Čj. UKMFF/514041/2021


Opatření děkana č. 14/2021

Zrušení směrnic děkana č. 12/2017 a č. 13/2019


Čl. 1
Zrušení směrnic děkana

Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují:

1. Směrnice děkana č. 12/2017, o využívání webové aplikace CHRES při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem,

2. Směrnice děkana č. 13/2019, k hodnocení originality habilitačních prací.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 17. 12. 2021.


Navrhovatel:
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 8. 12. 2021.

Schválil dne 15. 12. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK