Čj. UKMFF/514053/2021


Opatření děkana č. 15/2021

Stanovení závazné adresy pracoviště
na publikacích zaměstnanců MFF UK


Čl. 1
Forma závazné adresy

  1. V souladu s čl. 5 odst. 1 Organizačního řádu Univerzity Karlovy ukládám pracovníkům fakulty uvádět na odborných publikacích adresu pracoviště ve formě obsahující explicitně název fakulty dle odstavců 2 a 3 níže.
  2. Název fakulty česky je v nezkrácené formě Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, ve zkrácené formě pak MFF UK. Poté může ještě následovat název katedry nebo ústavu a adresa.
  3. Název fakulty anglicky je v nezkrácené formě Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, ve zkrácené formě pak Charles Univ, Fac Math & Phys (viz přílohu Opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě Karlově). Poté může ještě následovat název katedry nebo ústavu a adresa.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 17. 12. 2021.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje směrnice děkana č. 5/2018.


Navrhovatelé:
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Mgr. Jiří Kuča, vedoucí knihovny
Mgr. Ivana Vrbová, právnička fakulty.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 8. 12. 2021.

Schválil dne 15. 12. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK