Čj. UKMFF/426234/2020


Směrnice děkana č. 16/2020

Působnost vedoucích učitelů studijních skupin


Čl. 1.
Úvodní ustanovení

Cílem této směrnice děkana je ustanovit funkci vedoucích učitelů studijních skupin (dále „VUS“) pro studijní programy a vymezit jejich působnost a odpovědnost jako jedno z důležitých opatření pro snížení studijní neúspěšnosti v prvním ročníku bakalářského studia.

Čl. 2.
Základní ustanovení

Funkce VUS se zřizuje pro studijní skupiny prvního ročníku bakalářského studia. V těch studijních programech, kde je pomoc nastupujícím studentům zajištěna prostřednictvím mentorů či studijních poradců z řad akademických pracovníků nebo jiným ekvivalentním způsobem, nebude VUS ustanoven.

Funkci VUS zpravidla zastává akademický pracovník, který se do této funkce dobrovolně přihlásí, dostatečně se orientuje ve studijních plánech bakalářského studia příslušného studijního programu a má zkušenosti s povinnou výukou v bakalářském studiu. VUS je zpravidla vybírán tak, aby studenty své skupiny během prvního ročníku nezkoušel, případně ani nezodpovídal za udělování zápočtů těmto studentům.

Vedoucího učitele studijní skupiny jmenuje a odvolává proděkan pro koncepci studia. Návrhy na jmenování mu předkládá sekční proděkan po konzultaci s garanty, případně studentskými průvodci. VUS je jmenován na jeden akademický rok.

Čl. 3.
Působnost vedoucích učitelů skupin

Úkolem vedoucího učitele skupiny je zejména:

  • udržovat se studenty pravidelný kontakt formou osobních nebo on-line setkání nejméně jednou měsíčně;
  • aktivně kontaktovat studenty, kteří se pravidelných setkání nebudou účastnit;
  • radit studentům, jak zvládnout přechod ze střední školy a porozumět specifikům vysokoškolského studia;
  • radit ve formálních záležitostech studia;
  • získávat od studentů zpětnou vazbu k výuce a zprostředkovat ji vyučujícím a garantům;
  • spolupracovat se studentským průvodcem dané skupiny a koordinovat s ním činnost.

Čl. 4
Odměňování vedoucích učitelů studijních skupin

Odměňování VUS je v pravomoci příslušného sekčního proděkana.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla projednána KD dne 4. 11. 2020, schválena KD dne 18. 11. 2020,
projednána AS MFF UK dne 18. 11. 2020,
vydána dne 19. 11. 2020.

 

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK