Neplatí od 23. 12. 2020

viz Směrnice děkana č. 25/2020

Čj. UKMFF/240028/2020


Směrnice děkana č. 13/2020

Opatření k harmonogramu akademického roku 2020/2021


Na základě článku 3, odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v souladu s Opatřením rektora č. 8/2020 a podle čl. 3, odstavce 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na MFF UK v akademickém roce 2020/2021. Další upřesnění časového rozložení akademického roku 2020/2021 bude publikováno v Podrobném harmonogramu akademického roku 2020/2021 v oranžové Karolince a bude zveřejněno na úřední desce fakulty.

Harmonogram akademického roku 2020/2021

30. 8. – 8. 9. 2020Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia)
1. 9. 2020Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia pro studenty, kteří již studovali na MFF
2. 9. 2020Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
8. 9. – 10. 9. 2020Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
15. 9. – 16. 9. 2020Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia
17. 9. 2020Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
23. 9. 2020Zápis studentů do 1. r. Mgr. studia
7. – 20. 9. 2020Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní
21. 9. – 11. 10. 2020Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
29. 9. 2020 – 10. 1. 2021Výuka v zimním semestru
do 30. 9. 2020Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2019/2020, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2020/2021
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2019/2020 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2020/2021
1. 10. 2020Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2020/2021
1. – 6. 10. 2020Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
1. 10. 2020 – 31. 1. 2021Projednání ISP oborovými radami
1. 10. 2020 – 15. 10. 2021Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku
1. 10. 2020 – 31. 12. 2021Zpracování ISP školiteli
12. 11. 2020Děkanský sportovní den
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021Vánoční prázdniny
do 6. 1. 2021Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 7. 1. 2021Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
11. 1. – 14. 2. 2021Zkouškové období v ZS
do 17. 1. 2021Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k zimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. 2. – 12. 2. 2021Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
1. 2. – 7. 2. 2021Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) - přednostní
8. 2. – 7. 3. 2021Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný
15. 2. – 23. 5. 2021Výuka v letním semestru (LS) – u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 14. 5. 2021
do 28. 2. 2021Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia
1. – 2. 3. 2021Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia
do 7. 5. 2021Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 10. 5. 2021Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
12. 5. 2021Rektorský den
do 13. 5. 2021Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 17. 5. 2021Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
do 24. 5. 2021Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků magisterského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek
24. 5. – 30. 6. 2021Zkouškové období v LS
do 6. 6. 2021Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského studia pro připuštění k letnímu termínu SZZ
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek
7. – 18. 6. 2021Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia
14. – 25. 6. 2021Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia
1. 7. – 31. 8. 2021Letní prázdniny
1. 7. – 30. 9. 2021Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů
1. 7. – 15. 10. 2021Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů
1. 7. – 31. 10. 2021Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami
do 22. 7. 2021Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – elektronická verze práce
do 23. 7. 2021Kontrola splnění všech podmínek závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek
do 26. 7. 2021Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek – listinná verze práce
1. – 10. 9. 2021Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek
2. – 15. 9. 2021Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek
20. – 24. 9. 2021Zkouškové období
do 30. 9. 2021Odevzdání ročního hodnocení Ph.D. studentů za rok 2020/2021, včetně aktualizace individuálních studijních plánů na ak. rok 2021/2022
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. roku 2021/2022
30. 9. 2021Konec akademického roku 2020/2021

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

Směrnice se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek MFF UK.

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia

Směrnice byla schválena dne vedením fakulty dne 8. června 2020,
projednána Akademickým senátem MFF UK dne 17. června 2020,
vydána dne 19. června 2020.

Schválil:


prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK