Čj. UKMFF/474093/2020


Směrnice děkana č. 22/2020

Ustanovení koordinátorů studijních programů v oblastech vzdělávání


K provedení čl. 6 odst. 1 Opatření rektora č. 12/2018 vydávám tuto směrnici, která ustanovuje funkci koordinátora studijních programů v oblasti vzdělávání.

 

Čl. 1
Role koordinátorů studijních programů

1. Koordinátoři studijních programů jsou pověřeni děkanem, aby se starali o náplň a provádění pedagogické činnosti ve svěřené oblasti a koordinovali vzájemnou spolupráci garantů studijních programů.

2. Koordinátoři působí v jedné ze čtyř oblastí vzdělávání (Matematika, Fyzika, Informatika, Učitelství) a ve třech stupních studia (bakalářském, magisterském, doktorském). Koordinátor může být pověřen i pro více stupňů studia zároveň. Jestliže v daném stupni studia a oblasti vzdělávání existuje pouze jeden studijní program, koordinátor se pro tento stupeň neustanovuje.

3. Koordinátoři oblastí vzdělávání Matematika, Fyzika, Informatika podléhají příslušnému sekčnímu proděkanovi, koordinátoři oblasti vzdělávání Učitelství podléhají proděkanovi pro studijní záležitosti (dále jen „příslušný proděkan“).

4. Koordinátoři působí zejména jako prostředníci mezi vedením fakulty či příslušným proděkanem na jedné straně a garanty studijních programů v příslušné oblasti vzdělávání na straně druhé. Dále koordinují činnost garantů studijních programů v záležitostech, které vyžadují spolupráci mezi programy a/nebo mezi pracovišti fakulty. Při své činnosti postupují podle pokynů příslušného proděkana.

Čl. 2
Jmenování a kvalifikace koordinátorů studijních programů

Koordinátory studijních programů na návrh příslušného proděkana jmenuje a odvolává děkan. Koordinátor je vybírán z řad akademických pracovníků, kteří splňují kvalifikační podmínky stanovené pro funkci garanta programu.

Čl. 3
Odměňování koordinátorů studijních programů

Práce koordinátora studijních programů je odměňována mzdovým příplatkem.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

 

Navrhovatel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti.

Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 2. 12. 2020,
kladně projednána Akademickým senátem fakulty dne 16. 12. 2020,
vydána dne 17. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK