Úřední deska

Tato stránka je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).

Pracovní příležitosti na MFF UK


Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Doručování veřejnou vyhláškou

  • … pro studenty a účastníky jiných řízení

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy podává:
a. v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, děkanát, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
b. prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Matematicko-fyzikální fakulty,
c. prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu sdek@dekanat.mff.cuni.cz.