Neplatí od 1. 1. 2024

viz Opatření děkana č. 26/2023

čj. UKMFF/60525/2020


Směrnice děkana č. 4/2020

Změna Směrnice děkana č. 4/2019
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Čl. 1

1. Článek 4 odst. 6. b) Směrnice děkana č. 4/2019, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, se mění takto:

b. do knihovny bude po obhajobě odevzdán:
• 1 exemplář listinné podoby dizertační práce studijním oddělením.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 22. 1. 2020,
projednána v AS fakulty dne 12. 2. 2020,
vydána dne 1. 3. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK