Čj. UKMFF/28871/2022


Opatření děkana č. 1/2022

Začleňování mzdových grantových prostředků do mezd


Čl. 1
Postup začleňování

1. Žadatelé o granty plánují v souladu s pravidly příslušných grantových soutěží pro sebe a pro členy svého řešitelského kolektivu (odborného i administrativního) mzdové prostředky na pokrytí části tarifní mzdy a jejích pohyblivých složek, odpovídající deklarované pracovní kapacitě věnované řešení projektu. V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dodatku k pracovní smlouvě. V případě udělení grantu je tato pracovní kapacita specifikována v dokumentu „Aktuální znění popisu práce zaměstnance“, který je nedílnou součástí pracovní smlouvy, případně v dodatku k pracovní smlouvě (vyžadují-li to pravidla grantu).

Text upraven na základě Opatření děkana č. 15/2022.

2. Vedoucí pracoviště v součinnosti se sekčním proděkanem a řešitelem grantového projektu navrhne, jak budou využity mzdové prostředky, které se pracovišti začleněním mzdových grantových prostředků do mezd ušetří. Dopad případné redukce pedagogických povinností členů řešitelského kolektivu musí být konzultován s vedoucími pracovišť garantujících tyto povinnosti.

3. Pokud podmínky grantové soutěže umožňují kofinancování z institucionálních prostředků, je možné jej plánovat z prostředků na institucionální podporu vědy, ale pouze po dohodě s koordinátorem příslušného programu. V návrhu projektu se takové institucionální prostředky vykazují jako „Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“.

Čl. 2
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 28. 1. 2022.
  2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušují Směrnice děkana č. 11/2018 a Směrnice č. 5/2013.
  3. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji proděkana pro vědu a zahraniční styky.


Navrhovatelé:
RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., vedoucí OGAP
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 1. 2022.

Schválil dne 26. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK