Neplatí od 1. 10. 2021

Čj. UKMFF/148421/2021


Směrnice děkana č. 4/2021

Změna Směrnice děkana č. 4/2019
Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Čl. 1

  1. V období 1. 5. 2021 - 30. 9. 2021 se zrušuje povinnost odevzdávat listinné verze závěrečných prací a veškeré další povinnosti z ní vyplývající podle Směrnice děkana č. 4/2019, pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací v platném znění.
  2. Vytištění jednoho exempláře závěrečné práce a jeho dodání těm komisím pro státní závěrečné zkoušky, které o to požádají, zajistí na vlastní náklady knihovna MFF UK.
 

Čl. 2

  1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a její platnost a účinnost končí 30. 9. 2021.
  2. Touto směrnicí se ruší Směrnice děkana č. 21/2020.
 

Navrhovatel: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., proděkan pro koncepci studia.
Směrnice byla schválena vedením fakulty dne 31. 3. 2021,
projednána v AS fakulty dne 21. 4. 2021,
vydána dne 23. 4. 2021.

Schválil:


doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., v. r.
děkan MFF UK