Čj. UKMFF/405613/2021


Opatření děkana č. 6/2021

O sponzorské a partnerské spolupráci a propagaci vědecké činnosti na MFF UK


Čl. 1
Předmět úpravy

Toto opatření se vydává v návaznosti na Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 29/2020, obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci, a k jeho provedení na MFF UK, definuje partnerský program a propagaci vědecké činnosti na MFF UK.


Čl. 2
Obecná kritéria pro sponzorskou a partnerskou spolupráci

 1. V záležitosti sponzorské a partnerské spolupráce se rozlišují čtyři úrovně, a sice:
  • partner (subjekt se zavázal dlouhodobě podporovat určitou činnost či oblast působnosti, fakultu jako celek či její součást nebo pracoviště),
  • sponzor (subjekt se zavázal jednorázově či opakovaně podporovat konkrétní činnost či oblast působnosti na základě protiplnění),
  • dárce (další subjekt poskytující jednorázovou podporu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů),
  • média (spolupráce s veřejnoprávními i soukromými médii).
 2. Před uzavřením příslušné smlouvy je každá budoucí spolupráce individuálně posouzena vedením fakulty, které si může vyžádat stanovisko Pracovní skupiny pro partnerství s firmami jakožto poradního orgánu vedení fakulty.
 3. Veškerá sponzorská a partnerská spolupráce na MFF UK musí splňovat pravidla spolupráce stanovená v Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 29/2020.


Čl. 3
Partnerský program

 1. Partnerský program MFF UK (dále jen PP) představuje institucionální rámec dlouhodobé odborné spolupráce mezi fakultou a především komerčními společnostmi (podniky).
 2. Cílem PP je rozvíjet vzájemnou oboustranně výhodnou spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu, vývoje a v dalších oblastech v rámci činnosti fakulty, a současně takovou společně vyvíjenou činnost propagovat.
 3. PP je rozdělen do tří stupňů označovaných jako startovní partner, partner a strategický partner. Uvedené stupně se liší intenzitou spolupráce a délkou závazku (dobou trvání partnerské smlouvy).
 4. Za řádné plnění práv a povinností plynoucích z partnerské smlouvy týkající se sekce či sekcí MFF UK, odpovídají kontaktní osoby, které jsou ve smlouvě za fakultu stanoveny. Výnosy z PP jsou časově rozlišeny a děleny mezi účet provozu příslušné sekce (sekčního proděkana) či sekcí, na kterých jsou k výkonu práce zařazeny kontaktní osoby, a účet proděkana pro PRopagaci, z něhož je financován provoz a další rozvoj PP, a to v poměru stanoveném vedením fakulty.
  Za řádné plnění práv a povinností plynoucích z partnerské smlouvy týkající se sekce či sekcí MFF UK odpovídají kontaktní osoby, které jsou ve smlouvě za fakultu jmenovitě stanoveny. Výnosy z PP pro smlouvy uzavřené po 1. 2. 2022 jsou časově rozlišeny a děleny takto:
  • 25 % výnosu na účet TA 12 (tj. 100-12/R100, 200-12/R200 a 300-12/R300) příslušné sekce či sekcí, na kterých jsou k výkonu práce zařazeny dané kontaktní osoby;
  • 50 % výnosu na účet koordinátora pro Partnerský program hospodářské povahy (TA 12), z něhož je financován provoz a další rozvoj PP;
  • 25 % výnosu ve prospěch účtu tajemníka hospodářské povahy (TA 12).

Odstavec 4 upraven na základě Opatření děkana č. 4/2022Opatření děkana č. 9/2022.

 1. Administraci a evidenci PP provádí Oddělení firemní spolupráce (dále jen OFS).


Čl. 4
Propagace vědecké činnosti

 1. Propagace vědecké činnosti je na MFF UK zajišťována v součinnosti Oddělení pro vědu a zahraniční styky (dále jen OVZS), Oddělení podpory grantů a projektů (dále jen OGAP), Oddělení firemní spolupráce (dále jen OFS), Knihovny fakulty (KNIH), Oddělení propagace a mediální komunikace (dále jen OPMK) a dalších osob. Povinnost poskytovat informace o významných a zajímavých projektech a počinech mají zejména:
  • OVZS v případě udělení nových profesur a významných vědeckých ocenění pracovníků,
  • OGAP v případě získání projektů Horizon, ERC, GAČR a dalších obdobných projektů,
  • OFS v oblasti úspěšně realizovaných projektů smluvního výzkumu, získaných patentů, užitných vzorů a dokončených transferů,
  • kontaktní osoby fakulty o významných výsledcích spolupráce dosažených v rámci PP,
  • vedoucí pracovišť s vědomím příslušných sekčních proděkanů o existenci spolupráce na významných projektech a o vědeckých úspěších pracovišť.
 2. Tipy na významné a zajímavé projekty a počiny zasílají výše uvedená pracoviště a zaměstnanci fakulty na e-mail pr@mff.cuni.cz.
 3. KNIH na svých webových stránkách každoročně zveřejní seznam excelentních výsledků, které byly za předchozí rok vybrány jednotlivými sekcemi a nominovány pro účely národního hodnocení výsledků výzkumných organizací. O této skutečnosti neprodleně informuje OPMK (na e-mail uvedený v čl. 4, odst. 2, tohoto opatření).
 4. Za dodání a obsah všech podkladů nezbytných k sestavení propagačních textů, medailonků apod., včetně nutné fotodokumentace, odpovídá příslušné zainteresované pracoviště či konkrétní pověřené osoby. OPMK připraví v součinnosti s příslušnými útvary finální propagační materiál k případnému zveřejnění. Rozhodnutí o vydání a umístění článku je plně v kompetenci OPMK.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 17. 9. 2021.
 2. Poradenství a podporu při provádění Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 29/2020 zajišťuje OFS (úroveň partner a dárce) a OPMK (úroveň média). Kontrolou dodržování tohoto opatření je pověřen interní auditor.


Navrhovatel:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 15. 9. 2021.

Schválil dne 16. 9. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK