Čj. UKMFF/622087/2023


Opatření děkana č. 26/2023

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


K provedení čl. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ“), čl. 16 Pravidel pro organizaci studia na Matematicko-fyzikální fakultě (dále jen „POS“) a čl. 7 Rigorózního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „RŘ“) a dle čl. 9 Opatření rektora č. 72/2017 (dále jen „OR 72/2017“) vydávám tuto směrnici, která doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných prací.

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Za závěrečnou práci se považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a dizertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“). Závěrečná práce má elektronickou a listinnou (tištěnou) podobu.
 2. Za odevzdání listinné (pokud je tímto opatřením vyžadována) i elektronické podoby závěrečné práce a za správnost a úplnost souborů závěrečné práce vložených do Studijního informačního systému (dále jen „SIS“) a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou závěrečné práce odpovídá student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student“), za zveřejnění závěrečné práce odpovídá fakulta.
 

Čl. 2
Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

 1. Děkan jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 1 OR 72/2017 fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.
 2. Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána v čl. 8 odst. 3 OR 72/2017. Fakultní koordinátor zejména:
  1. komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s pověřeným pracovníkem dle, čl. 8 odst. 4 OR 72/2017, Ústavu výpočetní techniky (dále jen „ÚVT UK“);
  2. pravidelně informuje vedení fakulty o stavu evidence závěrečných prací;
  3. sbírá podněty a připomínky k evidenci a zveřejňování závěrečných prací z pracovišť fakulty a od vedení fakulty a po vyhodnocení na fakultě je předává ÚVT UK;
  4. koordinuje činnosti fakulty v oblasti evidence a zveřejňování závěrečných prací v součinnosti s ÚVT UK, tj. dává pokyny k provedení příslušných úkolů vztahujících se k evidenci a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací pověřeným pracovníkům fakulty dle čl. 3, 4 a 5 OR 72/2017 a kontroluje zpracování těchto úkolů;
  5. zpracovává žádosti o vložení závěrečné práce v jiném než schváleném formátu dle čl. 5 odst. 4 a 5 OR 72/2017.

Jméno fakultního koordinátora, včetně kontaktních údajů, je uvedeno na webových stránkách fakulty.

 1. Vedoucí knihovny zodpovídá zejména za:
  1. zpřístupnění listinné podoby závěrečných prací ve studovnách knihovny, které upravuje Opatření děkana č. 27/2022 Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v aktuálním znění. Pro nahlížení do závěrečných prací obhájených po 1. 1. 2006 je upřednostňován univerzitní repozitář, není-li stanoveno jinak,
  2. poučení při nahlížení do listinné podoby závěrečných prací o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora,
  3. katalogizaci listinné podoby závěrečných prací,

Vedoucí knihovny pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků knihovny.

 1. Vedoucí studijního oddělení zodpovídá zejména za:
  1. správnost a úplnost evidence přihlášek k rigoróznímu řízení;
  2. zaznamenání dat odevzdání listinných podob závěrečných prací;
  3. správnost a úplnost vložených výsledků obhajob ve studijních povinnostech v SIS a ve spisové dokumentaci studenta, včetně záznamu o průběhu obhajoby;
  4. doplnění posudků k dizertačním pracím do SIS;
  5. kontrolu záznamů o závěrečných pracích a jejich finalizaci (tj. potvrzení úplnosti záznamů o závěrečné práci) v SIS.

Vedoucí studijního oddělení pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků oddělení.

 

Čl. 3
Vypisování témat, zadání závěrečné práce

 1. Témata závěrečných prací zadávají do SIS vyučující, popř. pracovníci pověření vedoucím pracoviště. Témata jsou zveřejňována po schválení vedoucím pracoviště, které téma vypisuje.
 2. Student může navrhnout téma své závěrečné práce a nabídnout je k vedení některému vyučujícímu. Pokud se student s vyučujícím domluví na vedení práce, téma je vypsáno postupem uvedeným v předchozím odstavci.
 3. Student se na vypsané téma hlásí elektronicky v SIS. Jestliže vedoucí práce vyjádří souhlas s přidělením tématu studentovi a zadání schválí garant programu, v němž student práci zapisuje (popř. jiný děkanem pověřený pracovník), je přihlášení k tématu závěrečné práce závazné. Schvalování zadání závěrečných prací a evidence zadaných závěrečných prací se děje prostřednictvím SIS (viz čl. 16, odst. 1 POS). Změna tématu závěrečné práce nebo vedoucího práce je možná na základě písemné žádosti studenta, kterou posuzuje děkan fakulty. K žádosti je nutné přiložit kladné stanovisko vedoucího práce a garanta příslušného studijního programu (viz čl. 16 odst. 2 POS).
 4. Na dizertační práce se odstavce 1 a 2 nevztahují.
 

Čl. 4
Náležitosti, formální úprava a odevzdání závěrečné práce

 1. Závěrečná práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ, fakultou a pracovištěm, které téma závěrečné práce vypsalo, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah. Závěrečná práce musí obsahovat shrnutí závěrů práce, seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů. Práce nesmí obsahovat rozsáhlejší pasáže doslovně převzaté z externích zdrojů (včetně jiných prací studenta). Pasáže, k jejichž přípravě byly použity nástroje umělé inteligence, musejí být řádně označeny. Práce musí také obsahovat abstrakt v jazyce anglickém a v jazyce českém nebo slovenském (netýká se studentů anglickojazyčných programů). Abstrakty jsou součástí textu práce a navíc je nutno je vložit do SIS i v samostatných souborech. Pokud práce obsahuje přílohy, musejí být také vloženy do SIS.
 2. Typografická úprava závěrečné práce musí odpovídat šabloně, která definuje požadovanou úpravu závěrečné práce. Tato šablona je studentům k dispozici na webových stránkách fakulty.
 3. V případě, že student chce uveřejnit ve své závěrečné práci svůj publikovaný článek, je buď povinen uveřejnit verzi článku, která není shodná s licencovanou verzí vydavatele článku, nebo musí článek vložit do příloh práce a zažádat o odložení zveřejnění přílohy práce. Toto ustanovení se netýká článků, které jsou veřejně dostupné.
 4. Počet exemplářů v listinné podobě je stanoven takto:

  a. bakalářské a diplomové práce v oblastech vzdělávání Matematika, Fyzika a Učitelství: 1 exemplář;

  b. bakalářské a diplomové práce v oblasti vzdělávání Informatika: práce se v listinné podobě neodevzdává, předseda komise pro obhajobu zajistí dostupnost práce při obhajobě v elektronické nebo v listinné podobě;

  c. dizertační práce – 1 exemplář v pevné vazbě;

  d. v případě, že student žádá o odložení zveřejnění závěrečné práce, je nutné odevzdat jeden exemplář navíc, a to i v případě, že jinak by listinnou podobu odevzdávat nemusel.

 5. Závěrečnou práci v elektronické podobě odevzdá student v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby. Dále platí:

  a. Jeden exemplář bakalářské/diplomové práce v listinné podobě (pokud je vyžadován v souladu s čl. 4 odst. 4) odevzdá student před obhajobou předsedovi komise pro obhajobu závěrečné práce. Pokud student listinnou verzi práce neodevzdá, obhajoba neproběhne.

  b. Práci dizertační odevzdá student na studijní oddělení při přihlášení k obhajobě.

  c. Do knihovny bude po obhajobě odevzdán 1 exemplář listinné podoby dizertační práce studijním oddělením.

  d. Elektronickou podobu závěrečné práce, nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 72/2017), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving 1 Level „A“ nebo 2 Level „U“ (PDF/A-1a nebo PDF/A-2u, přípona: „.pdf“).

 6. Má-li závěrečná práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu; v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (ve formátu ZIP) obsahující všechny přílohy závěrečné práce. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je příloha nebo komprimovaný soubor větší než 850 MB, odevzdá je student na datovém nosiči fakultnímu koordinátorovi, který vložení přílohy do SIS zajistí. Formáty souborů, které jsou ukládány do SIS k závěrečné práci jako příloha, jsou podrobně popsány v čl. 5 Opatření rektora 72/2017 a zveřejněny na webové stránce instrukcí pro odevzdávání prací.
 7. V případě, že charakter přílohy neumožňuje uložit ji ve formátech dle čl. 5 odst. 2 písm. a-e Opatření rektora 72/2017 (např. jde o vědecká data, aplikaci apod.), vloží student přílohu závěrečné práce v jiném formátu a současně požádá o schválení formátu příloh vyplněním formuláře v SIS obsahujícího následující informace:

  a. důvod žádosti – povinně,

  b. požadované formáty souborů přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze) – povinně,

  c. název a verze aplikace, pokud se jedná o proprietární formát dat určité aplikace,

  d. operační systém (včetně verze), pod nímž lze přílohu otevřít nebo spustit,

  e. další relevantní informace (např. výčet a popis modulů a knihoven).

Pro jednu závěrečnou práci je podávána vždy pouze jedna žádost. Bez schválení fakultním koordinátorem nebude závěrečná práce považována za řádně odevzdanou.

 1. Termíny pro odevzdání závěrečné práce v elektronické podobě jsou dány harmonogramem akademického roku.
 2. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby závěrečné práce a jejích příloh a za její soulad s listinnou podobou (pokud je tímto opatřením vyžadována). Obsahový nesoulad elektronické a listinné podoby závěrečné práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.
 3. V případě, že student po odevzdání elektronické podoby závěrečné práce v SIS zjistí, že v ní potřebuje provést dodatečně změny, požádá fakultního koordinátora o odemknutí záznamu o práci v SIS pro úpravy. Odemknutí závěrečné práce je možné pouze do termínu stanoveného harmonogramem pro odevzdání závěrečné práce k obhajobě. Pokud je třeba v SIS provést úpravy i po datu určeném pro odevzdání závěrečné práce, provede pověřený pracovník fakulty takové změny na základě souhlasu děkana.
 4. Kontrola podobnosti textu závěrečné práce oproti systému kontroly plagiátů je prováděna automaticky po odevzdání elektronické podoby závěrečné práce, a to do jednoho pracovního dne od odevzdání závěrečné práce. Výsledek kontroly je přístupný u záznamu o závěrečné práci v SIS studentovi, vedoucímu závěrečné práce/školiteli a oponentům. V případě zjištění plagiátu může být se studentem zahájeno disciplinární řízení.
 

Čl. 5
Přihláška k obhajobě bakalářské nebo diplomové práce

 1. Termín podání přihlášky k obhajobě je dán harmonogramem akademického roku.
 2. Přihláška k obhajobě musí být odevzdána prostřednictvím SIS.
 3. Potvrzení přihlášení studenta k obhajobě závěrečné práce je podmíněno odevzdáním závěrečné práce v elektronické podobě. Datum odevzdání elektronické podoby zaznamenává SIS automaticky v okamžiku, kdy student stiskne v SIS tlačítko Odevzdat. Pověřený pracovník studijního oddělení provede kontrolu náležitostí odevzdané závěrečné práce uvedených v čl. 4.
 

Čl. 6
Obhajoba

 1. Elektronická podoba odevzdané závěrečné práce bude k dispozici k nahlédnutí veřejnosti nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby v SIS v modulu „Témata prací (Výběr práce)“.
 2. Vedoucí práce/školitel a oponenti závěrečné práce se mohou seznámit s elektronickou podobou této práce v SIS. Pracoviště zajistí, že oponentům bude na vyžádání k dispozici též listinná podoba závěrečné práce.
 3. Po odevzdání závěrečné práce, nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby této práce, budou k záznamu o závěrečné práci v SIS vloženy elektronické podoby posudku vedoucího práce/školitele a posudky oponentů tak, aby se s těmito posudky student mohl seznámit. Vedoucí/školitel a oponenti odevzdají předsedovi příslušné komise pro SZZ nebo jím pověřenému pracovníkovi též podepsané posudky v listinné podobě k založení do spisové dokumentace studenta. V odůvodněných případech a po dohodě s vedoucím pracoviště může pověřený pracovník do SIS vložit posudek vedoucího práce/školitele nebo oponenta v jeho zastoupení.
 4. Po obhajobě vloží pověřený pracovník pracoviště k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby.
 

Čl. 7
Kontrola a zveřejnění závěrečné práce

 1. Po obhajobě závěrečné práce má autor možnost vložit k záznamu o závěrečné práci v SIS soubor s případnými erraty závěrečné práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb), a to nejpozději do 15 dnů po konání obhajoby.
 2. Po obhajobě závěrečné práce provede pověřený pracovník v SIS kontrolu úplnosti záznamu o práci včetně přiložených souborů dle čl. 2 odst. 2 písm. d) z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické podoby závěrečné práce a kontrolu souladu českého a anglického názvu závěrečné práce s názvem uvedeným v textu této práce. Po provedení kontroly pověřený pracovník provede tzv. finalizaci pro zveřejnění závěrečné práce, a to do 20 dní od obhajoby.
 3. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 7 odst. 1 OR 72/2017 (není-li stanoveno jinak) bude elektronická podoba závěrečné práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o závěrečné práci bude katalogizován v knihovním systému. V případě, že nedojde ke zveřejnění závěrečné práce v univerzitním repozitáři, situaci vyřeší fakultní koordinátor.
 4. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní závěrečné práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce dle ustanovení § 47b odst. 4 Zákona o vysokých školách. Tato žádost se podává prostřednictvím SIS. Žádosti posuzuje fakultní koordinátor a zaznamená výsledek posouzení do SIS.
 5. V případě prodloužení lhůty pro zveřejnění závěrečné práce dle odst. 4 tohoto článku se bude dále postupovat takto: po uplynutí lhůty pro zveřejnění závěrečné práce dle čl. 7 odst. 1 OR 72/2017 budou do univerzitního repozitáře a do knihovního systému exportovány pouze ostatní údaje o závěrečné práci, nikoliv vlastní text závěrečné práce a její přílohy. Informace o odložení zveřejnění bude spolu s odůvodněním uveřejněna v univerzitním repozitáři. Jeden výtisk závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle pověřený pracovník bez zbytečného odkladu po termínu obhajoby Odboru pro studium a záležitosti studentů na Rektorát UK. Text závěrečné práce a přílohy budou zveřejněny po uplynutí prodloužené lhůty dle odstavce 4 tohoto článku.
 

Čl. 8
Uznávání diplomových nebo dizertačních prací za rigorózní

 1. V případě, kdy je jako rigorózní práce uznána diplomová či dizertační práce, nevztahuje se na tuto práci požadavek, aby nebyla použita k získání jiného nebo stejného titulu. Pověřený pracovník studijního oddělení založí v SIS záznam o rigorózní práci a záznam o studijní povinnosti s uvedením výsledku obhajoby (datem obhajoby je v tomto případě datum rozhodnutí o uznání rigorózní práce). Dále k záznamu o této práci přiloží příslušné soubory týkající se rigorózní práce, s výjimkou posudků, které jsou v tomto případě nepovinné.
 

Čl. 9
Publikování závěrečné práce

 1. Publikování závěrečné práce v listinné podobě se řídí Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění.
 2. Závěrečné práce jsou dle autorského zákona školním dílem.
 

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 1. 1. 2024.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Směrnice děkana č. 4/2019 a Směrnice děkana č. 4/2020.
 

Navrhovatelé:
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 6. 12. 2023 a AS MFF UK dne 20. 12. 2023.

Schválil dne 21. 12. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK