Čj. UKMFF/405612/2021


Opatření děkana č. 5/2021

O transferu znalostí a technologií na MFF UK


Čl. 1
Předmět úpravy

Toto opatření se vydává v návaznosti na Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 47/2018, o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově, a k jeho provedení na MFF UK.


Čl. 2
Transfer znalostí a technologií

 1. Pro účely tohoto opatření se transferem znalostí a technologií (v souladu s bodem 15 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – dále jen „Rámec“) rozumí proces, jehož cílem je získávání, shromažďování a sdílení explicitních i implicitních znalostí, včetně dovedností a kompetencí v rámci hospodářské i nehospodářské činnosti, jako jsou zejména spolupráce při výzkumu, poskytování konzultací, poskytování licencí, zakládání společností typu spin-off apod.


Čl. 3
Zajištění komercializace

 1. Komercializaci zajišťuje:
  • Oddělení firemní spolupráce MFF UK (dále jen OFS),
  • Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (dále jen CPPT UK),
  • Charles University Innovations Prague s. r. o. (dále jen CUIP).
  Pokud není komercializace zajišťována přímo OFS, probíhá komunikace s CPPT UK resp. CUIP výhradně prostřednictvím tohoto oddělení.
 2. Zaměstnanci a studenti MFF UK jsou povinni projektové návrhy, které předpokládají transfer nebo komercializaci, předem konzultovat s OFS.
 3. Realizace veškerých práv duševního vlastnictví, jejich transfer a komercializace musí být v souladu s pravidly stanovenými Opatřením rektora č. 46/2018, o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově, a Opatřením rektora č. 47/2018, o transferu znalostí a technologií na Univerzitě Karlově. Poradenství a podporu při provádění Opatření rektora č. 46/2018 a č. 47/2018 zajišťuje CPPT UK, a to výhradně prostřednictvím OFS.


Čl. 4
Způsoby transferu a komercializace

 1. K možným způsobům patří:
  • převod práv duševního vlastnictví,
  • poskytnutí užívacích práv duševního vlastnictví formou licence,
  • založení spin-off společnosti za účelem postoupení práv k duševnímu vlastnictví,
  • případně další vhodné formy transferu na základě aktuálních potřeb, jako např. smluvní výzkum, konzultace apod.


Čl. 5
Licenční smlouvy

 1. Poskytnutí užívacích práv k duševnímu vlastnictví formou udělení licence je realizováno uzavřením zpravidla licenční smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Za uzavírání písemných smluv do částky 5 milionů Kč odpovídá děkan nebo jím pověřený proděkan. Na základě pověření rektora může uzavřít za UK smlouvu i CUIP, se kterou má fakulta uzavřeno Memorandum o vzájemné spolupráci při komercializaci výsledků výzkumu a vývoje vytvořených na MFF UK.
 3. Odměny původcům zaměstnaneckého vynálezu případně jiného výsledku technické tvůrčí činnosti (např. dle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů), stejně tak jako dělení čistých výnosů vzniklých komercializací těchto výsledků upravuje Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018, o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově, a Směrnice děkana č. 1/2019.
 4. Pokud je předmětem licence dílo autorské (dle zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů) a dělení výnosů probíhá dle Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018, o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově, potom dělení fakultní části čistých výnosů (ve smyslu Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018) z poskytnutí užívacích práv je stanoveno poměrem 20 % příslušná sekce, 55 % pracoviště autora (spoluautora) a 25 % děkanát, pokud není předem zainteresovanými zodpovědnými osobami písemně ujednáno jinak.


Čl. 6
Smluvní výzkum

 1. Smluvní výzkum jako jedna z forem transferu je dle Rámce realizován jako výzkum na zakázku nebo výzkumné služby nebo jako kolaborativní výzkum.
 2. Za uzavírání písemných smluv s komerčními subjekty týkajících se smluvního výzkumu a případné akceptace objednávek na MFF UK do částky 5 milionů Kč odpovídá děkan nebo jím pověřený proděkan.
 3. V případě, že předpokládaná souhrnná cena zakázky za dobu trvání smlouvy, vč. jakýchkoli náhrad, které by mohly vzniknout v souvislosti s její realizací, přesáhne částku 5 milionů Kč, je třeba uzavření smlouvy projednat s CPPT UK a následně předložit k podpisu rektorovi UK.
 4. Smlouvy k podpisu, objednávky k akceptaci a smlouvy k projednání s CPPT UK (čl. 5, odst. 2 a 3 tohoto opatření) se předkládají prostřednictvím OFS.
 5. Smluvní výzkum je na MFF UK vykazován a účtován zpravidla jako hospodářská činnost. Za správné zařazení činnosti odpovídá příkazce operace (osoba odpovědná za realizaci zakázky).
 6. Smlouvy o smluvním výzkumu, případně akceptované objednávky na smluvní výzkum, eviduje OFS.
 7. Každé smlouvě či akceptované objednávce je přiřazeno jedinečné číslo, které se dále používá jak pro vykazování na MFF UK, tak i vně fakulty. Podmínkou evidence je řešitelem vyplněný Formulář pro evidenci smluvního výzkumu, resp. Smlouva o poskytování služeb v oblasti výzkumu:
  https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/formulare
 8. Výnosy ze smluvního výzkumu budou účtovány odděleně ve prospěch zvláštní akce (zakázky), která bude přiřazena hospodářským oddělením na základě e-mailové žádosti řešitele. Na vrub této akce budou účtovány i veškeré náklady související s řešením zakázky.
 9. Příkazce operace odpovídá za kalkulaci smluvní ceny tak, aby byly zahrnuty veškeré materiálové, osobní, režijní a ostatní náklady a aby po uhrazení nákladů byl vykázán přiměřený zisk ve výši minimálně 15 % z fakturovaného výnosu. Z fakturovaných výnosů (bez DPH) bude při zaúčtování odvedena režie ve výši 10 %.
 10. Nespotřebovaný kladný zůstatek (tj. zisk) vykázaný k 31. 12. příslušného roku na této akci nelze převádět do příštího období. O využití zisku zejména k financování výzkumné a vzdělávací infrastruktury rozhoduje děkan fakulty.


Čl. 7
Konzultace

 1. Poskytování expertních konzultačních služeb zaměstnancem či skupinou zaměstnanců MFF UK externím partnerům je dalším způsobem transferu, jímž dochází k předávání znalostí do praxe veřejnému i soukromému sektoru.
 2. Mezi konzultační služby patří zejména:
  • analýzy,
  • expertní posudky, odborné oponentury,
  • poradenství, konzultace,
  • hodnocení, příprava metodik,
  • školení/kurzy na zakázku,
  • řešení specifických a praktických problémů.
 3. Na poskytování konzultačních služeb se použije ustanovení o smluvním výzkumu (čl. 6., odst. 2 až 10 tohoto opatření) obdobně.


Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však dnem 17. 9. 2021.
 2. Ke dni účinnosti tohoto opatření se zrušuje Směrnice děkana č. 2/2019.
 3. Kontrolou dodržování tohoto opatření je pověřen interní auditor.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci,
Ing. Barbora Joudalová, MBA, vedoucí OFS.

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 15. 9. 2021.

Schválil dne 16. 9. 2021:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK