Čj. UKMFF/292013/2021


Opatření děkana č. 2/2021

Číselník středisek
(kateder, ústavů, jiných pracovišť, účelových zařízení,
oddělení a referátů děkanátu)


Čl. 1
Fyzikální sekce

101.Astronomický ústav UK (AÚUK)
 Astronomical Institute of Charles University
102.Fyzikální ústav UK (FÚUK)
 Institute of Physics of Charles University
103.Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF)
 Laboratory of General Physics Education
104.Katedra didaktiky fyziky (KDF)
 Department of Physics Education
105.Katedra fyziky povrchů a plazmatu (KFPP)
 Department of Surface and Plasma Science
106.Katedra fyziky materiálů (KFM)
 Department of Physics of Materials
107.Katedra fyziky nízkých teplot (KFNT)
 Department of Low Temperature Physics
109.Katedra fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 Department of Condensed Matter Physics
110.Katedra makromolekulární fyziky (KMF)
 Department of Macromolecular Physics
111.Katedra geofyziky (KG)
 Department of Geophysics
113.Katedra chemické fyziky a optiky (KCHFO)
 Department of Chemical Physics and Optics
114.Ústav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF)
 Institute of Particle and Nuclear Physics
115.Katedra fyziky atmosféry (KFA)
 Department of Atmospheric Physics
116.Ústav teoretické fyziky (ÚTF)
 Institute of Theoretical Physics
117.Počítačová síť Troja (PST)
 Computer Network Troja

Čl. 2
Informatická sekce

201.Katedra softwaru a výuky informatiky (KSVI)
 Department of Software and Computer Science Education
202.Katedra aplikované matematiky (KAM)
 Department of Applied Mathematics
203.Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (KDSS)
 Department of Distributed and Dependable Systems
204.Katedra softwarového inženýrství (KSI)
 Department of Software Engineering
205.Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (KTIML)
 Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic
206.Středisko informatické sítě a laboratoří (SISAL)
 Network and Labs Management Center
207.Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)
 Institute of Formal and Applied Linguistics
208.Informatický ústav Univerzity Karlovy (IÚUK)
 Computer Science Institute of Charles University

Čl. 3
Matematická sekce

301.Katedra algebry (KA)
 Department of Algebra
302.Katedra didaktiky matematiky (KDM)
 Department of Mathematics Education
303.Katedra matematické analýzy (KMA)
 Department of Mathematical Analysis
304.Katedra numerické matematiky (KNM)
 Department of Numerical Mathematics
305.Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS)
 Department of Probability and Mathematical Statistics
306.Matematický ústav UK (MÚUK)
 Mathematical Institute of Charles University

Čl. 4
Jiná pracoviště

511.Knihovna fakulty (KNIH)
 Library
512.Katedra jazykové přípravy (KJP)
 Department of Language Education
513.Katedra tělesné výchovy (KTV)
 Department of Physical Education

Čl. 5
Účelová zařízení

612.Reprografické středisko fakulty (REPRO)
 Reprographic Centre
613.Konferenční a společenské centrum „Profesní dům“ (PROFDŮM)
 Conference and Social Center "House for Professed"

Čl. 6
Děkanát

721.Sekretariát (SEKR)
 Secretary Office
722.Hospodářské oddělení (HOSP)
 Financial Department
723.Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS)
 Research and International Affairs Department
724.Studijní oddělení (STUD)
 Student Affairs Department
726.Zaměstnanecké oddělení (PERS)
 Department of Human Resources
728.Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu (PSÍK)
 IS/IT Division
729.Oddělení propagace a mediální komunikace (OPMK)
 Media Communications and PR Office
731.Správa budov (SB)
 Department of Building Maintenance
735.Oddělení firemní spolupráce (OFS)
 Department for Business Cooperation
736.Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP)
 Department of Grants and Projects
737.Referát vnitřního auditu (RVA)
 Internal Audit Department
738.Správní oddělení (SPR)
 Administration Department

Čl. 7
Postup při zřízení nového střediska

 1. Hospodářské oddělení navrhne číslo střediska a nastaví (pro následující měsíc po schválení nového střediska, není-li uvedeno jinak) parametry účetního a rozpočtového střediska do ekonomického systému iFIS a podle podpisového vzoru nastaví práva příkazce operací a správce rozpočtu nově zaváděného střediska.
 2. Zaměstnanecké oddělení založí nové středisko v personální a mzdové databázi (WhoIs a EGJE) a zajistí zařazení nových, případně přeřazení stávajících zaměstnanců do nového střediska.
 3. Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu:
  1. schválí číslo a zkratku střediska tak, aby byly v souladu s technickými možnostmi číselníků v informačních systémech (historická unikátnost, unikátnost e-mailového aliasu, délka);
  2. založí středisko v SIS;
  3. založí středisko v systému Amoeba;
  4. vyžádá u zaměstnaneckého oddělení založení střediska ve WhoIs a jakmile dostane zprávu o výsledku, následně napojí záznam v Amoebě na WhoIs;
  5. vyžádá kontrolu aliasu na Správě domény mff.cuni.cz, následně založí alias ZKR@mff.cuni.cz v DB/Amo a nasměruje ho na vedoucího;
  6. dle dislokačního rozhodnutí a požadavku tajemníka fakulty založí přístupovou zónu;
  7. případné další technické záležitosti vyřeší s vedoucím pracoviště.
 4. Podklady pro zřízení nového střediska obdrží uvedená oddělení děkanátu nejpozději 14 dní před datem zřízení.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 7. 2021.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice č. 7/2018.


Navrhovatel:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 16. 6. 2021.

Schválil dne 25. 6. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK