Neplatí od 18. 4. 2019.

Příkaz děkana č. 7/2018

Rozpočtové provizorium

Obsah:
I. Rozsah platnosti
II. Omezení čerpání prostředků
III. Účinnost a kontrola


I. Rozsah platnosti

V souladu s článkem 49 Statutu UK vyhlašuji toto rozpočtové provizorium, které je závazné pro všechny příkazce operací (pracovníky zodpovědné za dílčí rozpočty v hlavní činnosti MFF a dále pro pracovníky, zodpovědné za doplňkovou činnost).
Omezení se týká dotací a příspěvků institucionálního charakteru.
Omezení se nevztahuje na čerpání účelových prostředků (projekty GAČR, zahraniční zdroje, Operační programy apod.) které je samostatně smluvně ujednáno s poskytovatelem.

II. Omezení čerpání prostředků

  1. Standardně budou čerpány mzdové prostředky sjednané existujícími pracovními smlouvami. Výjimky nezbytné pro zajištění pedagogické a  vědecké činnosti fakulty povoluje na základě individuálního projednání děkan fakulty.
  2. Měsíční čerpání mzdových prostředků nesmí přesáhnout jednu dvanáctinu rozpočtu mzdových prostředků pracoviště v roce 2018 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených mzdových nákladů v roce 2018). K překročení mzdového limitu může dojít v důsledku zákonného navýšení minimálních mezd. O výjimkách rozhoduje děkan fakulty.
  3. Budou vyplácena přiznaná stipendia doktorandů a studentů.
  4. Rozsah vyplácených stipendií stanoví proděkan pro studijní záležitosti.
  5. Měsíční limit čerpání provozních prostředků stanovuji na jednu patnáctinu hodnoty rozpočtu provozních prostředků pracoviště v roce 2018 (u doplňkové činnosti jedné dvanáctiny vynaložených provozních prostředků v roce 2018).
  6. Kapitálové (investiční) výdaje nebudou po dobu provizoria z institucionálních zdrojů realizovány.
  7. Opodstatněné výjimky pro čerpání provozních a kapitálových prostředků povoluje na základě individuálního projednání tajemník fakulty.
  8. Veškeré náklady zaúčtované v průběhu tohoto provizoria budou zúčtovány na vrub příslušných zdrojů po schválení rozpočtu Akademickým senátem MFF UK.

III. Účinnost a kontrola

Příkaz nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019 a pozbude platnosti dnem schválení řádného rozpočtu MFF pro rok 2019 akademickým senátem MFF.
Za kontrolu dodržování tohoto příkazu odpovídá interní auditor.


Navrhovatel: Ing. Dana Lanková, vedoucí hospodářského oddělení

Příkaz byl schválen dne 5. 12. 2018,
vydán dne 6. 12. 2018.

Schválil:

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan fakulty