žádosti o upuštění od přijímací zkoušky v listinné podobě s ověřenými doklady. Tedy ne elektronicky, ale poštou. Proto se evidence této žádosti v systému nezobrazuje.

Posílá fakulta email či potvrzení o obdržení žádosti?

Ne, neposílá. Obdržíte rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky. Není-li Vaší žádosti vyhověno, také o tom obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním. Rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky bude fakulta rozesílat po uzavření termínu pro podání přihlášek, tj. nejdříve v průběhu dubna pro Bc. studium a v průběhu března pro NMgr. studium.

Mohu být přijat do bakalářského studia na MFF UK, aniž bych maturoval z matematiky?

Ano, rozhodující je úspěšné složení přijímací zkoušky a včasné doložení maturitního vysvědčení. Maturita z matematiky není předepsána.

Je možné vidět příklady z přijímacích zkoušek v minulých letech?

Ano. Jsou zveřejněny na stránkách pro uchazeče.

Organizujete nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Ano, podrobnosti najdete na stránce přípravných kurzů.

Kolik termínů přijímací zkoušky vypisujete?

Pro každý stupeň studia (tj. bakalářský, magisterský) vypisujeme jeden termín přijímací zkoušky. Pro bakalářské studium to je 12. 6. 2024, pro magisterské studium 5. 6. 2024.

Pro koho je určen náhradní termín přijímací zkoušky?

Tento termín je určen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit řádného termínu přijímacích zkoušek. Je zapotřebí o tento termín včas požádat a žádost doložit lékařským potvrzením. O povolení tohoto termínu rozhoduje děkan.

Kdy obdržím rozhodnutí o přijetí ke studiu?

Rozhodnutí zasílá fakulta do 30 dnů od splnění všech podmínek pro přijetí ke studiu. Nejdříve však koncem června.

Průběh studia

Kde najdu studijní plány a vyučované předměty?

Na stránkách studijních plánů.

Otevírá se kombinované studium?

V bakalářském ani v navazujícím magisterském studiu se kombinovaná forma studia již neotevírá. Oba druhy studia se otevírají pouze v prezenční formě. Podrobnosti najdete na stránkách pro bakalářské studiumpro navazující magisterské studium.

Organizuje MFF Den otevřených dveří?

Ano, podrobnosti najdete na stránce Dne otevřených dveří. S MFF UK se můžete seznámit i při řadě dalších příležitostí, zejména na Jednom dni s fyzikou, Jednom dni s informatikou, na veletrzích Gaudeamus v Brně a v Praze. Více na http://www.mff.cuni.cz/verejnost/.

Jak mohou studovat na fakultě studenti se speciálními potřebami?

Fakulta se snaží vycházet vstříc také těmto studentům. Doporučujeme se již před podáním přihlášky informovat na stránkách pro studenty se speciálními potřebami.

Kdy budou zápisy ke studiu?

Zápisy do studia budou probíhat během září, přijatí uchazeči budou informováni až po dodání dokladu o ukončeném předchozím vzdělání spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Kdy začíná výuka a kde najdu rozvrh?

Podrobnosti najdete v Harmonogramu celého akademického rokuRozvrhu ve Studijním informačním systému. Konečný rozvrh je sestaven během září a je daný studijním programem a číslem skupiny (kruhu).