Neplatí od 1. 2. 2020

viz Směrnice děkana č. 3/2020

čj. UKMFF/263584/2019


Směrnice děkana č. 11/2019

O poskytování a čerpání dnů zdravotního volna


Obsah:

  1. Úvod a vymezení pojmů
  2. Podmínky pro poskytování DZV
  3. Postup a evidence
  4. Přechodná a závěrečná ustanovení


I. Úvod a vymezení pojmů

Předmětem této směrnice je možnost zaměstnanců MFF UK čerpat dny zdravotního volna, a sice v souladu s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a s Opatřením rektora č. 31/2019, pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v rámci Univerzity Karlovy.

Den zdravotního volna (dále jen DZV, někdy označován jako „sick day“) je volný pracovní den, který může zaměstnanec čerpat z důvodu náhlé krátkodobé pracovní neschopnosti či pro méně závažnou akutní zdravotní indispozici bez nutnosti předložení lékařského potvrzení.

II. Podmínky pro poskytování DZV

Poskytování DZV se vztahuje na všechny zaměstnance MFF UK, byla-li s nimi uzavřena pracovní smlouva s nejméně polovičním pracovním úvazkem. DZV mohou být poskytnuty v rozsahu nejvýše 3 pracovních dnů za kalendářní rok.

DZV lze uplatnit po jednotlivých dnech nebo dva či tři dny najednou. Nevyčerpaný nárok nelze převádět do následujícího roku. Počet DZV se krátí poměrným způsobem v závislosti na délce trvání pracovního poměru v daném kalendářním roce.

III. Postup a evidence

Zaměstnanec požádá svého nadřízeného zaměstnance o čerpání DZV vždy s předstihem, nejpozději na začátku pracovní doby v den čerpání DZV a to ústně, formou telefonického sdělení, SMS či e-mailové zprávy. Pro účely vyúčtování náhrady mzdy zaměstnanec předloží nejpozději nejblíže příští pracovní den po ukončení čerpání DZV písemný formulář DOVOLENKA, v němž vyznačí, že žádá o poskytnutí DZV. Nadřízený zaměstnanec opatří formulář svým podpisem.

Za vyčerpané DZV náleží zaměstnanci finanční kompenzace ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů. DZV se povinně evidují v Evidenci docházky (označ. Y-DZV).

IV. Přechodná a závěrečná ustanovení

Zaměstnancům, kteří jsou u fakulty v pracovním poměru celý kalendářní rok, náleží v roce 2019 jeden den DZV.

Směrnice nabývá účinnosti 16. 9. 2019 a kontrolou jejího dodržovaní je pověřena interní auditorka.


Navrhovatelé:
Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení
Mgr. Jančák Tomáš, vedoucí zaměstnaneckého oddělení

Směrnice byla schválena dne 11. 9. 2019,
vydána dne: 16. 9. 2019

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK