Čj. UKMFF/12343/2023


Opatření děkana č. 2/2023

Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 13/2021


Čl. 1
Předmět úpravy

1. V důsledku novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, dochází v Opatření děkana č. 13/2021 k následujícím změnám:

 1. Text v čl. 1, odst. 3., se nahrazuje textem:
  „Pokud zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání nemá svého praktického lékaře, a nemůže tedy dodat výpis ze své zdravotní dokumentace, absolvuje pracovnělékařskou prohlídku vždy u smluvního poskytovatele.“
 2. Text v čl. 3, odst. 1., se nahrazuje textem:
  „V průběhu pracovního poměru jsou zaměstnanci, vyjma zaměstnanců zařazených do kategorie první bez profesního rizika a do kategorie druhé bez profesního rizika, povinni absolvovat periodické prohlídky v pravidelných termínech dle kategorie jimi vykonávané práce. K absolvování periodických prohlídek jsou zaměstnanci vyzýváni zaměstnaneckým oddělením, a to minimálně dva měsíce před vypršením platnosti Prohlídky. Žádost obdrží zaměstnanci od zaměstnaneckého oddělení. Periodické lékařské prohlídky budou prováděny u zaměstnanců zařazených do kategorie první bez profesního rizika a do kategorie druhé bez profesního rizika pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zaměstnanci, jejichž práce podléhá zvláštnímu dohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo se řídí nařízením vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, se při absolvování periodických prohlídek řídí přednostně příslušnými předpisy spadajícími do této oblasti.“
 3. Text čl. 3, odst. 6., se vypouští.
 4. Číslování čl. 3, odst. 7., se mění na čl. 3, odst. 6.
 5. Text v čl. 5, odst. 1., se nahrazuje textem:
  „Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího zaměstnaneckého oddělení a v oblasti BOZP požárního a bezpečnostního technika. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.“


Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 2. 2023.


Navrhovatelky:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Ilona Pawlasová, požární a bezpečnostní technik

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 11. 1. 2023.

Schválil dne 24. 1. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK