čj. UKMFF/3809/2020


Směrnice děkana č. 1/2020

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu pro studenty oboru „Pravděpodobnost a matematická statistika“ studijního programu Matematika


k provedení Opatření rektora č. 12/2019
(O zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu)

 

Čl. 1 – Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje organizační otázky zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na fakultě pro případ zániku akreditace doktorského studijního programu Matematika.

Čl. 2 – Nástupnické studijní programy

  1. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, čj. UKRUK/169914/2018-70-2, určila, že studijní program P4M9 „Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika“ (dále jen „nástupnický studijní program P4M9“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M4 „Pravděpodobnost a matematická statistika“ doktorského studijního programu Matematika.
  2. Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy v usnesení ze dne 28. 11. 2018, čj. UKRUK/169914/2019-70-2, určila, že studijní program P4M9A „Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics“ (dále jen „nástupnický studijní program P4M9A“) je obsahově obdobný studijnímu oboru 4M4A „Probability and Mathematical Statistics“ doktorského studijního programu Matematika.

Čl. 3 – Termín zařazení ke studijnímu plánu na dostudování

Studenti studující v akademickém roce 2019/20 v doktorském studijním programu Matematika, obor Pravděpodobnost a matematická statistika a obor „Probability and Mathematical Statistics“ a osoby, jejichž studium těchto studijních oborů je přerušeno, budou k datu 10. 1. 2020 zařazeni do nástupnických studijních programů (dle čl. 2) a oborová rada posoudí, zda je nutné aktualizovat individuální studijní plán.

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 8. 1. 2020,
účinnosti nabývá dnem vydání dne 9. 1. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK