Čj. UKMFF/369824/2020


Příkaz děkana č. 3/2020

Zřízení Rozšířeného kolegia děkana


1. V souladu s ustanovením čl. 8 odst. 9 Organizačního řádu (Příloha č. I Statutu MFF UK) zřizuji jako trvalý poradní orgán vedení fakulty Rozšířené kolegium děkana (dále jen „RKD“), a to počínaje dnem účinnosti tohoto Příkazu.

 

2. Členy RKD jsou děkanem jmenovaní členové akademické obce fakulty určení podle úvahy děkana, mezi nimi zejména tzv. koordinátoři činností nebo další vhodné osoby.

 

3. Děkan členy RKD jmenuje a odvolává po projednání v kolegiu děkana.

 

Příkaz nabývá účinnosti dnem 17. 9. 2020.


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK