Čj. UKMFF/458705/2021


Opatření děkana č. 13/2021

Opatření o provádění pracovnělékařských prohlídek
a posouzení zdravotní způsobilosti k práci


Toto opatření je vydáváno v souladu s ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a vyhlášky č. 79/2013 Sb., kterou se provádí ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) za účelem provádění pracovnělékařských prohlídek k posouzení zdravotní způsobilosti k práci.


Čl. 1
Obecná ustanovení

 1. Zaměstnanci zařazení do jakékoli z kategorií prací dle rizikovosti podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, s možnou výjimkou uvedenou v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření, budou absolvovat prohlídky u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb, kterým je Klinika pracovního lékařství 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2.
 2. Zaměstnance zařazené pouze do kategorie první, není-li součástí jejich práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, je možné vyslat k pracovnělékařské prohlídce a k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k práci k poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (praktickému lékaři), kterého si zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání svobodně zvolil a u kterého je registrován.
 3. Pokud zaměstnanec nemá svého praktického lékaře a nemůže tedy dodat výpis ze své zdravotní dokumentace, absolvuje pracovnělékařskou prohlídku vždy u smluvního poskytovatele.
  Pokud zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání nemá svého praktického lékaře, a nemůže tedy dodat výpis ze své zdravotní dokumentace, absolvuje pracovnělékařskou prohlídku vždy u smluvního poskytovatele.
 4. Pracovnělékařskou prohlídkou (dále jen „Prohlídka“) se rozumí:
  1. vstupní prohlídka,
  2. periodická prohlídka,
  3. mimořádná prohlídka,
  4. výstupní lékařská prohlídka.
 5. Zaměstnanec dle plánu Prohlídek obdrží od zaměstnaneckého oddělení vyrozumění o nutnosti Prohlídky a následně vyplněnou Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci (dále jen „Žádost“). Po převzetí Žádosti je zaměstnanec povinen podrobit se Prohlídce.
 6. V případě, že zaměstnanec Prohlídku na základě Žádosti neabsolvuje, může se dopustit porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, což může vést až k dání výpovědi zaměstnanci ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

Odstavec 3 změněn k 1. 2. 2023 Opatřením děkana č. 1/2023.
Čl. 2
Vstupní lékařská prohlídka

 1. Vstupní lékařská prohlídka musí být provedena vždy před uzavřením:
  1. pracovního poměru,
  2. dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud je tato práce (činnost) riziková nebo je její součástí činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.
 2. Pokud se osoba ucházející se o zaměstnání nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle čl. 2 odst. 1 tohoto opatření, považuje se dle § 43 odst. 8 zákona 373/2011, o specifických zdravotních službách, za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena.
 3. Poplatek za vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel následně uhradí tento poplatek na základě daňového dokladu, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní vztah.


Čl. 3
Periodická, mimořádná a výstupní lékařská prohlídka

 1. V průběhu pracovního poměru jsou zaměstnanci povinni absolvovat periodické prohlídky v pravidelných termínech dle kategorie jimi vykonávané práce. K absolvování periodických prohlídek jsou zaměstnanci vyzýváni zaměstnaneckým oddělením, a to minimálně dva měsíce před vypršením platnosti Prohlídky. Žádost obdrží zaměstnanci od zaměstnaneckého oddělení.
  V průběhu pracovního poměru jsou zaměstnanci, vyjma zaměstnanců zařazených do kategorie první bez profesního rizika a do kategorie druhé bez profesního rizika, povinni absolvovat periodické prohlídky v pravidelných termínech dle kategorie jimi vykonávané práce. K absolvování periodických prohlídek jsou zaměstnanci vyzýváni zaměstnaneckým oddělením, a to minimálně dva měsíce před vypršením platnosti Prohlídky. Žádost obdrží zaměstnanci od zaměstnaneckého oddělení. Periodické lékařské prohlídky budou prováděny u zaměstnanců zařazených do kategorie první bez profesního rizika a do kategorie druhé bez profesního rizika pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zaměstnanci, jejichž práce podléhá zvláštnímu dohledu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nebo se řídí nařízením vlády č. 194/2022 Sb., nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, se při absolvování periodických prohlídek řídí přednostně příslušnými předpisy spadajícími do této oblasti.
 2. V případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek, mohou být zaměstnanci vyzváni zaměstnavatelem k absolvování mimořádné lékařské prohlídky, a sice tak, že jim zaměstnanecké oddělení doručí Žádost. Za zaměstnavatele může o mimořádnou lékařskou prohlídku požádat zejména vedoucí zaměstnanec nebo požární a bezpečnostní technik.
 3. Výstupní prohlídce se zaměstnanec podrobí v souvislosti s ukončením pracovně-právního vztahu se zaměstnavatelem nebo má-li dojít k jeho převedení na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis. Cílem je zjistit, zda došlo v souvislosti s náročností vykonávané práce ke změně zdravotního stavu.
 4. Výstupní prohlídku je nutné provést v případech, kdy:
  1. zaměstnanec vykonával práci, která je zařazena do 2. rizikové, 3. rizikové nebo 4. rizikové kategorie,
  2. u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání, případně bylo zjištěno, že je ohrožen nemocí z povolání
  3. zaměstnanec utrpěl pracovní úraz, který může vést ke zhoršení jeho zdravotního stavu,
  4. je zaměstnanec převeden na práci se sníženým rizikem,
  5. tak stanoví jiný právní předpis.
 5. Výstupní zdravotní prohlídka se provádí na základě žádosti zaměstnance nebo zaměstnavatele a provádí se před ukončením výkonu dané práce. Pokud zaměstnanec odmítne absolvovat výstupní lékařskou prohlídku, a to i přes Žádost zaměstnavatele, ztratí možnost uplatnit nároky plynoucí z případné nemoci z povolání, která by vznikla v souvislost s výkonem práce.
 6. Zaměstnanci „řidiči – referenti“, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, avšak řízení motorového vozidla u nich není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, se nepodrobují speciálním pravidelným lékařským prohlídkám řidičů dle ustanovení § 87b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.1 Podmínkou pro řízení motorového vozidla na pracovní cestě je však platná Prohlídka.
  Zaměstnavatel hradí poplatky za Prohlídky svých zaměstnanců na základě daňového dokladu.
 7. Zaměstnavatel hradí poplatky za Prohlídky svých zaměstnanců na základě daňového dokladu.

Odstavce 1, 6 a 7 změněny k 1. 2. 2023 Opatřením děkana č. 1/2023.
Čl. 4
Organizace a zajištění pracovnělékařských služeb

 1. Na zajištění pracovnělékařských služeb spolupracují:
  1. poskytovatel pracovnělékařských služeb či praktičtí lékaři,
  2. zaměstnanecké oddělení,
  3. vedoucí zaměstnanci,
  4. požární a bezpečnostní technik,
  5. zaměstnanci.
 2. Poskytovatel pracovnělékařských služeb:
  1. zajišťuje pracovnělékařské služby dle uzavřené smlouvy s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy,
  2. zajišťuje neprodleně a prokazatelně předání lékařského posudku dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. U zaměstnanců uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto opatření může výše uvedené zajistit i ošetřující praktický lékař.
 3. Zaměstnanecké oddělení:
  1. informuje uchazeče o pracovní místo o nutnosti dostavit se ke vstupní prohlídce a o podstatných náležitostech Prohlídky,
  2. odpovídá za to, že s uchazečem o pracovní místo nebude sjednán pracovně-právní vztah bez posouzení jeho zdravotní způsobilosti konat sjednanou práci,
  3. zpracovává, vede a provádí pravidelnou aktualizaci databáze, ve které jsou vedeny údaje o termínech Prohlídek zaměstnanců,
  4. informuje zaměstnance o povinnosti dostavit se na Prohlídku a kontroluje splnění této povinnosti,
  5. ukládá originály posudků zdravotní způsobilosti do osobních spisů zaměstnanců.
 4. Vedoucí zaměstnanci:
  1. umožňují zaměstnanci podrobit se Prohlídce,
  2. seznamují požárního a bezpečnostního technika se všemi změnami na pracovišti, které by mohly mít vliv na ochranu zdraví při práci,
  3. spolupracují s požárním a bezpečnostním technikem při zařazování prací či při návrzích na zařazení do čtyř kategorií dle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti při práci.
 5. Požární a bezpečnostní technik:
  1. odpovídá za návrh na zařazování prací do čtyř kategorií v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušného prováděcího předpisu a provádí prokazatelně každoročně kontrolu kategorizace prací,
  2. zasílá kopie rozhodnutí o kategorizaci rizika prací příslušným vedoucím pracovišť, zaměstnaneckému oddělení a poskytovateli pracovnělékařských služeb,
  3. seznamuje poskytovatele pracovnělékařských prohlídek neprodleně se všemi změnami na MFF UK, které by mohly mít vliv na ochranu zdraví při práci.
 6. Zaměstnanci:
  1. jsou povinni podrobit se Prohlídkám v určeném zařízení poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo u ošetřujícího praktického lékaře,
  2. jsou povinni doložit poskytovateli pracovnělékařských služeb veškeré dokumenty pro Prohlídku,
  3. jsou povinni neprodleně předat lékařský posudek, který obdrželi od poskytovatele pracovnělékařských služeb či praktického lékaře, zaměstnaneckému oddělení.


Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1. Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího zaměstnaneckého oddělení a v oblasti BOZP požárního a bezpečnostního technika. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji interního auditora.
  Osobou odpovědnou za provádění tohoto opatření stanovuji vedoucího zaměstnaneckého oddělení a v oblasti BOZP požárního a bezpečnostního technika. Kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji Referát vnitřního auditu.
 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MFF UK, nejdříve však dnem 17. 12. 2021.
 3. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 4/2017.

Odstavec 1 změněn k 1. 2. 2023 Opatřením děkana č. 1/2023.


Navrhovatelé:
Ing. Blanka Svobodová, tajemnice MFF UK
Mgr. Ivana Vrbová, právnička MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením MFF UK dne 10. 11. 2021 a 24. 11. 2021.

Schválil dne 15. 12. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK1 Za „řidiče – referenta“ lze považovat každého zaměstnance, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo (služební nebo vlastní), ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě. Řidič, který má řízení vozidla sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě, je často označován výrazem „řidič z povolání“.


Přílohy

 • Žádanka na prohlídku pro zaměstnance kategorie 1 (přechodné období)
 • Kategorizace prací MFF UK – nová od roku 2023
 • Vzor 1: Obecný lékařský posudek
 • Vzor 2: LP KCHFO kategorie 3 vědecký pracovník – práce s lasery
 • Vzor 3: LP 731 elektrikář kategorie 1 vstupní p. referent
 • Vzor 4: LP ÚČJF profesor kategorie 1 periodická p. referent
 • Vzor 5: LP FÚ UK vědecký pracovník kategorie 2 – práce s lasery sk. III a referent periodická p.
 • Vzor 6: LP KFNT kategorie 1 vědecký pracovník – atomový pracovník skupiny A
 • Vzor 7: LP akademický pracovník – řidič
 • Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k vykonávané práci – nový vzor od roku 2023