Neplatí od 20. 7. 2020, viz Směrnice děkana č. 14/2020.

Směrnice děkana č. 21/2018

O KONTROLE A EVIDENCI JADERNÝCH MATERIÁLŮ

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vlastní jaderné materiály (dále JM). Jedná se o přírodní a ochuzený uran a thorium ve formě čistých kovů a sloučenin, určených k základnímu výzkumu. Tyto jsou umístěny v budově Ke Karlovu 5, Praha 2 - Nové Město.

Tato směrnice definuje odpovědnost za provádění zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, a vyhlášky č. 374/2016 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich, v platném znění.

Za Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy nese tuto odpovědnost vedoucí evidence jaderných materiálů, pověřený děkanem fakulty. Vedoucím evidence jaderných materiálů je doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc., jeho zástupkyní je RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.

Vedoucí evidence JM je podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 374/2016 Sb. odpovědný za:

 • souhrnné vedení evidence, provádění kontroly a fyzické inventury
 • kontrolu a zabezpečení dodržování předpisů o evidenci a kontrole jaderného materiálu a veškerý způsob evidence
 • zabezpečení jaderného materiálu proti zcizení
 • fyzickou kontrolu a zaznamenání každého příjmu a odeslání jaderných materiálů
 • dodržuje zásady a formu styku se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB), eventuálně s jinými organizacemi
 • vedení dokladové inventury jaderných materiálů na formuláři č. 1
 • zpracování evidenčních zpráv o pohybu jaderných materiálů na formuláři č. 2
 • vedení provozních a evidenčních záznamů a na vyzvání SÚJB organizačně zajišťuje provádění fyzické inventury jaderných materiálů a zasílá Soupis fyzické inventury JM na formuláři č. 3
 • uchovávání písemností Úřadu, Komise a Agentury týkající se evidence jaderných materiálů u držitele povolení nejméně po dobu 5 let
 • provádění periodické kontroly souladu fyzického stavu JM s provozními záznamy a vedení záznamů o jejich pohybu
 • vystavování zprávy o změně inventury do 5 dnů od vzniku dané skutečnosti
 • doprovod inspektorů Úřadu, Komise a Agentury při inspekci
 • v případě poškození, zcizení nebo ztráty JM nahlášení této skutečnosti SÚJB a sepsání o události protokol
 • fyzickou kontrolu dodávky JM a jejich odesílání pouze těm případným držitelům povolení, kteří mají oprávnění k nakládání s JM podle rozhodnutí SÚJB.
  

S ohledem na kategorii a evidované množství JM není nutné uvažovat o  zařazení výše uvedených jaderných materiálů do kategorií podle vyhlášky č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, v platném znění.

 

Jaderný materiál lze v ČR předávat pouze osobám, které jsou držiteli povolení k nakládání s jadernými materiály podle § 9 odst. 5 písm. a) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

 

Jaderný materiál lze dovážet do ČR nebo vyvážet z ČR jen na základě povolení SÚJB dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

  

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 3/2015, o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy evropských společenství, a vstupuje v platnost dnem vydání.

  

Směrnice byla schválena dne 27. 11. 2018,

vydána dne 28. 11. 2018.

 

Schválil:

 

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK