Neplatí od 14. 4. 2023

viz Opatření děkana č. 6/2023

Čj. UKMFF/458460/2020


Směrnice děkana č. 19/2020

O stanovení výše nepřímých nákladů metodou Flat Rate


Čl. 1
Předmět úpravy

Směrnice upravuje postup pro stanovení výše nepřímých nákladů u projektů, u kterých poskytovatel připouští účtování nepřímých nákladů paušální sazbou Flat Rate (dále „FR“).

Čl. 2
Definice nepřímých nákladů

Za způsobilé nepřímé náklady lze považovat veškeré náklady fakulty, které nelze jednoznačně přiřadit konkrétnímu projektu a které prokazatelně vznikly v souvislosti s řešením projektu.

Za způsobilé nepřímé náklady se považují zejména tyto:

provozní režie:spotřeba vody, plynu, elektrické energie
provozní náklady správy budov
odpisy a údržba budov a zařízení
úklid, odpad
správní režie:náklady na personální a mzdovou agendu
náklady na zpracování účetnictví a daní
náklady na správu počítačových sítí

Za nezpůsobilé nepřímé náklady jsou považovány náklady, které vznikly v souvislosti s jinými činnostmi fakulty (například náklady na reprezentaci).

Čl. 3
Prokazování nepřímých nákladů

U metody FR nemusí příjemce prokazovat skutečnou výši nepřímých paušálních nákladů za podmínky/předpokladu, že:

  • jsou zaúčtovány v účetnictví příjemce
  • splňují pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivity.

Čl. 4
Povinnosti řešitelů projektů a OVZS

Řešitel je povinen se před podáním projektu seznámit se zadávací dokumentací poskytovatele a do nákladů zahrnout jen přímé náklady samotného projektu. Pro stanovení nepřímých nákladů v případech, kdy poskytovatel maximální podíl nepřímých nákladů nestanovil, a za podmínky, že metoda FR je u daného projektu poskytovatelem povolena, stanoví řešitel nepřímé náklady paušální sazbou FR ve výši 20 % z celkových přímých neinvestičních nákladů projektu.

Podklady pro zaúčtování nepřímých nákladů (tj. přípustné režijní náklady) projektu za příslušný rok vygeneruje fakultní oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS) podle podmínek poskytovatele nejpozději do 30. 6. příslušného roku. Odvod těchto nákladů bude proveden hospodářským oddělením na základě předpisu OVZS (předpis bude opatřen datem a podpisy vedoucí/ho OVZS a řešitele projektu) ve prospěch střediska REŽIE. U nových projektů nebo v případě jakýchkoliv změn běžících projektů v rámci daného roku bude předpis OVZS předáván hospodářskému oddělení průběžně a neprodleně po zahájení projektu, nejpozději však do tří měsíců od zahájení projektu.

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Kontrolu dodržování této směrnice provádí interní auditor.

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Navrhovatelé:
prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky,
Mgr. Milada Menšíková, vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky,
Ing. Alena Pelikánová, vedoucí hospodářského oddělení.

Směrnice byla schválena dne 2. 12. 2020,
vydána dne 2. 12. 2020.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK