Neplatí od 17. 12. 2021

viz Opatření děkana č. 14/2021

čj. UKMFF/304152/2019


Směrnice děkana č. 13/2019

K hodnocení originality habilitačních prací


Čl. 1

K provedení Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy účinné ode dne 1. října 2019 (dále jen „Řád“), Opatření rektora č. 72/2017, č. 15/2019 a  č. 35/2019, a v souladu s Metodickým materiálem k hodnocení originality habilitačních prací, je stanoven následující postup hodnocení originality habilitačních prací na MFF UK

Čl. 2

S návrhem na zahájení habilitačního řízení uchazeč předloží kromě písemné verze habilitační práce také její elektronickou verzi ve formátu PDF/A (dále jen „plná verze“).

V případě, že je habilitační práce souborem uveřejněných vědeckých prací doplněným komentářem, předloží uchazeč také elektronickou verzi práce ve formátu PDF/A, ve které jsou texty těchto uveřejněných vědeckých prací nahrazeny jejich identifikátory digitálních objektů (dále jen „zkrácená verze“).

Plná verze i zkrácená verze se uveřejňují v Digitálním repozitáři UK s tím, že plná verze je chráněna embargem, zajišťujícím ochranu autorských práv (čl. 10 Opatření rektora č. 72/2017).                  

Čl. 3

Kontrolu originality habilitační práce (dále jen „kontrola“) provádí OVZS ve spolupráci s Knihovnou MFF UK v systému Turnitin. Je-li k dispozici zkrácená verze, provádí se kontrola na této verzi, v opačném případě na plné verzi. Výsledkem kontroly (dále jen „výsledek“) je protokol ze systému Turnitin ve formátu PDF. Výsledek OVZS uloží do systému CHRES, kde je zpřístupněn členům habilitační komise a oponentům habilitační práce. 

Oponenti jsou povinni se k výsledku v oponentském posudku vyjádřit (čl. 3, odst. 3 Řádu). Informace o provedení kontroly a jejím vyhodnocení je také povinnou součástí Stanoviska habilitační komise (čl. 3 odst. 4 Řádu, příloha 2.1 Opatření rektora č. 35/2019).

Uchazeči je výsledek zpřístupněn současně s oponentskými posudky a Stanoviskem habilitační komise. Výsledek je také součástí materiálů předkládaných Vědecké radě MFF UK před obhajobou uchazečovy habilitační práce.         

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky.

Směrnice byla schválena dne 30. 10. 2019, vydána dne 1. 11. 2019, účinnosti nabývá dnem 1. 11. 2019. Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK