Směrnice děkana č. 10/2019

Působnost koordinátorů specializací studijních programů


Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Cílem této směrnice děkana je ustanovit funkci koordinátorů specializací studijních programů (dále „koordinátorů“) a vymezit jejich působnost a odpovědnost, a to v návaznosti na Opatření rektora č. 12/2018 „Působnost garantů studijních programů“, zejména jeho čl. 2 odst. 3.

Čl. 2 – Základní ustanovení

 1. Ve studijním programu se specializacemi mohou být odpovědností za specializační část studijního plánu také pověřeni další akademičtí pracovníci – koordinátoři.
 2. Koordinátora specializace studijního programu jmenuje a odvolává děkan z řad akademických pracovníků fakulty na návrh garanta tohoto studijního programu. Tomuto garantovi se koordinátor také zodpovídá. Koordinátory specializací metodicky vede proděkan pro koncepci studia.

Čl. 3 – Působnost koordinátorů specializací

 1. Koordinátor je pověřen, aby dbal o obsahovou a metodickou kvalitu specializace studijního programu.
 2. V rámci přípravy studijního programu koordinátor odpovídá
  1. za obsahovou náplň specializace studijního programu a za její utváření v souladu s aktuální úrovní vědeckého poznání a platnými oborovými standardy,
  2. za přípravu návrhu specializace v rámci žádosti o akreditaci studijního programu,
  3. za vytvoření studijních plánů specializace.
 3. V rámci uskutečňování studijního programu koordinátor dbá o realizaci výuky specializace v souladu s platnou akreditací studijního programu.
 4. V rámci rozvoje studijního programu koordinátor sleduje aktuální vývoj ve svém oboru a dbá o využívání nejnovějších poznatků ke zkvalitnění obsahu i způsobu výuky specializace. V návaznosti na tuto činnost navrhuje změny potřebné pro rozvoj specializace, zejména úpravy studijního plánu a změny v jeho zajištění, a řídí realizaci změn.
 5. V rámci organizace studia ve studijním programu koordinátor
  1. dbá o to, aby v každém akademickém roce byly studentům nabídnuty k zápisu povinné a povinně volitelné předměty specializace v příslušné kvalitě, stejně jako i přiměřená nabídka volitelných předmětů,
  2. dbá o to, aby prezentace a evidence specializace v informačním systému, zejména vypisování předmětů a jejich popis, definice příslušných kontrol studia, jakož i vzájemná provázanost prerekvizit, korekvizit, neslučitelností apod., odpovídala platné podobě studijního plánu,
  3. dbá o to, aby témata a zaměření závěrečných prací byla v souladu s oborovým zaměřením specializace,
  4. vyjadřuje se k žádostem či stížnostem studentů nebo k dotazům týkajícím se dané specializace v rozsahu své působnosti dle tohoto opatření.
 6. Koordinátor v otázkách spadajících do jeho působnosti jedná ve spolupráci s garantem studijního programu a s koordinátory ostatních specializací tohoto studijního programu.
 7. Koordinátor v otázkách spadajících do jeho působnosti koordinuje a řídí činnost vyučujících a garantů předmětů dané specializace.

Čl. 4 – Odměňování koordinátorů specializací

Práce koordinátorů specializací je oceňována příplatkem za vedení. Tento příplatek vyjadřuje ocenění pozitivního přínosu, který činnost koordinátora specializace pro řádné a kvalitní uskutečňování specializace studijního programu přináší.


Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 4. 9. 2019, vydána dne 9. 9. 2019.


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK