Čj. UKMFF/31670/2022


Opatření děkana č. 2/2022

Koordinátor pro Partnerský program


Čl. 1
Předmět úpravy

  1. Ke dni účinnosti tohoto opatření zřizuji na MFF UK funkci koordinátora pro Partnerský program. Koordinátora pro partnerský program jmenuje a odvolává děkan fakulty po projednání v kolegiu děkana.
  2. V souladu s Příkazem děkana č. 3/2020, zřízení Rozšířeného kolegia děkana, stanovuji, že koordinátor pro Partnerský program je členem Rozšířeného kolegia děkana.

Čl. 2
Činnost koordinátora pro Partnerský program

  1. Mezi pravomoci koordinátora pro Partnerský program patří zejména metodické vedení Partnerského programu (dále jen PP) a Dnů firem, které v rámci své agendy zajišťuje útvar 735. Oddělení firemní spolupráce. Další pravomoci koordinátora pro Partnerský program specifikuje Opatření děkana č. 1/2021, organizační uspořádání děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty, ve znění pozdějších dodatků.
  2. Dny firem pořádá MFF UK na základě živnostenského oprávnění v souladu se Směrnicí děkana č. 1/2007, o ekonomické a doplňkové činnosti, ve znění pozdějších dodatků. Osobami odpovědnými za provozování Dnů firem jsou koordinátor pro Partnerský program a vedoucí Oddělení firemní spolupráce.

Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho schválení děkanem MFF UK a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek fakulty, nejdříve však 1. 2. 2022.


Navrhovatelé:
doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., proděkan pro PRopagaci
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK

Opatření bylo projednáno vedením fakulty dne 26. 1. 2022.

Schválil dne 28. 1. 2022:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK