Často kladené dotazy

(Bc. a Mgr. studium)

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium: 31. 3. 2019

Pro magisterské studium: 28. 2. 2019

Přihláška

Kam mám zaslat přihlášku?

Nikam. Přihlášku podáváte pouze elektronicky, poštou ji už nezasíláte.

Kam mám dodat doklady o ukončeném SŠ nebo VŠ vzdělání?

Doklady zašlete co nejdříve (!) poštou na adresu studijního oddělení formou úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení - pro bakalářské studium (nejpozději do 31. 7. 2019), či diplomu - pro magisterské studium (nejpozději do 30. 9. 2019). Podrobné termíny jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení.

Provádí MFF úřední ověřování dokladů?

Ne, neprovádí.

Kdy obdržím informace o zaevidování přihlášky?

Průběh přijímacího řízení můžete okamžitě sledovat v Studijním informačním systému. O průběhu procesu zpracování přihlášky budete navíc postupně informován/a e-maily.

Mohu si podat přihlášky na více studijních programů (pro Bc.)/oborů (pro NMgr.) zároveň?

Ano, můžete se přihlásit, na kolik programů/oborů chcete. Pro každý program/obor, na který se hlásíte, podáte samostatnou přihlášku, a za každou podanou přihlášku provedete samostatnou platbu administrativního poplatku (informační systém Vám pro každou podanou přihlášku vygeneruje samostatný specifický symbol).

Co je to ID?

ID je identifikační číslo přihlášky, které je přiděleno každé podané přihlášce. Pokud tedy podáváte více přihlášek, každá přihláška má svoje vlastní ID.

Co se stane, když si podám elektronickou přihlášku, uzavřu ji a zjistím, že tam mám chybu?

V takovém případě je nutné poslat e-mail s ID přihlášky na studijní oddělení (studijni@mff.cuni.cz) a to zajistí její storno.

Platby za přihlášku

Na jaký účet, s jakým variabilním a specifickým symbolem mám poslat administrativní poplatek za přihlášku?

Veškeré údaje k platbě Vám budou zaslány e-mailem po uzavření elektronické přihlášky. Nezapomeňte, že poplatek je splatný k  28. 2. 2019 pro magisterské studium a k 31. 3. 2019 pro bakalářské studium. MFF UK upřednostňuje platbu kartou přes internet. Pokud budete platit platebním převodem, proveďte platbu raději s dostatečným předstihem. Upozorňujeme, že pokud nebudou správně vyplněny všechny platební symboly, platbu nebude možné správně identifikovat.

Budu potřebovat doklad o zaplacení administrativního poplatku?

Při platbě bankovním převodem ze zahraničí (včetně SR) je nutné platbu doložit potvrzeným platebním dokladem. Tento doklad zašlete na studijní oddělení MFF UK nejpozději k 28. 2. 2019 pro magisterské studium a k 31. 3. 2019 pro bakalářské studium. Rovněž v případě neidentifikovatelnosti Vaší platby (tj. když uvedete špatné platební symboly nebo neuvedete žádné ap.) ho budete potřebovat. Nedoložíte-li svou platbu ani dodatečně na vyžádání, bude Vaše přihláška považována za nepodanou.

Kolik mám zaplatit (administrativní poplatek za přihlášku), pokud posílám platbu z ciziny, např. ze SR?

Platba se navyšuje o poplatek za převod a řídí se aktuálním kurzem měny. Výše základního poplatku za elektronickou přihlášku do bakalářského i do navazujícího magisterského studia je v  obou případech v letošním roce 640 Kč.

Přijímací zkouška

Mohu být přijat do bakalářského studia na MFF UK, aniž bych maturoval z matematiky?

Ano, rozhodující je úspěšné složení přijímací zkoušky a včasné doložení maturitního vysvědčení. Maturita z matematiky není předepsána.

Jakým způsobem mám požádat o prominutí přijímací zkoušky?

Pošlete žádost (vzor žádosti pro Bc. studium, vzor žádosti pro Nav. mgr. studium), uveďte ID přihlášky, doložte důvody (uvedenými ve vyhlášených podmínkách pro prominutí). Nezapomeňte žádost podepsat. Bližší podmínky: pro bakalářské studiumpro navazující magisterské studium.

Kdy mám podat žádost o prominutí přijímací zkoušky?

Žádost doporučujeme podat co nejdříve. Konkrétní termíny pro podání žádostí jsou uvedeny v podmínkách pro přijetí s upuštěním od odborné přijímací zkoušky: pro uchazeče o bakalářské studium a pro uchazeče o navazující magisterské studium. Z administrativních důvodů velice uvítáme, když zašlete Vaši žádost co nejdříve.

Je možné vidět příklady z přijímacích zkoušek v minulých letech?

Ano. Jsou zveřejněny na stránkách pro uchazeče.

Jak se dozvím, zda bylo vyhověno mé žádosti o prominutí přijímací zkoušky?

Obdržíte rozhodnutí o prominutí přijímací zkoušky. Není-li Vaší žádosti o prominutí vyhověno, také o tom obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním.

Organizujete nějaké přípravné kurzy k přijímacím zkouškám?

Ano, podrobnosti najdete na stránce přípravných kurzů.

Kolik termínů přijímací zkoušky vypisujete?

Pro každý stupeň studia (tj. bakalářský, magisterský) vypisujeme jeden termín přijímací zkoušky. Pro bakalářské studium to je 12. 6. 2019, pro magisterské studium 5. 6. 2019.

Pro koho je určen náhradní termín přijímací zkoušky?

Tento termín je určen pro uchazeče, kteří se z vážných důvodů nemohou účastnit řádného termínu přijímacích zkoušek. Je zapotřebí o tento termín včas požádat a žádost doložit lékařským potvrzením. O povolení tohoto termínu rozhoduje děkan.

Kdy obdržím rozhodnutí o přijetí ke studiu?

Rozhodnutí zasílá fakulta do 30 dnů od splnění všech podmínek pro přijetí ke studiu. Nejdříve však koncem června.

Průběh studia

Kde najdu studijní plány a vyučované předměty?

Na stránkách studijních plánů.

Otevírá se kombinovaná forma studia?

V bakalářském studiu se kombinovaná forma studia neotevírá. V navazujícím magisterském studiu se otevírá pouze v  učitelských kombinacích. Kombinovaná forma se zde ale netýká dvouoborového studia s Filozofickou fakultou. Podrobnosti najdete na stránkách pro bakalářské studiumpro navazující magisterské studium.

Jak se realizuje kombinovaná forma studia?

Průběh kombinované formy studia je popsán na této stránce.

Organizuje MFF Den otevřených dveří?

Ano, podrobnosti najdete na stránce Dne otevřených dveří. S MFF UK se můžete seznámit i při řadě dalších příležitostí, zejména na Jednom dni s fyzikou, Jednom dni s informatikou, na veletrzích Gaudeamus v Brně a v Praze. Více na http://www.mff.cuni.cz/verejnost/.

Jak mohou studovat na fakultě studenti se speciálními potřebami?

Fakulta se snaží vycházet vstříc také těmto studentům. Podívejte se na stránky pro studenty se speciálními potřebami. Doporučujeme se již před podáním přihlášky informovat na Studijním oddělení (studijni@mff.cuni.cz) nebo u Mgr. Lukáše Krumpa, Ph.D. (krump@karlin.mff.cuni.cz).

Kdy budou zápisy ke studiu?

Zápisy do studia budou probíhat během září, přijatí uchazeči budou informováni až po dodání dokladu o ukončeném předchozím vzdělání spolu s rozhodnutím o přijetí ke studiu.

Kdy začíná výuka a kde najdu rozvrh?

Výuka začíná první týden v říjnu. Podrobnosti najdete v Harmonogramu celého akademického roku a Rozvrhu ve Studijním informačním systému. Konečný rozvrh je sestaven během září a je daný studijním oborem a číslem skupiny (kruhu).