Neplatí od 16. 2. 2024

viz Opatření děkana č. 4/2024

Čj. UKMFF/438109/2020


Příkaz děkana č. 9/2020

Jmenování krizového štábu MFF UK


1. Na základě Opatření rektora č. 46/2020, vyhlášení nouzového stavu na Univerzitě Karlově, a v souladu se Statutem UK, čl. 66b, odst. 3, jmenuji počínaje dnem účinnosti tohoto příkazu krizový štáb MFF UK ve složení:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan
Ing. Antonín Líska, tajemník MFF UK1
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK1
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda AS MFF UK
Bc. Patrícia Schmidtová, předsedkyně SKAS MFF UK, členka AS UK2
František Zajíc, předseda SKAS MFF UK2, 3
Martina Novotná, předsedkyně SKAS MFF UK3
doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., člen AS MFF UK a AS UK
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědu a zahraniční styky
prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc., proděkan pro matematickou sekci
prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkan pro fyzikální sekci
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., proděkan pro informatickou sekci
doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia
doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., proděkan pro rozvoj
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci3
doc. RNDr. Michal Žák, Ph.D., proděkan pro PRopagaci3
doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D., koordinátor studia v anglickém jazyce
RNDr. David Bednárek, Ph.D., předseda rozvrhové komise
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení3
Ing. Miroslav Dykas, vedoucí hospodářského oddělení3
Pavel Michálek, vedoucí správy budov.

1 Změna od 22. 1. 2021, viz DODATEK č. 1.
2 Změna od 30. 9. 2021, viz DODATEK č. 2.
3 Změna od 6. 10. 2022, viz DODATEK č. 3.

2. Předsedou krizového štábu MFF UK a kontaktní osobou pro jednání s ústředním krizovým štábem UK je děkan MFF UK.

3. Úkolem krizového štábu MFF UK je:
a) sledovat a vyhodnocovat situaci;
b) dávat vedení fakulty doporučení k řešení problémů, vzniklých v souvislosti s onemocněním COVID-19, a podílet se na přípravě přijímaných opatření;
c) informovat o přijímaných opatřeních ve veřejné části internetových stránek a dalšími vhodnými prostředky;
d) bezodkladně informovat o závěrech jednání krizového štábu MFF UK kvestora UK.

4. Dnem účinnosti tohoto příkazu ukončuji činnost Krizového štábu COV-MFF, zřízeného jako poradní orgán vedení fakulty Příkazem děkana č. 4/2020 dne 17. 9 2020.

5. Příkaz děkana č. 4/2020 se zrušuje.

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 13. 11. 2020.

 

Schválil:


Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK