Neplatí od 1. 1. 2021

viz Směrnice děkana č. 24/2020

Čj. UKMFF/133954/2020


Směrnice děkana č. 10/2020

Úprava pravidel pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku


S ohledem na přijatý zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, a s ohledem na přijaté usnesení VR MFF UK ze dne 29. 4. 2020 o tom, že se může veřejným hlasováním usnášet i o věcech, které podle zákona o vysokých školách nebo vnitřního předpisu vyžadují tajné hlasování, a to v případě, že se tak bude dít na zasedání prováděném prostředky komunikace na dálku podle § 7 odst. 1 z. č. 188/2020 Sb., stanovuji v této směrnici potřebná pravidla pro jednání a hlasování VR MFF UK v případě provádění zasedání prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to takto:

  1. Jednání probíhá za podpory vhodného systému umožňujícího členům vědecké rady i veřejnosti společnou účast na jednání, a to s obrazem a zvukem přenášeným v reálném čase (např. aplikace Zoom, Microsoft Teams apod.).
  2. Zasedání musí být svoláno v souladu s Jednacím řádem VR MFF UK s tím, že pokud má být jednání veřejné, musí být včas a obvyklým způsobem zveřejněno místo (virtuální místnost), kde bude jednání probíhat, a jak je umožněn přístup na toto místo.
  3. Svolání a řízení zasedání se i nadále děje podle příslušných ustanovení Jednacího řádu VR MFF UK s tím, že děkan případně může přiměřeně pověřit další osobu k provádění technických úkonů potřebných k řádnému průběhu jednání vědecké rady.
  4. Způsob konkrétního hlasování vždy předem sdělí předseda vědecké rady nebo jím pověřený proděkan. Hlasování může probíhat jak za použití nástrojů daného systému komunikace na dálku, tak prostřednictvím e-mailu apod., ale vždy tak, aby se předešlo pochybnostem o výsledcích hlasování.
  5. S ohledem na usnesení VR MFF UK ze dne 29. 4. 2020 je možné na jednání hlasovat veřejně i o záležitostech, u nichž se jinak vyžadovalo hlasování tajné.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 30. 4. 2020.
Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Navrhovatel: prof. RNDr. J. Trlifaj, DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 29. 4. 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK