Neplatí od 1. 1. 2024

viz Opatření děkana č. 18/2023

Čj. UKMFF/365604/2022


Opatření děkana č. 14/2022

K zajištění školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy


Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana upravuje organizaci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) studentů a účastníků celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově (dále jen „CŽV“) na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) dle platné legislativy, zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 2
Základní pojmy

Vedoucí zaměstnanec: zaměstnanec fakulty, který je na jednotlivém stupni řízení fakulty oprávněn stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny;
pracoviště: samostatná organizační jednotka fakulty, definovaná v Příloze č. 1 Statutu MFF UK, Organizační řád, ze dne 14. června 2017;
bezpečnostní a požární technik: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární ochranně dle Opatření děkana č. 1/2021, Organizační uspořádání děkanátu MFF UK;
student: osoba, která se zapsala ke studiu na fakultě do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
účastník CŽV: účastník celoživotního vzdělání na Univerzitě Karlově dle Řádu celoživotního vzdělávání a Opatření rektora č. 19/2019.


Čl. 3
Základní školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV

  1. Základní školení BOZP a PO všech studentů a účastníků CŽV budou prováděna písemnou formou (Příloha č. 1) při zápisu do studia a pak vždy při každém zápisu po přerušení studia. Záznam bude uložen do osobního spisu studenta či účastníka CŽV na studijním oddělení fakulty.


Čl. 4
Školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV na pracovišti

  1. Před započetím prací v praktikách a laboratořích musejí být studenti a účastníci CŽV proškoleni na příslušném pracovišti. Toto školení BOZP a PO bude prováděno osobou pověřenou vedoucím zaměstnancem pracoviště, a to nejméně jednou za dva roky. Znalosti se ověří ústními dotazy.
  2. O školení BOZP a PO vyhotoví pověřená osoba uvedená v čl. 4 odst. 1 tohoto opatření Záznam o instruktáži na pracovišti pro studenty a účastníky CŽV (dále jen „Záznam“), podle Přílohy č. 2 tohoto opatření. Záznam podepíše každý student a účastník CŽV, který se školení zúčastnil. Záznam předá pověřená osoba uvedená v čl. 4 odst. 1 tohoto opatření vedoucímu zaměstnanci pracoviště k archivaci a kopii předá požárnímu a bezpečnostnímu technikovi.
  3. Školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV, dle čl. 4 tohoto opatření, proběhne vždy před zahájením činnosti související se studiem a dále při každé změně podmínek studia na pracovišti, pokud se tím mění obsah skutečností, se kterými mají být studenti a účastníci CŽV seznámeni. Rovněž je třeba provést školení BOZP a PO těch studentů a účastníků CŽV, kteří se vrátili po delší nepřítomnosti (např. zápis po přerušení studia) nebo kteří porušili předpisy BOZP a PO.
  4. Požární a bezpečnostní technik spolupracuje s vedoucími zaměstnanci pracovišť na tvorbě a organizaci školení BOZP a PO.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 7. 2022.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují ustanovení týkající se studentů v čl. 7.1., čl. 7.4. a čl. 7.5 Směrnice děkana č. 7/2017, Stanovení organizace zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice fakulty
Ilona Pawlasová, bezpečnostní a požární technik
Mgr. Ivana Vrbová, právnička fakulty

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 22. 6. 2022.

Schválil dne 28. 6. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK


Přílohy

Příloha č. 1:
Obsah vstupního školení BOZP a PO studentů a účastníků CŽV – DOCX, PDF
Occupational Health and Safety (OHS) and Fire Protection (FP) Training for applicants and participants in Lifelong Learning – DOCXPDF

Příloha č. 2:
Záznam o instruktáži na pracovišti pro studenty a účastníky CŽV – DOCXPDF