Neplatí od 1. 12. 2022, viz Opatření děkana č. 27/2022.

Směrnice děkana č. 6/2019, kterou se vydává

Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Provozní řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „knihovna“) upravuje v návaznosti na Opatření rektora č. 51/2018 ze dne 15. listopadu 2018 (Knihovní řád Univerzity Karlovy), v návaznosti na Přílohu č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ze dne 14. června 2017 (Organizační řád) a v návaznosti na další vnitřní předpisy Univerzity Karlovy (dále jen „UK“) i Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „MFF UK nebo fakulta“) činnost knihovny, její organizaci a organizační strukturu.

 

Čl. 2
Základní ustanovení

 1. Knihovna je účelovým zařízením a samostatným pracovištěm MFF UK ve smyslu čl. 6 odst. 1 Přílohy č. I Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy ze dne 14. června 2017 (Organizačního řádu). Knihovna je dílčí knihovnou Knihovny Univerzity Karlovy ve smyslu Přílohy č. 1 Opatření rektora č. 51/2018.
 2. Provozní řád knihovny je závazný pro všechny zaměstnance knihovny a ustanovení tohoto provozního řádu jsou závazná pro další tvorbu vnitřních norem v působnosti knihovny.
 3. Činnost knihovny se řídí zejména těmito právními předpisy:

  a. Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,

  b. Zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,

  c. Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,

  d. Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,

  e. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

  f. Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících,

  g. Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

 

Čl. 3

Knihovna se dělí na oddělení fyzikální (Knihovna Františka Závišky), matematické (Knihovna Václava Hlavatého) a informatické. Součástmi knihovny jsou dále Knihovna dějin přírodních věd a Půjčovna skript a učebnic.

Knihovna metodicky řídí dílčí knihovny, zodpovědnost za jejich fond a provoz nesou příslušná pracoviště:
a. dílčí knihovna Astronomického ústavu UK – Knihovna Augusta Seydlera,
b. dílčí knihovna Katedry geofyziky,
c. dílčí knihovna Katedry fyziky atmosféry.

 

Čl. 4

V čele knihovny je vedoucí, kterého jmenuje na základě výběrového řízení děkan fakulty.

Vedoucí knihovny:
a. odpovídá děkanovi za organizaci a činnost knihovny,
b. odpovídá děkanovi za hospodaření s finančními prostředky knihovny,
c. koordinuje a metodicky řídí činnost všech součástí knihovny,
d. je odpovědný děkanovi za vytváření koncepce knihovnicko-informačního systému fakulty.

 

Čl. 5

Knihovna slouží svou knihovnickou, informační a další vědecko-informační činností:
a. akademickým, vědeckým a ostatním pracovníkům fakulty a UK,
b. studentům všech typů studia na fakultě a na UK,
c. účastníkům celoživotního vzdělávání na fakultě i UK, členům spolku Alumni fakulty a UK,
d. odborným institucím,
e. odborné veřejnosti.

 

Čl. 6

Knihovna vykonává centrálně pro všechna pracoviště fakulty následující činnosti:
a. akvizici fondů, tj. výběr a získávání informačních pramenů v klasickém tištěném nebo elektronickém formátu v souladu s potřebami vědecké a pedagogické práce,
b. zpracování fondů, zahrnující centrální evidenci a vyřazování dokumentů dle platných vyhlášek a směrnic,
c. organizaci, ochranu a revizi fondů dle platných vyhlášek a směrnic,
d. knihovnicko-informační služby (půjčování dokumentů, zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, meziknihovní výpůjční službu, poradenství v užívání klasických i elektronických informačních zdrojů),
e. bibliograficko-informační služby, tj. referenční a konzultační služby,
f. sběr a zpracování dat o publikační činnosti pracovníků fakulty, který probíhá ve spolupráci s pověřenými pracovníky jednotlivých fakultních pracovišť v návaznosti na požadavky fakulty,
g. bibliometrické a scientometrické služby a podporu vědecké činnosti na fakultě,
h. reprografické služby,
i. základní správu automatizovaných knihovních systémů,
j. výchovu uživatelů zaměřenou na získávání vědeckých informací a samostatnou práci s informačními prameny,
k. prezentaci informací pro uživatele o službách a činnostech knihovny s využitím všech dostupných komunikačních prostředků.

Čl. 7

Provoz knihovny je zajišťován následujícími finančními zdroji:
a. prostředky přidělenými fakultou v rámci celkového rozpočtu,
b. prostředky z grantových projektů, nadační činnosti,
c. dalšími mimorozpočtovými zdroji.

 

Čl. 8

Podmínky pro zajišťování činností knihovny stanoví Výpůjční řád Knihovny Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „výpůjční řád“), který vydává děkan fakulty. Další činnosti knihovny mohou být konkretizovány směrnicemi děkana fakulty.

 

Čl. 9
Závěrečné ustanovení

Provozní řád knihovny nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení ve veřejné části internetových stránek fakulty a účinnosti dnem 5. 4. 2019.

Tato směrnice nahrazuje Směrnici děkana č. 12/2016 vydanou dne 30. 12. 2016.

  

Navrhovatel: prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky

Směrnice byla schválena dne 3. 4. 2019,

vydána dne 5. 4. 2019 (čj. UKMFF/100989/2019).

   

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy