Čj. UKMFF/267511/2021


Směrnice děkana č. 6/2021

O vydávání interních předpisů na MFF UK


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. Tato směrnice je vydána k zajištění jednotnosti interních předpisů, vydávaných na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK“).
 2. Směrnice se nevztahuje na vnitřní předpisy vydávané MFF UK podle § 33 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

Čl. 2
Vysvětlení pojmů

 1. Interním předpisem se rozumí každý předpis vydaný v souladu s touto směrnicí jako normativní nebo individuální akt řízení v rámci pravomoci děkana či tajemníka MFF UK.
 2. Interní předpisy nesmějí být v rozporu s vyššími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy MFF UK vydanými dle zákona o vysokých školách (dále společně jen „vyšší předpisy“).
 3. Navrhovatelem interního předpisu je věcně příslušný zaměstnanec určený děkanem nebo tajemníkem MFF UK, do jehož kompetence spadá předmět navrhované úpravy. Interní předpis může mít více než jednoho navrhovatele. Navrhovatel (navrhovatelé) odpovídá (odpovídají) za správnost návrhu a za jeho soulad s vyššími předpisy, touto směrnicí a dalšími platnými interními předpisy MFF UK.
 4. Jména a pracovní zařazení navrhovatelů musejí být vždy uvedena v příslušném interním předpisu za účelem určení, kdo je odpovědný za aktuálnost interního předpisu a kdo je povinen navrhnout jeho zrušení či novelizaci v případě, že interní předpis již není aktuální nebo se dostal do rozporu s vyššími předpisy. Pojmem "pracovní zařazení" se zde rozumí název funkce, na kterou je daný zaměstnanec zařazen.

Čl. 3
Druhy interních předpisů

 1. Interní předpisy na MFF UK vydává děkan nebo tajemník MFF UK po projednání vedením MFF UK.
 2. Interní předpisy vydávané děkanem v souladu s touto směrnicí se nazývají opatření děkana a jsou číslovány průběžně v daném kalendářním roce, například Opatření děkana č. 1/2021. Interní předpisy vydávané tajemníkem MFF UK v souladu s touto směrnicí se nazývají opatření tajemníka a jsou číslovány nezávisle na opatřeních děkana a průběžně v daném kalendářním roce, například Opatření tajemníka č. 1/2021.

Čl. 4
Závaznost

 1. Interní předpisy jsou závazné pro všechny zaměstnance MFF UK v rozsahu, který daný interní předpis stanoví. Pokud není v interním předpisu rozsah závaznosti stanoven, je interní předpis závazný v plném rozsahu pro všechny zaměstnance MFF UK. Zaměstnancem MFF UK se přitom rozumí fyzická osoba, která má pracovněprávní vztah k MFF UK na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 2. Interní předpis nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem v případě opatření děkana či dnem jeho schválení tajemníkem v případě opatření tajemníka.
 3. Interní předpis, který nabyl platnosti, je vydán zveřejněním ve veřejné části internetových stránek MFF UK.
 4. Interní předpis nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl vydán.
 5. O vydání interního předpisu jsou všichni zaměstnanci MFF UK neprodleně, nejpozději však v den účinnosti interního předpisu, vyrozuměni pracovníkem sekretariátu prostřednictvím elektronické pošty. Tímto způsobem splní MFF UK jako zaměstnavatel povinnost řádně seznámit své zaměstnance s ostatními předpisy vztahujícími se k práci jimi vykonávané. Pro zaměstnance je interní předpis závazný dnem účinnosti.
 6. Zaměstnanci MFF UK jsou povinni se po vyrozumění o vydání interního předpisu ve veřejné části internetových stránek MFF UK bezodkladně seznámit s jeho zněním a ode dne jeho účinnosti jej dodržovat. U zaměstnanců, kteří nově nastoupili do pracovního poměru (byli zaměstnáni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), zajistí seznámení s platnými interními předpisy jejich přímý nadřízený vedoucí zaměstnanec neprodleně po jejich nástupu do zaměstnání.

Čl. 5
Novelizace a zrušování

 1. Dílčí změny a doplnění interních předpisů se provádějí formou dodatků. Dodatky se číslují pořadovými čísly. Interní předpis se zrušuje interním předpisem, který v plném rozsahu nahrazuje interní předpis dříve vydaný, nebo rozhodnutím děkana či tajemníka, pokud se interní předpis zrušuje bez náhrady, nebo uplynutím doby platnosti, specifikované v textu interního předpisu.
 2. Za aktualizaci, případně za podání návrhu na zrušení interního předpisu pro jeho věcnou nesprávnost nebo pro jeho nesoulad s vyššími předpisy odpovídají jeho navrhovatelé či jejich nástupci mající stejné pracovní zařazení, jaké zastávali navrhovatelé.

Čl. 6
Kontrola

 1. Kontrolu všech vydávaných interních předpisů provádí průběžně jejich navrhovatelé a též pracovník referátu vnitřního auditu MFF UK. Při této kontrolní činnosti jsou zaměstnanci, zejména pak navrhovatelé jednotlivých interních předpisů, povinni poskytnout mu vyžádanou součinnost. Pracovník referátu vnitřního auditu MFF UK je též oprávněn upozornit děkana nebo tajemníka, že je třeba vydat nový interní předpis, že je třeba stávající interní předpis aktualizovat nebo zrušit na základě zjištění věcné nesprávnosti, popř. neaktuálnosti interního předpisu, nebo na základě zjištění jeho rozporu s vyššími předpisy.

Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Interní předpisy vydané podle předchozí úpravy (směrnice, příkazy, zásady, pokyny, řády) a jejich dodatky platné před datem účinnosti této směrnice zůstávají i nadále v platnosti.
 2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího schválení děkanem a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MFF UK, nejdříve však dnem 21. 6. 2021. Ke dni účinnosti této směrnice se zrušuje Směrnice děkana č. 4/2005.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Směrnice byla projednána vedením MFF UK dne 16. 6. 2021.

Schválil dne 18. 6. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK