Směrnice děkana č. 10/2019
Působnost koordinátorů specializací studijních programů


Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Cílem této směrnice děkana je ustanovit funkci koordinátorů specializací studijních programů (dále „koordinátorů“) a vymezit jejich působnost a odpovědnost, a to v návaznosti na Opatření rektora č. 12/2018 „Působnost garantů studijních programů“, zejména jeho čl. 2 odst. 3.

Čl. 2 – Základní ustanovení

 1. Ve studijním programu se specializacemi mohou být odpovědností za specializační část studijního plánu také pověřeni další akademičtí pracovníci - koordinátoři.
 2. Koordinátora specializace studijního programu jmenuje a odvolává děkan z řad akademických pracovníků fakulty na návrh garanta tohoto studijního programu. Tomuto garantovi se koordinátor také zodpovídá. Koordinátory specializací metodicky vede proděkan pro koncepci studia.

Čl. 3 – Působnost koordinátorů specializací

 1. Koordinátor je pověřen, aby dbal o obsahovou a metodickou kvalitu specializace studijního programu.
 2. V rámci přípravy studijního programu koordinátor odpovídá
  1. za obsahovou náplň specializace studijního programu a za její utváření v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání a platnými oborovými standardy,
  2. za přípravu návrhu specializace v rámci žádosti o akreditaci studijního programu,
  3. za vytvoření studijních plánů specializace.
 3. V rámci uskutečňování studijního programu koordinátor dbá o  realizaci výuky specializace v souladu s platnou akreditací studijního programu.
 4. V rámci rozvoje studijního programu koordinátor sleduje aktuální vývoj ve svém oboru a dbá o využívání nejnovějších poznatků ke zkvalitnění obsahu i způsobu výuky specializace. V návaznosti na tuto činnost navrhuje změny potřebné pro rozvoj specializace, zejména úpravy studijního plánu a  změny v jeho zajištění, a řídí realizaci změn.
 5. V rámci organizace studia ve studijním programu koordinátor
  1. dbá o to, aby v každém akademickém roce byly studentům nabídnuty k  zápisu povinné a povinně volitelné předměty specializace v příslušné kvalitě, stejně jako i přiměřená nabídka volitelných předmětů,
  2. dbá o to, aby prezentace a evidence specializace v informačním systému, zejména vypisování předmětů a jejich popis, definice příslušných kontrol studia, jakož i vzájemná provázanost prerekvizit, korekvizit, neslučitelností apod., odpovídala platné podobě studijního plánu,
  3. dbá o to, aby témata a zaměření závěrečných prací byla v souladu s  oborovým zaměřením specializace,
  4. vyjadřuje se k žádostem či stížnostem studentů nebo k dotazům týkajícím se dané specializace v rozsahu své působnosti dle tohoto opatření.
 6. Koordinátor v otázkách spadajících do jeho působnosti jedná ve spolupráci s garantem studijního programu a s koordinátory ostatních specializací tohoto studijního programu.
 7. Koordinátor v otázkách spadajících do jeho působnosti koordinuje a  řídí činnost vyučujících a garantů předmětů dané specializace.

Čl. 4 – Odměňování koordinátorů specializací

Práce koordinátorů specializací je oceňována příplatkem za vedení. Tento příplatek vyjadřuje ocenění pozitivního přínosu, který činnost koordinátora specializace pro řádné a kvalitní uskutečňování specializace studijního programu přináší.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 4. 9. 2019, vydána dne 9. 9. 2019.


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan fakulty