Čj. UKMFF/31737/2022


Opatření děkana č. 5/2022

Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana č. 1/2007


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. V důsledku zřízení funkce koordinátora pro Partnerský program (Opatření děkana č. 2/2022) dochází ve Směrnici děkana č. 1/2007 k následujícím změnám:
  1. V čl. I. Vymezení ekonomické a doplňkové činnosti, se v odstavci Doplňková činnost v bodu a) před text:
   „• speciální výroba (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet);“
   vkládá text:
   „• pořádání Dnů firem (zdanitelné plnění s nárokem na odpočet)“.
  2. V čl. II. Zajištění a schvalování doplňkové činnosti se text druhého a třetího odstavce, tj. text, začínající slovy „Návrh smlouvy, doložený předkalkulací prací…“ a končící „…schvaluje proděkan pro rozvoj a tajemník”, nahrazuje textem:

   „Návrh smlouvy, doložený předkalkulací prací a služeb (příloha č. 3), předkládá osoba odpovědná za činnost. Návrhy smluv schvaluje a smlouvy podepisuje tajemník po prokazatelném vyjádření vedoucího pracoviště, na kterém bude doplňková činnost vykonávána nebo koordinována, příslušného sekčního proděkana a v případě Dnů firem koordinátora pro Partnerský program. V případě jiných pracovišť vystupuje v roli sekčního proděkana proděkan pro rozvoj.

   Jedná-li se o krátkodobou zakázku (z provozovaných živností) maximálně v rozsahu jednoho pracovního týdne, může souhlas udělit vedoucí pracoviště, smlouvu podepisuje tajemník. Závěrečnou kalkulaci, kterou předkládá zástupce za provozovanou živnost, schvaluje proděkan pro rozvoj a tajemník, v případě Dnů firem pak koordinátor pro Partnerský program a tajemník.“

Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 1. 2. 2022.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK

Dodatek byl projednán vedením fakulty dne 26. 1. 2022.

Schválil dne 28. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK