Neplatí od 13. 7. 2022

viz Opatření děkana č. 16/2022.

Čj. UKMFF/439600/2021


Opatření děkana č. 8/2021

Stanovení limitů na ubytování při pracovních cestách


Čl. 1
Předmět úpravy

Opatření stanovuje výši maximální ceny za ubytování při pracovních cestách zaměstnanců MFF UK (dále jen „cestovatel“) v ČR a v zahraničí.

Čl. 2
Náhrada výdajů za ubytování

  1. Limit pro ubytování v rámci ČR je 2000 Kč na noc a osobu a v případě zahraničních cest 150 EUR na noc a osobu; limit se neuplatňuje pro ubytování zajištěné/doporučené organizátory akce. O opodstatněných výjimkách nad rámec stanovených limitů rozhoduje na základě žádosti cestovatele tajemník fakulty.
  2. Za ubytování přísluší náhrada v prokázané výši.
  3. Po dobu přerušení pracovní cesty z důvodů zaviněných cestovatelem neposkytuje MFF UK náhradu výdajů za ubytování, i když cestovatel musel po dobu přerušení pracovní cesty výdaje za ubytování uhradit.
  4. Na dokladu o ubytování musí být uvedeno jméno ubytovaného cestovatele, a pokud je to možné, i název fakulty včetně fakturačních údajů.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 14. 10. 2021.
  2. Částky uvedené v čl. 2 odst. 1 mohou být změněny dodatkem k tomuto opatření.
  3. Kontrolu dodržování tohoto opatření provádí interní auditor.

Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí HO

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 13. 10. 2021.

Schválil dne 13. 10. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK