Čj. UKMFF/357040/2023


Opatření děkana č. 11/2023

O uveřejňování smluv v Registru smluv


Čl. 1
Předmět úpravy

 1. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon“) a v souladu s Opatřením rektora č. 18/2016, Postup při uveřejnění smluv v registru smluv, upravuje toto opatření způsob uveřejňování smluv (resp. akceptovaných objednávek) v Registru smluv (dále jen RS1).
 2. Předmětem uveřejnění jsou smlouvy (resp. akceptované objednávky) fakultou přijaté i vydané, uzavřené po 1. 7. 20162 za dále uvedených podmínek.
 

Čl. 2
Uveřejňované dokumenty a způsob uveřejnění

 1. V souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zákona je fakulta jako součást veřejné vysoké školy povinna uveřejnit smlouvy (případně akceptované objednávky), jestliže výše hodnoty jejich předmětu je vyšší než 50 000 Kč (bez daně z přidané hodnoty). Takové smlouvy (akceptované objednávky) musejí být dle § 8 odst. 2 zákona uzavřeny písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
 2. Z povinnosti uveřejnění v RS jsou vyňaty:
  1. smlouvy vzniklé v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti; to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva osoby uvedené v § 2 odst. 1 zákona k hmotné nemovité věci;
  2. technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsoby výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty;
  3. smlouvy, které se týkají činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky, včetně smlouvy, která se týká zajišťování obrany České republiky, uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) zákona, ke které zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany;
  4. smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky;
  5. smlouvy uzavřené adhezním způsobem, jejichž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), j), k), l) nebo m) zákona, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách;
  6. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a činnosti správců jejich kapitol;
  7. smlouvy uzavřené na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva;
  8. smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší;
  9. smlouvy, které jsou uzavřeny s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem;
  10. smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvy o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění;
  11. smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast;
  12. smlouvy uzavřené veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;
  13. smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování;
  14. smlouvy, týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas;
  15. smlouvy chráněné bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona, která se týká používání veřejných prostředků;
  16. kolektivní smlouvy;
  17. smlouvy uzavřené právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. j) nebo m) zákona, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tyto smlouvy byly uzavřeny v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku; to neplatí, jde-li o smlouvy uzavřené s osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.
 3. Uveřejněním smlouvy v RS se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu3 a metadat obsahujících:
  1. identifikaci smluvních stran,
  2. vymezení předmětu smlouvy,
  3. cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit,
  4. datum uzavření smlouvy.
 4. Z uveřejnění musejí být vyloučeny (znečitelněny) osobní údaje, které nejsou veřejně dostupné (např. v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, katastru nemovitostí apod.). Dále je nutné vyloučit skutečnosti, které mají charakter obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 

Čl. 3
Odpovědnost za uveřejnění

 1. Zaměstnanec fakulty vystupující ve smluvním vztahu na straně objednatele (případně zhotovitele) služby nebo zboží je povinen uvést v návrhu smlouvy ujednání o uveřejnění v RS takto:

  Tato smlouva se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

  Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění.

  Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím Registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, s tím, že nebude-li smlouva takto uveřejněna do 20 dní od jejího uzavření, je druhá smluvní strana povinna zajistit její uveřejnění sama. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly vzájemně informovány o uveřejnění smlouvy zasláním potvrzení správce Registru smluv o provedení operace (uveřejnění smlouvy).

  Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

  V případě objednávky bude uvedeno, že objednávku prostřednictvím Registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta.

 2. Smlouvu (případně akceptovanou objednávku) odešle zaměstnanec fakulty (objednatel, popř. zhotovitel) ve formátu podle bodu 3 čl. 2 tohoto opatření na adresu: registr-smluv@matfyz.cuni.cz, odkud bude po podpisu smlouvy smluvními stranami datovou schránkou neprodleně (nejpozději do 20 dnů) odeslána do RS. Smlouva se do RS odesílá v nepodepsané formě nebo ve formě, která znemožňuje identifikaci podpisů podepisujících stran. Smlouva odeslaná do RS musí být obsahově totožná (s výjimkou vyloučených skutečností) se smlouvou, která byla podepsána zástupci smluvních stran.
 

Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem fakulty a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dne 1. července 2023.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 9/2016, o uveřejňování smluv v Registru smluv.
 

Navrhovatel: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice fakulty

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 14. 6. 2023.

Schválil dne 20. 6. 2023:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK1 RS je informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR.

2 Smlouvy uzavřené před tímto datem se uveřejní pouze v případě, že dojde k jejich změně či doplnění na základě dodatků. V takovém případě se smlouva uveřejní současně s dodatkem. Obdobně se postupuje při částečném plnění objednávaném na základě rámcových smluv.

3 Strojově čitelným formátem se pro účely zákona a této směrnice rozumí formáty:

 1. Portable Document Format – .pdf (obsahující textovou vrstvu)
 2. Word 97–2003 – .doc
 3. Office Open XML – .docx
 4. Rich Text Format – .rtf
 5. Open Document Text – .odt
 6. Plain Text – .txt