Čj. UKMFF/63035/2023


Opatření děkana č. 4/2023

Dislokační výměr


Čl. 1
Dislokační změny

1. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK V Holešovičkách 747/2, Praha 8:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracoviště/*nájemceZměna účelu
V -119VAKUUMSBSKLAD
V 015SB*VAKUUMSKLAD
V 016VAKUUM*VAKUUMSKLAD
V 052VAKUUMKFPPTECHNOLOGIE
V 072VAKUUMSBSKLAD
V 185SB*VAKUUMTECHNOLOGIE
G 014VAKUUMSBSKLAD
G 015VAKUUMSBSKLAD
G 040VAKUUMSBDVŮR
G 016KCHFOSBSKLAD

Legenda:
VAKUUM – Vakuum Praha spol. s r. o.
SB – 731. Správa budov
KFPP – 105. Katedra fyziky povrchů a plazmatu
KCHFO – 113. Katedra chemické fyziky a optiky


2. S níže specifikovanou účinností dochází k následujícím dislokačním změnám v objektu MFF UK Malostranské náměstí 2/25, Praha 1:

MístnostPůvodní pracovištěNové pracoviště/*nájemceZměna účelu
S 032-*REALTECKTECHNOLOGIE

Pozn.: Jde o vznik místnosti vyčleněním výklenku ve zdi z chodby S 021 s umístěním technologie.

Legenda:
Realteck – Realteck s. r. o.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 16. 2. 2023.


Navrhovatel: prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 15. 2. 2023.

Schválil dne 15. 2. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK