Neplatí od 1. 10. 2020

Čj. UKMFF/127331/2020


Směrnice děkana č. 8/2020

ZMĚNA č. 2 Směrnice děkana č. 4/2019
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Čl. 1

  1. V období 1. 5. - 30. 9. 2020 se zrušuje povinnost odevzdávat listinné verze závěrečných prací a veškeré další povinnosti z ní vyplývající podle Směrnice děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, v platném znění.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

  1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.
 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 17. 4. 2020,
projednána Akademickým senátem MFF UK dne 22. 4. 2020,
vydána dne 23. 4. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK